Информационен център се изгражда с финансиране от програма “Рибарство”

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ме­с­т­на­та ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па (МИРГ) „Ша­б­ла – Ка­вар­на – Бал­чик“ ра­бо­ти по съ­з­да­ва­не­то на ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на ту­ри­з­ма, при­ро­д­но­то, кул­тур­но­то и ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во.

То­ва е един от про­е­к­ти­те, ко­и­то по­лу­чи­ха аван­со­во об­що бли­зо 800 хи­ля­ди ле­ва са из­п­ла­те­ни аван­со­во в ри­бар­с­кия се­к­тор, съ­о­б­щи­ха от дър­жа­вен фонд „Зе­ме­де­лие“.

С друг про­ект ще се мо­дер­ни­зи­ра ри­бо­п­ре­ра­бо­т­ва­тел­но пре­д­п­ри­я­тие във Вар­на. Про­е­к­тът ще бъ­де осъ­ще­с­т­вен на три ета­па, ка­то об­ща­та ин­ве­с­ти­ция по до­го­вор е в раз­мер на 1 108 175,19 лв.. Стой­но­ст­та на одо­б­ре­на­та су­б­си­дия по не­го е 664 905,11 лв, а аван­со­во­то пла­ща­не е в раз­мер на 332 452,56 лв. Без­въз­ме­з­д­на­та фи­нан­со­ва по­мощ по про­е­к­та е 60% от одо­б­ре­на­та су­б­си­дия. От тях 75% се оси­гу­ря­ват от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ри­бар­с­т­во, а ос­та­на­ли­те 25% са от дър­жа­в­ния бю­джет.

Про­е­к­тът на МИРГ „Ша­б­ла-Ка­вар­на-Бал­чик” е един от че­ти­ри­те по мяр­ка 4.1 „Раз­ви­тие на ри­бар­с­ки­те об­ла­с­ти”, по ко­и­то е на­п­ра­ве­но аван­со­во пла­ща­не на об­ща стой­ност 460 хил. лв. Друг от про­е­к­ти­те вклю­ч­ва про­ве­ж­да­не на сер­ти­фи­ци­ра­щи кур­со­ве за обу­че­ние на во­до­ла­зи лю­би­те­ли.

/БТ/

Коментарите са затворени.