“Балчик къп” е първи футболен турнир в зимен Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

20

Емил Тодоров – Зелето, гл.организатор на Iтурнир „Бълчик къп”- 2015 г. награждава треньора на ФК „Черноморец” Балчик – Георги Иванов – Геша, с купа за третото място в класирането.

Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

Той е осъ­ще­с­т­вен по идея на Емил То­до­ров Зе­ле­то, до­с­ко­ро­шен най-из­тъ­к­нат фу­т­бо­лист от „Чер­но­мо­рец” Бал­чик, от най-ху­ба­ви­те му ма­чо­ве в „Б” гру­па­та на ро­д­ния фу­т­бол. То­ва е тур­нир,про­ве­ден на иг­ри­ще­то в „Ал­бе­на”, ор­га­ни­зи­ран от съ­в­ме­с­т­но от Об­щи­на Бал­чик, „Ал­бе­на” АД и се­ме­ен хо­тел „Юпи­тер”, с цел по­пу­ля­ри­зи­ра­не на на­шия град ка­то фу­т­бол­на де­с­ти­на­ция. Про­ве­де се ус­пе­ш­но от 4 до 14 фе­в­ру­а­ри 2015 г.

Взе­ха уча­с­тие 4 от­бо­ра: „Ди­на­мо-Ав­то” Ти­ра­с­пол, „Ло­ко­мо­тив” Ме­з­д­ра, „Чер­но­мо­рец”- Бал­чик и „Бо­тев” – Но­ви Па­зар.

Ос­вен ку­пи, се връ­чи­ха и пла­ке­ти за най-до­бър на­па­да­тел /Ге­на­ди Ор­бу/, най-до­бър за­щи­т­ник /Ви­к­тор Му­д­рак/, най-до­бър по­луза­щи­т­ник /Ни­ко­лай Цве­т­ков Де­мо­на/ и най-до­бър вра­тар /Ми­ро­с­лав Мар­ков/. Има­ше и спе­ци­ал­на на­г­ра­да за най-про­с­пе­ри­ращ млад фу­т­бо­лист. Тя оти­де в „Ло­ко­мо­тив”- Ме­з­д­ра при Ивай­ло Бо­я­джи­ев.За най-до­бър фу­т­бо­лист на тур­ни­ра бе обя­вен Ни­ко­лай Цве­т­ков Де­мо­на.

Кла­си­ра­не­то е сле­д­но­то: 1. „Ди­на­мо-Ав­то” Ти­ра­с­пол; 2. „ Ло­ко­мо­тив” Ме­з­д­ра; 3.”Чер­но­мо­рец” – Бал­чик;

Ку­па­та : fair-play оти­де в „Бо­тев”- Но­ви Па­зар.

/БТ/

3

Ето част от статията в „Конкурент БГ”, отзив за турнира „Балчик къп”

Коментарите са затворени.