Филиал на Техническия университет във Варна ще обучава студенти по аграрно инженерство

Feb 19th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Фи­ли­ал на Те­х­ни­че­с­кия уни­вер­си­тет във Вар­на, за кой­то има пре­д­ло­же­ние да бъ­де от­к­рит в До­б­рич, ще обу­ча­ва сту­ден­ти по спе­ци­ал­но­с­ти­те “Аг­рар­но ин­же­нер­с­т­во” и “Зе­ме­дел­с­ка те­х­ни­ка и те­х­но­ло­гии”. Об­щин­с­ки­ят съ­вет на пре­д­с­то­я­що­то си за­се­да­ние тря­б­ва да да­де съ­г­ла­сие за от­к­ри­ва­не на стру­к­ту­ра­та на ви­с­ше­то учи­ли­ще.

Във фи­ли­а­ла ще се обу­ча­ват сту­ден­ти по вси­ч­ки об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ни сте­пе­ни в про­фе­си­о­нал­ни­те на­п­ра­в­ле­ния, за ко­и­то уни­вер­си­те­тът има ак­ре­ди­та­ция, по­со­ч­ва кме­тът на До­б­рич Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва в до­к­ла­да до об­щин­с­кия съ­вет. За две­те спе­ци­ал­но­с­ти, с ко­и­то ще за­по­ч­не при­е­мът в но­вия фи­ли­ал, ве­че се по­д­го­т­вя уче­б­на до­ку­мен­та­ция. Те­х­ни­че­с­ки­ят уни­вер­си­тет ве­че има стру­к­ту­ра в До­б­рич – До­б­ру­джан­с­ки те­х­но­ло­ги­чен ко­леж, в кой­то кур­сът на обу­че­ние е три­го­ди­шен за об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на­та сте­пен “про­фе­си­о­на­лен ба­ка­ла­вър”.

Коментарите са затворени.