Подписан е Акт 16 за регионалното депо в с. Стожер

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

4

Дър­жа­в­на­та при­е­ма­тел­на ко­ми­сия, на­з­на­че­на със за­по­вед на за­ме­с­т­ник-на­чал­ни­ка на ДНСК, по­д­пи­са акт 16 за ре­ги­о­нал­но­то де­по за от­па­дъ­ци в с. Сто­жер и до­ве­ж­да­ща­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ко­я­то вклю­ч­ва МКРУ 20 kV, вън­ш­на ка­бел­на ли­ния 20 kV, ба­ри­е­ра на път за до­с­тъп с ви­де­о­на­б­лю­де­ние и до­ве­ж­дащ път.

В съ­с­та­ва на ко­ми­си­я­та са би­ли вклю­че­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на въз­ло­жи­те­ли­те – об­щи­ни­те град До­б­рич и До­б­ри­ч­ка, на про­е­к­тан­та, стро­и­те­ли­те и фир­ми­те, уп­ра­ж­ня­ва­щи стро­и­те­лен на­д­зор, ка­к­то и пре­д­с­та­ви­те­ли на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни кон­т­рол­ни ор­га­ни – РИ­ОСВ – Вар­на, РЗИ – До­б­рич, Ба­сей­но­ви­те ди­ре­к­ции със се­да­ли­ща във Вар­на и Пле­вен, Енер­го Про, Об­ла­с­т­но пъ­т­но уп­ра­в­ле­ние, В и К, Пъ­т­на по­ли­ция и др.

Днес ко­ми­си­я­та е на­п­ра­ви­ла ог­лед на стро­е­жи­те и е пре­г­ле­да­ла пре­д­с­та­ве­ни­те до­ку­мен­ти. Въз ос­но­ва на то­ва и по­д­пи­са­ни­те ста­но­ви­ща на чле­но­ве­те на ко­ми­си­я­та е съ­с­та­вен Про­то­кол об­ра­зец 16, кой­то е пре­д­по­с­та­в­ка за из­да­ва­не на раз­ре­ше­ние за по­л­з­ва­не на ре­ги­о­нал­но­то де­по при с. Сто­жер и до­ве­ж­да­ща­та до не­го ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра. Стро­и­тел­с­т­во­то на те­зи обе­к­ти е част от дей­но­с­ти­те, из­пъл­ня­ва­ни по про­ект „Из­г­ра­ж­да­не на ре­ги­о­нал­на си­с­те­ма за уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те в ре­ги­он До­б­рич”, фи­нан­си­ран по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да 2007-2013г.” Бе­не­фи­ци­ент по про­е­к­та е Об­щи­на град До­б­рич в пар­т­ньор­с­т­во с об­щи­ни­те До­б­ри­ч­ка, Тер­вел, Ка­вар­на, Бал­чик, Ша­б­ла, Ге­не­рал То­ше­во, Кру­ша­ри, Ни­ко­ла Ко­з­ле­во и Сдру­же­ние „Ре­ги­о­нал­но уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те –До­б­рич”. Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та е 38 877 375,67 лв. Су­ма­та на без­въз­ме­з­д­на­та фи­нан­со­ва по­мощ въз­ли­за на 36 933 506,89 лв., от ко­и­то 85% в раз­мер на 31 393 480,85 лв. от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие и 5 540 026,04 лв. на­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ра­не от Дър­жа­в­ния бю­джет на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Со­б­с­т­ве­но­то уча­с­тие на де­вет­те об­щи­ни пар­т­ньо­ри по про­е­к­та, ко­и­то ще по­л­з­ват бъ­де­що­то ре­ги­о­нал­но де­по е 1 943 868,78лв.

Станислава КРЪСТЕВА

Коментарите са затворени.