15 години Клуб на учителите – пенсионери

Jan 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На учителя – отново с любов

С бо­гат кон­церт в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик бе от­п­ра­з­ну­ва­на 15-го­ди­ш­ни­на­та от ос­но­ва­ва­не­то Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри. Офи­ци­ал­но­то тър­же­с­т­во, на ко­е­то при­съ­с­т­ва­ха мно­го гра­ж­да­ни и уче­ни­ци, бе от­к­ри­то в 16.00 ч. с въл­ну­ва­що сло­во от Иван­ка Ата­на­со­ва, член на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Клу­ба. По­е­ти­ч­но тя ха­ра­к­те­ри­зи­ра учи­те­ли­те ка­то „апо­с­то­ли на зна­ни­е­то, ко­и­то ос­та­ват учи­те­ли за­ви­на­ги в ду­ши­те на въз­пи­та­ни­ци­те си.” Офи­ци­ал­ни го­с­ти бя­ха Г.Не­дел­че­ва – на­чал­ник КОЗ към ОбА Бал­чик; Ан­гел Съ­бев – пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те. Юби­ля­ри­те бя­ха при­ве­т­с­т­ва­ни от тях, ка­к­то и от пре­д­се­да­те­ли­те на дру­ги­те клу­бо­ве в гра­да с ми­ли ду­ми, сти­хо­ве, цве­тя и по­да­ръ­ци. По­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес и бла­го­дар­с­т­ве­на гра­мо­та из­п­ра­ти и кме­тът на гра­да Н.Ан­ге­лов, из­тъ­к­вай­ки, че до­с­той­ни­те гра­ж­да­ни на Бал­чик са обу­ча­ва­ни и въз­пи­та­ва­ни имен­но от учи­тел­с­ка­та гил­дия. Во­де­ща­та Ив.Ата­на­со­ва да­де ду­ма­та на пър­вия и един­с­т­вен пре­д­се­да­тел на Клу­ба на учи­те­ли­те Ке­ран­ка Ген­че­ва. В своя съ­дър­жа­те­лен до­к­лад тя про­с­ле­ди ис­то­ри­я­та и съ­з­да­ва­не­то на клу­ба, ка­то из­тъ­к­на, че „15 го­ди­ни за ис­то­ри­я­та са мал­ко, но за един чо­ве­ш­ки жи­вот, осо­бе­но след пен­си­о­ни­ра­не­то, са мно­го дъл­го вре­ме.” Ув­ле­ка­тел­но К.Ген­че­ва раз­ка­за как се ро­ди­ла иде­я­та за уч­ре­дя­ва­не­то на клу­ба, за съ­дър­жа­тел­ни­те и ин­те­ре­с­ни еже­се­д­ми­ч­ни сбир­ки, за пра­з­ни­ци­те по слу­чай имен­ни и ро­ж­ден дни, 24 май, Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, за ак­ти­в­но­то уча­с­тие на клу­ба в об­ще­с­т­ве­ния и кул­ту­рен жи­вот на гра­да, за чу­де­с­ни­те ек­с­кур­зии в стра­на­та и съ­се­д­ни стра­ни, до за­бе­ле­жи­тел­ни ге­о­г­ра­ф­с­ки и ис­то­ри­че­с­ки обе­к­ти. От име­то на Клу­ба К.Ген­че­ва из­ра­зи бла­го­дар­ност за мо­рал­на­та и ма­те­ри­ал­на по­мощ, ока­з­ва­на от кме­т­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во, от ОДК, от ве­с­т­ни­ци­те „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и „Бал­чик”, от Му­зея и Кар­тин­на­та га­ле­рия, от чи­та­ли­ща­та, от ОбС на пен­си­о­не­ри­те, ка­к­то и на клу­б­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во в ли­це­то на Ив.Ата­на­со­ва, Ив.Ива­но­ва, Цв.Ди­ми­т­ро­ва, М.Бо­не­ва, на вси­ч­ки чле­но­ве. След то­п­ли­те ду­ми на К.Ген­че­ва юби­лей­но­то тър­же­с­т­во про­дъл­жи с чу­де­сен кон­церт, в кой­то взе­ха уча­с­тие тан­цо­ви­те съ­с­та­ви от ОДК. Пу­б­ли­ка­та се въз­хи­ти от Ма­жо­ре­т­ния съ­с­тав, с ръ­ко­во­ди­тел П.Зла­тев. Пле­ни­тел­ни бя­ха на­ро­д­ни­те тан­ци, ру­с­ки­те тан­ци, ци­ган­с­ки­ят танц на ТФ „Ри­тъм” с ръ­ко­во­ди­тел М.Ба­ше­ва. Оча­ро­ва­ха ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­не­ния на тан­ци и пе­с­ни – мал­кия …… и Пла­ме­на Бо­ри­с­ла­во­ва, ка­к­то и вси­ч­ки дру­ги из­пъл­ни­те­ли. Мла­до­ст­та, кра­со­та­та и на­де­ж­да­та в бъ­де­ще­то на гра­да тан­цу­ва, пя и ре­ци­ти­ра, де­мон­с­т­ри­рай­ки не са­мо та­лант и вдъ­х­но­ве­ние, но обич и ува­же­ние към те­зи, ко­и­то са от­к­ри­ли се­ти­ва­та им за све­та на зна­ни­е­то, из­ку­с­т­во­то, чо­ве­ч­но­ст­та – за не­о­бя­т­на­та ду­хо­в­на съ­к­ро­ви­щ­ни­ца…към те­х­ни­те учи­те­ли!

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.