Номинации за “Общественик на годината” 2014 г.

Feb 11th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

19

Снимка за спомен на новоудостоените общественица на годината: Тодор Моралийски, д-р Красимир Кръчмаров, Александър Танев, Стаматка Кирилова, Айхан Апти, кмета на Община Балчик Николай Ангелов, Иван Радев, Иванка Бързакова, Бистра Велчева, д-р Михран Санджакян, Жени Михайлова, Марияна Тихолова и главния редактор на в-к “Балчишки телеграф” Маруся Костова.                                                                                                                                               Фото: Антония КОСТОВА

За ше­с­ти по­ре­ден път  Об­щи­на Бал­чик и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” ор­га­ни­зи­ра­ха на 7 фе­в­ру­а­ри от 13 ч. в ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко” на­г­ра­ж­да­ва­не на но­ми­ни­ра­ни­те об­ще­с­т­ве­ни­ци от град Бал­чик и Об­щи­на­та.

Ка­к­то и на пре­д­ни­те из­да­ния, тър­же­с­т­во­то за­по­ч­на с кул­ту­рен анонс: Ро­ман­ти­чен спе­к­та­къл „Ру­с­ки лю­бо­в­ни ро­ман­си и по­е­зия”. Той бе пре­ми­ер­но из­пъл­нен с аком­па­ни­мент на пи­а­но от ви­д­на­та пи­а­ни­с­т­ка Жа­не­та Бе­нун, от мла­дия и та­лан­т­лив опе­рен пе­вец Гео Чо­ба­нов и по­пу­ляр­ния до­а­йен сред ак­тьо­ри­те Лю­бен Ча­та­лов.

Из­ли­ш­но е да ка­з­ва­ме как ап­ло­ди­с­мен­т­но пу­б­ли­ка­та из­ра­зи одо­б­ре­ни­е­то на спе­к­та­къ­ла, кой­то вар­нен­ци ще ви­дят в Дър­жа­в­на­та опе­ра ед­на се­д­ми­ца по-къ­с­но.

С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние бя­ха по­че­те­ни об­ще­с­т­ве­ни­ци­те, ко­и­то ве­че  не са сред жи­ви­те: Ата­нас Ва­си­лев, Йор­дан Ко­лев от с.Се­но­кос, Сте­фан Па­в­лов, бивш пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик.

Во­до­с­вет за здра­ве от­с­лу­жи­ха све­ще­но­и­ко­ном Стра­тия Але­к­сан­д­ров и про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков.

За ше­с­ти по­ре­ден път кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и гла­в­ни­ят ре­да­к­тор на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” на­г­ра­ди­ха на то­зи тър­же­с­т­вен фо­рум со­ци­ал­но ан­га­жи­ра­ни­те хо­ра в Об­щи­на Бал­чик, ра­бо­ти­ли през из­ми­на­ла­та го­ди­на с ен­ту­си­а­зъм за своя град и за сво­я­та Об­щи­на, без да тър­сят въз­ме­з­дие или на­г­ра­да.

Та­з­го­ди­ш­ни­те ак­ти­в­ни об­ще­с­т­ве­ни­ци, но­ми­ни­ра­ни за 2014 г. са: Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва, Иван Ра­дев, д-р Кра­си­мир Кръ­ч­ма­ров, То­дор Мо­ра­лий­с­ки, Же­ни Ми­хай­ло­ва, Би­с­т­ра Вел­че­ва, д-р Ми­х­ран Сан­джа­кян, Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва,  Иван­ка Бър­за­ко­ва, Ай­хан Ап­ти и Але­к­сан­дър Та­нев.

Пър­ва бе но­мин­ра­на за “Об­ще­с­т­ве­ник на 2014 г.” Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва  на­ро­д­на пе­ви­ца на Бал­чик, на До­б­ру­джа, на ця­ла­та бъл­гар­с­ка на­ция. Ви­со­та на пе­сен­ния фол­к­лор на бъл­га­ри­те до­с­ти­га тя, осо­бе­но ко­га­то пее се­ве­ро­до­б­ру­джан­с­ки­те пе­с­ни на на­ши­те пра­де­ди, чий­то дух ви­тае на се­вер от Ду­на­ва и се пре­ли­ва тук в зву­ци­те на ед­на сър­ца­та пе­ви­ца, ко­я­то па­зи то­ва, ко­е­то са и за­ве­ща­ли. И пее за то­п­ли­на­та на изо­с­та­ве­на­та ба­щи­на къ­ща, за сла­до­ст­та на хля­ба, кой­то спо­де­ля­ме все­ки ден с де­ца­та си, за ис­то­ри­че­с­кия спо­мен за Оте­че­с­т­во­то от­въд Ду­на­ва и тук, в Юж­на До­б­ру­джа.

Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва е при­з­на­та със своя пе­да­го­ги­че­с­ки опит, кой­то е над 40 го­ди­ни и тя се­га се пен­си­о­ни­ра ка­то учи­тел­ка.

Са­ма­та пе­ви­ца из­бя­г­ва мно­го да го­во­ри. Тя ка­з­ва вси­ч­ко за се­бе си, за ро­да си, за на­ро­да ни в над 100 бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни пе­с­ни. Пак чрез тях тя се от­ли­ча­ва в об­ще­с­т­во­то и за­с­лу­жи да бъ­де но­си­тел на зва­ни­е­то „Об­ще­с­т­ве­ник на 2015 го­ди­на”.

На­г­ра­да­та от ОбА и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и връ­чи кме­тът на Об­щи­на Бал­чик: Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

21

Стаматка Кирилова – диригент на Народен хор “Добруджански гласове”, с. Соколово, който ще чества своята 60-годишнина, а читалище “Просвета 1900” – 115 години от създаването си.                                   

Фото: Кина Липованска

 

В знак на бла­го­дар­ност Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва из­пъл­ни пред пу­б­ли­ка­та в „Ел Сим­па­ти­ко” /над 130 ду­ши/ се­ве­ро­до­б­ру­джан­с­ка­та пе­сен: ”Ке­ра Ива­ну ду­ма­ше”. Но­си­я­та и бе­ше ав­тен­ти­ч­на, се­ве­ро­до­б­ру­джан­ка, и в нея Ни­ко­лай Пла­гов, ко­ор­ди­на­тор на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, ви­дя мно­го об­щи еле­мен­ти с но­си­я­та на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­гар­ки в Мол­до­ва. Пе­сен­та на Ста­ма­т­ка бе спе­ци­а­лен по­з­д­рав и за пър­ви­те из­б­ра­ни об­ще­с­т­ве­ни­ци през 2009 г.: Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев- тре­ньор на СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик, кой­то ве­че де­се­ти­ле­тие по­д­го­т­вя мла­ди ле­ко­а­т­ле­ти от на­шия град и на на­ци­о­нал­ни, ев­ро­пей­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­ни съ­с­те­за­ния име­то и зна­ме­то на на­шия ро­ден Бал­чик се вее най-от­го­ре; Бо­рис Чер­вен­ков съ­с­те­за­тел по те­нис на ма­са -ве­те­ран, ко­ре­ня­ка бал­чи­к­лия, с над 100 ме­да­ла, ку­пи и гра­мо­ти от на­ци­о­нал­ни и ев­ро­пей­с­ки тур­ни­ри, ко­и­то пре­д­с­тои да по­д­ре­дим ка­то из­ло­ж­ба в НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки”; Д-р Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва-бле­с­тящ ди­ри­гент на Сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик, чи­я­то 100-го­ди­ш­ни­на че­с­т­ва­х­ме в края на 2014 г.; Ва­лен­тин Шал­тев  изя­вен бал­чи­ш­ки тво­рец /ху­до­ж­ник, пе­вец, му­зи­кант/, пе­да­гог и ор­га­ни­за­тор на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния арт фе­с­ти­вал „Ев­ро­пей­с­ки хо­ри­зон­ти”;  Ге­ор­ги Гор­чев  учи­тел по ма­те­ма­ти­ка, пе­да­гог с над 40 г.стаж и ху­до­ж­ник с най-мно­го кар­ти­ни с бал­чи­ш­ки сю­жет,  из­ве­с­т­ни от ре­ди­ца не­го­ви из­ло­ж­би и от­ку­п­ки в Бъл­га­рия и чу­ж­би­на, ху­до­ж­ник на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”; Де­ньо По­пов-пре­д­се­да­тел на ЗК „Со­кол” с.Со­ко­ло­во, ак­ти­в­но по­д­по­ма­гащ об­ще­с­т­ве­на­та дей­ност в с.Со­ко­ло­во, ка­к­то и ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”; Дим­ка Ма­ле­ва  за ак­ти­в­на­та ро­ля в ра­бо­та­та на Клу­ба на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния  „Хи­нап”, кой­то съ­ще­с­т­ву­ва ве­че 25 го­ди­ни; Иван Апо­с­то­лов  за ши­ро­кия об­ще­с­т­вен от­з­вук на кни­га­та му „На гра­ни­ца­та на въз­мо­ж­но­то”, а се­га пре­д­се­да­тел на Клу­ба на во­ен­ни­те от за­па­са и ре­зер­ва; Иван До­б­рев  за ини­ци­а­ти­в­но­ст­та му да съ­з­да­де об­ще­с­т­ве­но зна­чим го­лям хра­ни­те­лен су­пер­мар­кет „Ак­ви­лон”, кой­то съ­ще­с­т­ву­ва ве­че 10 го­ди­ни, в по­л­за на бал­чи­ш­ко­то гра­ж­дан­с­т­во; Иван­ка Па­не­ва Йор­да­но­ва  ак­ти­вен се­к­ре­тар на НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки” Бал­чик, ко­е­то че­с­т­ва тър­же­с­т­ве­но ве­че сво­я­та 55-го­ди­ш­ни­на; Иван Чер­нев  ху­до­ж­ник, за ак­ти­в­но­то му съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во в бал­чи­ш­ки­те ме­дии ка­то ка­ри­ка­ту­рист и ко­го­то ско­ро по­з­д­ра­ви­х­ме със 75-го­ди­ш­ни­на­та му; Ке­ран­ка Ген­че­ва  пре­д­се­да­тел на Клу­ба на учи­те­ли­те, кой­то та­зи го­ди­на че­с­т­ва 20 го­ди­ни; Ки­на Ли­по­ван­с­ка  за ак­ти­в­на­та и дей­ност ка­то се­к­ре­тар на НЧ ”Про­с­ве­та” с.Со­ко­ло­во, ко­е­то та­зи го­ди­на ще че­с­т­ва 115 го­ди­ни, а хо­рът към чи­та­ли­ще­то  60 го­ди­ни; Кра­си­мир Кир­чев  за ак­ти­в­на дей­ност на Ша­х­ма­тен клуб „Бал­чик” и из­ди­га­не име­то на гра­да ка­то град на ша­х­ма­т­ни съ­с­те­за­те­ли; Ми­льо Йо­чев  ка­то мно­го ак­ти­вен гра­ж­да­нин на раз­ли­ч­ни по­при­ща и най-ве­че ка­то до­пи­с­ник на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” с име­то „Ста­рия войн”; Мин­ко По­пов  за ак­ти­в­на дей­ност ка­то кмет на с.Со­ко­ло­во ве­че де­се­ти­ле­тие; Ни­ко­лай Ста­нев  за ак­ти­в­на спор­т­на дей­ност в Мор­с­ки клуб Бал­чик, мно­же­с­т­во от­ли­чия от на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни ре­га­ти; Ни­ко­лай и Еле­на Са­во­ви  ак­ти­в­на по­пу­ля­ри­за­тор­с­ка дей­ност ка­то ху­до­ж­ни­ци на бал­чи­ш­ко­то из­ку­с­т­во в чу­ж­би­на. Се­га се­мей­с­т­во­то жи­вее в Ка­на­да; д-р Све­то­мир Ми­хай­лов  за ак­ти­в­на об­ще­с­т­ве­но-по­ли­ти­че­с­ка дей­ност  и из­би­ра­не­то му за де­пу­тат от Бал­чик в 41 НС; Со­ф­ка Де­не­ва  за ак­ти­в­на дей­ност ка­то пре­д­се­да­тел на Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Вто­ра мла­дост” в кв.”Ле­в­с­ки” Бал­чик; Сте­ф­ка Кер­че­ва  за ак­ти­в­на дей­ност в Ли­те­ра­ту­рен клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик, за из­да­де­ни­те и две кни­ги, за ав­тор­с­т­во­то на хим­на на град Бал­чик; Стой­ка Вла­до­ва  за ак­ти­в­на­та и дей­ност за пре­в­ръ­ща­не­то на учи­ли­ще­то в ав­то­ри­те­т­на ин­с­ти­ту­ция и же­ла­на те­ри­то­рия за уче­ни­ци и ро­ди­те­ли. Се­га вси­ч­ки ве­че са сви­де­те­ли на чу­де­са­та, на­п­ра­ве­ни за Бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия  пъл­но об­но­вя­ва­не, но­ви фи­з­кул­тур­ни са­ло­ни, но­ва спор­т­на пло­ща­д­ка, нов ку­х­нен­с­ки кор­пус; Тин­ка Си­в­ри­е­ва  за ак­ти­в­на дей­ност в ця­ла­та Об­щи­на, за без­с­пор­но ус­пе­ш­на ра­бо­та с ро­ди­те­ли и уче­ни­ци, по­ве­че от 600, об­х­ва­на­ти в раз­ли­ч­ни фор­ми на из­вън­к­ла­с­но обу­че­ние в ОДК Бал­чик, кой­то та­зи го­ди­на ще от­бе­ле­жи сво­и­те сла­в­ни 60 го­ди­ни; То­дор Ана­с­та­сов и Да­ри­на Ва­си­ле­ва  за ор­га­ни­зи­ра­не­то на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал за цър­ко­в­но- сла­вян­с­ка му­зи­ка „Св.Ата­на­сий” с.Об­ро­чи­ще; То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва  изя­вен пре­д­се­да­тел на Клу­ба на ме­ди­ци­те „Здра­ве”; Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва  ка­то пре­д­се­да­тел на най-ста­рия пен­си­о­нер­с­ки клуб № 1 в Бал­чик, ос­но­ван от Са­ва Мар­ти­нов; Цон­ка Си­в­ко­ва  за ак­ти­в­на кра­е­ве­д­с­ка дей­ност и за на­пи­с­ва­не на кра­е­ве­д­с­ки кни­ги с го­лям об­ще­с­т­вен от­з­вук. Се­га пре­д­с­тои из­да­ва­не­то на кни­га­та и за бал­чи­ш­ки­те кме­то­ве от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то до на­ши дни; Юли­та Хри­с­то­ва  за из­г­ра­ж­да­не на ак­ти­в­но гра­ж­дан­с­ко об­ще­с­т­во в Об­щи­на Бал­чик, чрез дъл­го­го­ди­ш­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во във ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.Въ­п­ре­ки че жи­вее в Ка­на­да, тя ак­ти­в­но ра­бо­ти он лайн за на­шия ве­с­т­ник, кой­то та­зи го­ди­на ще на­вър­ши 20 го­ди­ни.

23

 Писателят-краевед Иван Радев стана доайен сред обществениците на 2014 г.

Вто­ри за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та  2014” бе но­ми­ни­ран Иван Ра­дев. Той е из­ве­с­тен сто­пан­с­ки де­ец, кра­е­вед и до­б­ру­джа­нец. Във ве­с­т­ни­ци­те „Бал­чик” и „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, ка­к­то и пред об­ще­с­т­ве­но­ст­та в ро­д­но­то се­ло Зме­е­во, на 5 се­п­тем­в­ри 2014 г. той пре­д­с­та­ви три­те си кни­ги, на­пи­са­ни за До­б­ру­джа   „По сле­ди­те на ми­на­ло­то”  вто­ро из­да­ние, „Слу­ч­ки по пъ­тя” и по­с­ле­д­на­та „Се­ло Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко. Ми­на­ло и на­с­то­я­ще”.

Ра­д­ва­ме се, че мо­жем да об­щу­ва­ме с един та­къв чо­век с бо­га­та тру­до­ва био­г­ра­фия, с бо­га­то раз­ка­з­ва­че­с­ко уме­ние и бо­га­та ду­ша на до­б­ру­джа­нец, кой­то но­си в се­бе си за­ря­да на дре­в­ни­те бъл­га­ри, ко­и­то къ­де­то и да оти­дат, не са­мо оце­ля­ват, за­па­з­ват име­то и на­ро­д­но­ст­та си, но и про­с­пе­ри­рат.

Иван Ра­дев мно­го се тро­г­на от но­ми­ни­ра­не­то си, за­що­то го­ля­ма част от тру­до­ва­та му био­г­ра­фия е би­ла свър­за­на с Бал­чик и раз­въл­ну­ва­но бла­го­да­ри на кме­та Н.Ан­ге­лов, кой­то му връ­чи на­г­ра­да­та и на гла­в­ния ре­да­к­тор на на­шия ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.

Ди­с­ко­во­де­щи­ят на про­г­ра­ма­та Ми­т­ко Бал­чи­к­ли­ев из­пъл­ни спе­ци­а­лен хит за из­б­ра­ни­те „Об­ще­с­т­ве­ни­ци на го­ди­на­та през 2010 г”: Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва  ди­ри­гент на Сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик, но­ми­ни­ра­на за вто­ри път. То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва  пре­д­се­да­тел на Клуб „Здра­ве”, но­ми­ни­ра­на за вто­ри път. Са­ва Ти­хо­лов  не­из­ме­нен ор­га­ни­за­тор на го­ле­ми­те ме­ро­п­ри­я­тия от об­ще­с­т­вен ха­ра­к­тер в ця­ла­та Об­щи­на, по­ве­че от 10 го­ди­ни е бил ди­ри­гент на хор „До­б­ру­джан­ки” в НЧ „В.Ле­в­с­ки”. Се­га е на­чал­ник на от­дел „Про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та” към ОбА Бал­чик. Ире­на Или­е­ва  жур­на­лист от ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” с твър­ди об­ще­с­т­ве­но-по­ли­ти­че­с­ки по­зи­ции при от­ра­зя­ва­не про­б­ле­ми­те на град Бал­чик. Иван Ма­лев  ре­до­вен до­пи­с­ник на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, об­ще­с­т­ве­но ан­га­жи­ран за по­ли­ти­че­с­ка­та про­с­ве­та на мла­ди­те хо­ра, за съ­з­да­ва­не­то на ак­ти­в­но гра­ж­дан­с­ко съ­с­ло­вие. Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва  уча­с­т­ва ак­ти­в­но в Ли­те­ра­тур­ния клуб, в Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни, в клуб „Хи­нап”, клуб „Здра­вец” и пи­ше мно­го ма­те­ри­а­ли за ме­с­т­на­та пре­са. Пе­ньо Пе­нев  ак­ти­вен ор­га­ни­за­тор в клуб „Хи­нап”. Иван­ка Ива­но­ва  се­к­ре­тар на Учи­тел­с­кия клуб, се­га не­гов пре­д­се­да­тел.Иван­ка Ата­на­со­ва  ос­но­во­по­ло­ж­ник на Клу­ба на учи­те­ли­те, ак­ти­вен член и при­з­на­та по­е­те­са на клу­ба.Дим­ка Ма­ле­ва  но­ми­ни­ра­на за дей­но­ст­та си в клуб „Здра­вец”/ве­те­ра­ни  гим­на­с­ти­ци/, а пре­д­на­та го­ди­на е но­ми­ни­ра­на за­ра­ди ак­ти­в­но­ст­та на клуб „Хи­нап”. Пен­ка Вел­че­ва  най-ак­ти­вен член на клуб „Здра­вец”, бла­го­да­ре­ние на ко­я­то на­г­ра­ди­те на клу­ба се мно­жат. Тя е и ак­ти­в­на хо­ри­с­т­ка във фол­к­лор­ния хор „До­б­ру­джан­ки” към НЧ „В.Ле­в­с­ки”Бал­чик. Да­на­ил Ка­ра­джов  кмет на с.Об­ро­чи­ще, ор­га­ни­зи­рал Дър­жа­в­но­то пър­вен­с­т­во по спор­т­но хо­де­не, фе­с­ти­ва­ла „Св.Ата­на­сий”, кмет ве­че от два ман­да­та.Ал­бе­на Ива­но­ва  за ак­ти­в­но­то гра­ж­дан­с­ко от­но­ше­ние на ме­с­т­на­та ме­дия „Бал­чик”, на ко­я­то е гла­вен ре­да­к­тор. Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва  пре­д­се­да­тел на СКЛА „Чер­но мо­ре 2005”, ко­я­то ус­пе­ш­но ръ­ко­во­ди от­бо­ра на на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни съ­с­те­за­ния и ор­га­ни­зи­ра за 9-и път кла­си­ра­не на Ле­ко­а­т­ле­ти­те от клу­ба. Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов  дъл­го­го­ди­шен ди­ре­к­тор на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Бал­чик, ак­ти­в­но ра­бо­ти с ро­ди­тел­с­ка­та об­ще­с­т­ве­ност и клуб „Хи­нап”. Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва  ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел на Тан­цов съ­с­тав „Ве­се­лие”, кой­то съ­ще­с­т­ву­ва ве­че 10 го­ди­ни, на тан­цо­ва­та шко­ла към НЧ „В.Ле­в­с­ки”. Ни­то ед­но об­ще­с­т­ве­но ме­ро­п­ри­я­тие не мо­же без уча­с­ти­е­то на фол­к­ло­ра на кв.”Ле­в­с­ки”, на най-ста­ри­те бъл­га­ри в Бал­чик, до­не­с­ли за­па­зе­ния от тях тра­ди­ци­о­нен на­ро­д­но-твор­че­с­ки ге­ний от Се­вер­на До­б­ру­джа, за да про­съ­ще­с­т­ву­ва днес, се­га и за в бъ­де­ще. Тин­ка Си­в­ри­е­ва  но­ми­ни­ра­на за вто­ри път. Дей­но­ст­та на ОДК е не­из­мен­но ак­ти­в­на и пъл­но­цен­на. И та­ка тря­б­ва да бъ­де  за­що­то ОДК е ръ­ка за ръ­ка с учи­ли­ща­та и вси­ч­ки ин­с­ти­ту­ции, за да бъ­дат въз­пи­та­ни де­ца­та ка­то на­ше гор­до бъ­де­ще.Цон­ка Си­в­ко­ва  но­ми­ни­ра­на за вто­ри път, за­ра­ди ак­ти­в­на­та си кра­е­ве­д­с­ка ра­бо­та, из­ра­зе­на в 4 кни­ги. Рай­ко То­нев  ди­ри­гент на Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни по­ве­че от 25 го­ди­ни.

24

 Д-р Красимир Кръчмаров призова да се работи за обществото, както в развитите европейски страни, извън професията и безвъзмездно.             

Фото: Антония Костова

На тре­то мя­с­то бе но­ми­ни­ран д-р Кра­си­мир Кръ­ч­ма­ров  ви­ден спе­ци­а­лист по уши, нос и гър­ло. Дъл­го­го­ди­шен на­чал­ник на Ра­йон­на­та бол­ни­ца, кой­то съ­х­ра­ня­ва в па­мет­та си вси­ч­ко, свър­за­но с не­й­на­та ис­то­рия в ста­ра­та и но­ва сгра­да, от­ко­га­то са ми­на­ли по­ве­че от 50 г. До­к­ла­дът, кой­то д-р Кръ­ч­ма­ров из­не­се по по­вод 40- го­ди­ш­ни­на­та на но­ва­та бол­ни­ч­на сгра­да бе ра­вен на до­к­то­рат по ис­то­рия, на за­дъл­бо­че­но кра­е­ве­д­с­ко про­у­ч­ва­не. До­к­то­рат на д- Кръ­ч­ма­ров! По­з­д­ра­в­ле­ние за тру­да му, за при­вър­за­но­ст­та му към ро­д­ния град Бал­чик, за то­ва, че е жи­ва­та ис­то­рия на здра­ве­о­па­з­ва­не­то в на­ша­та Об­щи­на.

Кме­тът Н.Ан­ге­лов връ­чи  на­г­ра­да­та „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” на ед­на яр­ка ли­ч­ност в об­ще­с­т­ве­ния, кул­ту­рен и про­фе­си­о­на­лен жи­вот на ле­кар  на д-р Кр.Кръ­ч­ма­ров. С чу­в­с­т­во за ху­мор д-р Кр.Кръ­ч­ма­ров ка­за, че е до­б­ре да се по­лу­чи на­г­ра­да и по-до­б­ре къ­с­но, от­кол­ко­то по­с­мър­т­но.

30

 Тодор Моралийски – председател на ЗК “Гур-ково” даде обет и за бъдеща обществена работа.

Сле­д­ва­щи­ят но­ми­ни­ран бе То­дор Мо­ра­лий­с­ки, кой­то но­си име, оли­це­т­во­ря­ва­що  стар зе­ме­дел­с­ки род от с.Гур­ко­во, а се­га име на пре­у­с­пя­ващ пре­д­се­да­тел на ЗК „Гур­ко­во”. С го­лям опит в бан­кер­с­т­во­то и ико­но­ми­ка­та. Ра­бо­та­та му е от­го­вор­на и все­о­т­дай­на за хо­ра­та от ця­ло се­ло, ко­и­то ча­кат не­го­ва­та рен­та. Мно­го­б­рой­ни са и ак­то­ве­те на фи­нан­со­ва и мо­рал­на по­д­к­ре­па, ко­и­то той за­с­ви­де­тел­с­т­ва на де­т­с­ка­та гра­ди­на, здра­в­на­та слу­ж­ба, чи­та­ли­ще­то и кме­т­с­т­во­то в с.Гур­ко­во. В знак на бла­го­дар­ност на­г­ра­да­та „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” му бе връ­че­на ли­ч­но от гл.ре­да­к­тор на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” Бал­чик  Ма­ру­ся Ко­с­то­ва.

Не­ка си при­по­м­ним Об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на 2011 г.: Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва  но­ми­ни­ра­на за вто­ри път, пре­д­се­да­тел на Клуб № 1; То­дор То­до­ров  ди­ри­гент на Об­щин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки хор, дъл­го­го­ди­шен учи­тел по му­зи­ка в ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”, ди­ри­гент на ду­хов ор­ке­с­тър. То­дор Ге­ор­ги­ев  кмет на с.Гур­ко­во. Ве­че 3 ман­да­та. Ру­мя­на Пе­т­ро­ва  ди­ре­к­тор на ОУ „Ан­тим I”, ко­е­то има 75-го­ди­ш­на ис­то­рия. Ге­ор­ги Йо­в­чев  по­ет, ав­тор на две кни­ги. Дъл­го­го­ди­шен жур­на­лист във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.Ак­ти­вен член на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик. Иван Ста­тев  – по­ет и ша­х­ма­тист. Ав­тор на кни­га­та „Са­ти­ри”, из­да­де­на от в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”. Ак­ти­вен ор­га­ни­за­тор на ша­х­ма­т­ния и ли­те­ра­тур­ния клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик. Сте­ла Да­ко­ва  дъл­го­го­ди­шен учи­тел по ли­те­ра­ту­ра, ди­ре­к­тор и въз­пи­та­тел. Ак­ти­вен жур­на­лист във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”. Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва  ак­ти­вен член на два клу­ба и пее в два хо­ра. Пре­д­се­да­тел на Съ­ю­за на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те в Об­щи­на Бал­чик. Съ­з­да­де хор „Ро­с­на ки­т­ка” за бъл­гар­с­ки фол­к­лор. Пла­мен Бан­чев  дъл­го­го­ди­шен се­к­ре­тар на НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” , по­ве­че от 25 го­ди­ни, те­а­т­ра­лен са­мо­де­ец над 35 го­ди­ни. Об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на 2011 г. бя­ха  по­з­д­ра­ве­ни с „Ис­пан­с­ки танц”, хо­ре­о­г­ра­фия на ху­до­же­с­т­ве­ния ръ­ко­во­ди­тел на ТФ”Данс” Ев­ге­ния До­б­ре­ва  но­ми­ни­ра­на за Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та през 2012 г. Три тий­ней­джър­ки раз­па­ли­ха ро­ман­ти­ч­но­то въ­о­б­ра­же­ние с ле­ки­те си стъ­п­ки и гра­ци­о­з­ни дви­же­ния. След тан­ца си, те об­ля­ко­ха бър­зо по­да­ре­ни­те им те­ни­с­ки от гла­в­ния ре­да­к­тор Ма­ру­ся Ко­с­то­ва и за­с­та­на­ха пред ка­ме­ра­та на Ни­ко­лай Мир­чев, за да ги фо­то­г­ра­фи­ра, ко­га­то де­мон­с­т­ри­рат ло­го­то на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.

25

Жени Михайлова благодари на екипа си за съвместната работа в ДКИ КЦ “Двореца”.

По­с­ле­д­ва  но­ми­на­ци­я­та на Же­ни Ми­хай­ло­ва  ди­ре­к­тор на ДКИ КЦ „Дво­ре­ца” Бал­чик.

Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ко­ви­ят ком­п­лекс “Дво­ре­ца” е сред 100-те на­ци­о­нал­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­та.

Кой не знае ве­че за „Дво­ре­ца”, след ка­то се про­чу с две­те си би­ле­т­ни ка­си и де­се­ти­ле­т­ния ан­та­го­ни­зъм с Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на.Сла­ва Бо­гу, Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов  и Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция ви­на­ги  са има­ли мно­го до­б­ри вза­и­мо­о­т­но­ше­ния с  Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та, към ко­го­то е „Дво­ре­цът” и са на­ме­ри­ли в ли­це­то на ди­ре­к­то­ра Же­ни Ми­хай­ло­ва един ди­п­ло­мат, съ­п­ри­ча­с­тен чо­век, кой­то по­з­на­ва от­да­в­на­ш­на­та спра­ве­д­ли­ва об­ще­с­т­ве­на на­с­т­рой­ка на бал­чи­к­лии, че „Дво­ре­цът” е на Бал­чик. Тя е го­то­ва на по­л­зо­т­вор­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и ра­бо­ти це­ле­на­со­че­но за из­ди­га­не ав­то­ри­те­та на Бал­чик чрез усър­д­но въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­дър­жа­не на обе­к­ти­те в „Дво­ре­ца”, чрез мо­дер­на по­ли­ти­ка на уве­ли­ча­ва­не на ту­ри­с­то­по­то­ка. То­ва не ос­та­на не­за­бе­ля­за­но от гра­ж­да­ни­те на Бал­чик и от пре­са­та и но­ми­на­ци­я­та на Же­ни Ми­хай­ло­ва за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” е ло­ги­ч­на по­с­ле­ди­ца.

На­г­ра­ди­те на ОбА и ве­с­т­ни­ка, ка­к­то и стъ­к­ле­на ку­па и гра­мо­та,  на Же­ни Ми­хай­ло­ва връ­чи кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

Мно­го от при­съ­с­т­ва­щи­те об­ще­с­т­ве­ни­ци пре­д­ва­ри­тел­но бя­ха по­д­го­т­ве­ни за из­не­на­да­та  да се да­де ед­на об­ща на­г­ра­да на ед­но ав­то­ри­те­т­но се­мей­с­т­во: Се­мей­с­т­во Би­с­т­ра Вел­че­ва и д-р Ми­х­ран Сан­джа­кян.

Те са ут­вър­де­ни еру­ди­ти в Бал­чик  за­бе­ле­жи­тел­ни в ра­бо­та­та си по сво­и­те спе­ци­ал­но­с­ти  д-р Сан­джа­кян ка­то во­е­нен ле­кар и г-жа Вел­че­ва ка­то дъл­го­го­ди­ш­на учи­тел­ка.Ви­на­ги са от­зи­в­чи­ви към чо­ве­ш­ка­та бол­ка и по­ма­гат, ка­к­то мо­гат. Д-р Сан­джа­кян не от­ка­з­ва пре­г­лед ни­ко­га. До­ри по­с­ред нощ, ма­кар и умо­рен, след во­ен­ни де­жур­с­т­ва  по­ле­ти, той се при­ти­ч­ва на по­мощ и не­ве­д­нъж е пре­г­ле­ж­дал и мо­е­то де­те, и тво­я­та ка­п­ри­з­на ста­ри­ца, и да­ле­ч­ния съ­сед. И ви­на­ги без па­ри. От Би­с­т­ра Вел­че­ва мо­жеш да на­у­чиш за най-ху­ба­ви­те кни­ги в гра­д­с­ки­те би­б­ли­о­те­ки, да се ув­ле­чеш по пле­т­ки и крой­ки, да за­т­вър­диш лю­бо­з­на­тел­но­ст­та си към ези­ци­те и па­ра­п­си­хо­ло­ги­че­с­ки­те яв­ле­ния, да бе­се­д­ваш с удо­вол­с­т­ви­е­то, че вся­ка ми­ну­та об­щу­ва­не с нея е не­у­се­т­но ду­хо­в­но обо­га­тя­ва­не.

22

Сърдечно благодарим на община Балчик и вестник „Балчишки телеграф”, че избраха нашето семейство – Бистра Велчева и д-р Санджакян – за „Общественици на годината – 2014”. Наградата приемаме като израз на взаимната обич и уважение между нас и жителите на града ни. Ще честваме деня като семеен празник и ще продължим живота си в същия дух.                                

Фото: Б.Т.

От д-р Сан­джа­кян мо­жеш да по­лу­чиш най-то­ч­ни съ­ве­ти как де се гри­жиш за бли­з­ки­те си и за се­бе си, как да се съ­х­ра­ниш в то­ва не­р­в­но еже­д­не­вие, към кои те­с­ни спе­ци­а­ли­с­ти да се на­со­чиш, ко­га­то про­б­ле­ми­те ти са по-сло­ж­ни, как да по­л­з­ваш бо­га­т­с­т­во­то на при­ро­да­та и иг­ло­те­ра­пи­я­та, кои те­ле­ви­зи­он­ни пре­да­ва­ния си стру­ват, кол­ко ну­ж­ни са фо­то­г­ра­ф­с­ки­те за­ни­ма­ния, мор­с­ки­те спор­то­ве и би­б­ли­о­фил­с­т­во­то.

Се­га, ка­то пен­си­о­не­ри, се­мей­с­т­во д-р Сан­джа­кян про­дъл­жа­ват да жи­ве­ят в Бал­чик, ка­то във вто­ри ро­ден град. Те от­да­в­на са се от­ка­за­ли да се връ­щат в Пло­в­див, ма­кар да им е все още мъ­ч­но за там.

Жи­з­не­ни и не­у­мор­ни, Би­с­т­ра и Ми­шо имат мно­го при­я­те­ли в Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”, във Во­ен­ния клуб, мно­го при­з­на­тел­ни уче­ни­ци на г-жа Вел­че­ва и мно­го при­з­на­тел­ни па­ци­ен­ти на д-р Сан­джа­кян в ця­ла­та Об­щи­на.

До­с­той­но мя­с­то сред Об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на го­ди­на­та през 2014 г. е от­ре­де­но на сем.д-р Сан­джа­кян и те по­лу­чи­ха на­г­ра­ди от кме­та на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и гла­в­ния ре­да­к­тор на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”  Ма­ру­ся Ко­с­то­ва.

Има­ше мно­го по­з­д­ра­в­ле­ния, мно­го въл­ну­ва­щи ду­ми. Сте­ф­ка Кер­че­ва, ко­я­то по­з­на­ва се­мей­с­т­во­то от­да­в­на ка­за: Д-р Сан­джа­кян бе­ше все­о­т­да­ен. На­п­ра­ви си пър­вия по­д­во­ден ле­ко­во­до­ла­зен апа­рат, по­д­во­ден фо­то­а­па­рат, ях­та. А един ден го гле­дам,кле­к­нал пред мо­тор­че­то на ин­же­не­ра от по­де­ле­ни­е­то да го по­п­ра­вя. А ин­же­не­рът го гле­да…”

Ма­ру­ся Ко­с­то­ва, ко­я­то се изя­ви и ка­то кон­фе­ран­сие на тър­же­с­т­во­то, за още на­с­т­ро­е­ние, на­по­м­ни на бал­чи­к­лии, че мо­гат да уди­вят вси­ч­ки свои го­с­ти с ко­ле­к­ци­я­та на Крал­с­ка­та ви­не­на къ­ща в “Дво­ре­ца”, къ­де­то най-ста­ро­то ви­но е от 1878 го­ди­на.

Има Гъм­за от Пле­вен, ре­кол­та 1894 го­ди­на, бя­ло ви­но от 1909-а, брен­ди на по­ло­вин век с ме­да­ли от ме­ж­ду­на­ро­д­ни из­ло­же­ния, про­из­ве­де­ни от ня­ко­га­ш­ни фа­ми­лии, за­во­ди, ко­о­пе­ра­ции. Вси­ч­ки съ­в­сем ав­тен­ти­ч­но са на­т­ру­па­ли прах в из­ба­та и по­ка­з­ват на все­ки гост кол­ко ста­ри са тра­ди­ци­и­те в бъл­гар­с­ко­то ви­но­п­ро­и­з­во­д­с­т­во.

Крал­с­ка­та ви­не­на къ­ща съ­х­ра­ня­ва бли­зо 5 000 бу­тил­ки са­мо бъл­гар­с­ко ви­но и ис­ка да по­ка­же на чу­ж­ден­ци­те кол­ко е не­по­в­то­ри­ма при­ро­да­та на Бъл­га­рия, ка­к­во пре­к­ра­с­но гро­з­де се ра­ж­да по на­ши­те зе­ми и да им по­да­ри ря­д­ко из­жи­вя­ва­не. Ат­ра­к­ция е, че ле­то­в­ни­ци­те са­мо в Бал­чик мо­гат да де­гу­с­ти­рат спе­ци­ал­ни­те ви­на: „Missi”- му­с­кат с пче­лен мед и бил­ки, „Dukessa”  с дъх и вкус на гор­чи­ви ба­де­ми, ко­е­то се кон­су­ми­ра за­дъл­жи­тел­но със си­ре­не „Ро­к­фор”и изи­с­ка­ни яс­тия, Ви­но с пче­лен мед, с вкус на пъ­пеш.

На тра­ди­ци­он­ния ко­к­тейл, по­д­го­т­вен от про­фе­си­о­нал­но из­ди­г­на­тия ко­ле­к­тив на „Ел Сим­па­ти­ко” при­съ­с­т­ва­ха бя­ло и чер­ве­но ви­но, бъл­гар­с­ко про­из­во­д­с­т­во, ут­вър­ден из­бор от Та­ш­ко Та­шев и Ва­ни­на До­не­ва, спе­ци­ал­но за Об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на го­ди­на­та през 2012 г. , а имен­но: Мир­ко Мир­ков, дъл­го­го­ди­шен пре­д­се­да­тел на Мор­с­ки клуб Бал­чик, кой­то по-къ­с­но ста­на по­че­тен гра­ж­да­нин на Бал­чик; Пе­т­ко Пе­т­ков  до­а­йен на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”;  Ге­ор­ги Ан­до­нов  пре­д­се­да­тел на пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост” в кв.”Ле­в­с­ки”; д-р Иво Вой­чев  уп­ра­ви­тел и гла­вен ле­кар на МБАЛ Бал­чик; д-р Ди­а­на Мал­че­ва  из­ве­с­тен бал­чи­ш­ки пе­ди­а­тър; Дим­ка Ма­ле­ва  но­ми­ни­ра­на за тре­ти път за ус­пе­хи­те на клуб „Хи­нап”, кой­то ръ­ко­во­ди ка­то ръ­ко­во­ди­тел и на клуб „Здра­вец”  спорт за вси­ч­ки, ка­то ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел; Ан­гел Съ­бев  пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те от Об­щи­на­та; Ве­с­ка Бли­з­на­ко­ва  дъл­го­го­ди­ш­на хо­ри­с­т­ка в раз­ли­ч­ни бал­чи­ш­ки хо­ро­ве и ак­ти­вен член на клуб „Здра­ве”; Же­ни До­б­ре­ва  хо­ре­о­г­раф, дъл­го­го­ди­шен ръ­ко­во­ди­тел на ТФ „Данс” към НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки 1870” Бал­чик.

26

Марияна Тихолова сподели, че работи тази работа, която обича, че свири с удоволствие, заедно с маестро Р. Тонев и че е част от магията, наречена  хор “Черноморски звуци”.

Сред но­ми­ни­ра­ни­те та­зи го­ди­на бе МА­РИ­Я­НА ТИ­ХО­ЛО­ВА – въз­пи­та­ник на Ака­де­ми­я­та на му­зи­кал­но и тан­цо­во из­ку­с­т­во в град Пло­в­див със спе­ци­ал­ност “Му­зи­кал­на пе­да­го­ги­ка”.

През 1994г., за­по­ч­ва ра­бо­та в НЧ „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки   1870“ гр. Бал­чик ка­то пре­по­да­ва­тел по пи­а­но в Де­т­с­ка­та му­зи­кал­на шко­ла. Ве­че две де­се­ти­ле­тия.Най-го­ле­ми­ят и ус­пех е, че съ­у­мя­ва да въз­пи­та у вси­ч­ки де­ца без­ре­зер­в­на лю­бов към му­зи­ка­та, из­пъл­ня­ва­на на то­зи ав­то­ри­те­тен и не­жен ин­с­т­ру­мент  пи­а­но­то. За­то­ва се­д­ми­ч­но­то и на­то­вар­ва­не в шко­ла­та е пре­ка­ле­но го­ля­мо  де­ца­та ис­кат да сви­рят при Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва и ро­ди­те­ли­те им ис­к­ре­но ги по­д­к­ре­пят.

В пе­ри­о­да от 1998-2001г. и от 2009 г. до се­га е ко­ре­пе­ти­тор на Сме­сен хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци”. Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва е скром­на и не се хва­ли. За­по­з­на­ти­те с ес­те­с­т­во­то на ра­бо­та­та и из­тъ­к­ват за­с­лу­ги­те и за по­лу­ча­ва­не­то на го­ле­ми от­ли­чия от фе­с­ти­ва­ли и кон­кур­си в ця­ла Ев­ро­па, за до­с­той­но­то пре­д­с­та­вя­не на сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” на че­ти­ри по­ре­д­ни до­ма­кин­с­т­ва на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния хо­ров фе­с­ти­вал в на­шия град.

Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва е ко­ре­пе­ти­тор на Съ­с­та­ва към НЧ”Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки”за по­пу­ляр­ни пе­с­ни, още от не­го­во­то съ­з­да­ва­не през 1994 г., ко­га­то тя на­ми­ра мно­го общ език с ди­ри­ген­та ма­е­с­т­ро Рай­ко То­нев.

Му­зи­кал­ни­ят дух е ха­ра­к­те­рен за ця­ло­то се­мей­с­т­во на Ма­ри­я­на. Съ­п­ру­гът и Са­ва Ти­хо­лов е съ­що въз­пи­та­ник на АМ­ТИ  Пло­в­див, къ­де­то се за­по­з­на­ват и ожен­ват. Са­ва Ти­хо­лов, ос­вен че е му­зи­кант по об­ра­зо­ва­ние и въз­тор­жен из­пъл­ни­тел, дъл­го вре­ме бе­ше ди­ри­гент на На­ро­ден хор „До­б­ру­джан­ки” към НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки” Бал­чик. Две­те им де­ца  Йо­ан­на и Све­т­ло­за­ра са ес­те­с­т­ве­но съ­що по­д­в­ла­с­т­ни на му­зи­ка­та. Йо­ан­на та­зи го­ди­на е аби­ту­ри­ен­т­ка в му­зи­кал­на па­ра­лел­ка в До­б­рич. Све­т­ло­за­ра пее в де­т­с­ка­та фор­ма­ция към НЧ „П.Хи­лен­дар­с­ки” „ The Voices”.

По­ра­ди гри­п­но за­бо­ля­ва­не на мал­ка­та За­ра, не мо­жа­х­ме да пре­д­с­та­вим ця­ло­то му­зи­кал­но се­мей­с­т­во с об­що из­пъл­не­ние, ко­е­то бе по­з­д­рав за „Об­ще­с­т­ве­ни­ци­те през 2013 г.”, а имен­но: Ма­рия Ан­д­ре­е­ва-дъл­го­го­ди­шен учи­тел по БЕЛ, жур­на­лист в „БТ” и член на клу­бо­ве­те „Хи­нап” и „Здра­вец”; Ен­чо Ди­ми­т­ров  кра­е­вед, ав­тор на кни­ги за ро­д­ния край, ак­ти­вен член на ЛК” Й.Кръ­ч­ма­ров”; Ро­си­ца Шал­те­ва  дъл­го­го­ди­шен учи­тел по ис­то­рия и ли­те­ра­ту­ра, ор­га­ни­за­тор на пле­нер „Ев­ро­пей­с­ки хо­ри­зон­ти”, ак­ти­вен член на ЛК”Й.Кръ­ч­ма­ров”; Д-р Пла­мен Ди­ми­т­ров  из­ве­с­тен ане­с­те­зи­о­лог от на­ци­о­на­лен ма­щаб, спор­тен ле­кар; Ма­рия Вър­ба­но­ва  при­з­на­та на­чал­на учи­тел­ка в кв.”Ле­в­с­ки”Бал­чик, ди­ри­гент на хор в ПК „Вто­ра мла­дост”; Д-р Ру­мя­на Мал­че­ва  из­тъ­к­нат ле­кар спе­ци­а­лист оф­тал­мо­лог, с ши­ро­ка пра­к­ти­ка в це­лия ре­ги­он, ак­ти­вен член на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” и вси­ч­ки об­ще­с­т­ве­ни изя­ви; Бо­ря­на Бо­жи­да­ро­ва  ак­ти­вен фо­то­г­раф, жур­на­лист в „Balchik.com; Све­т­ла­на Ата­на­со­ва  ут­вър­ден ръ­ко­во­ди­тел на Пър­ва­та ча­с­т­на ан­г­лий­с­ка шко­ла в Бал­чик, ар­т­ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла „Све­тът в чо­ве­ш­ки­те дла­ни”; Ата­нас Ду­чев  дъл­го­го­ди­шен хо­рист  са­мо­де­ец, пре­д­се­да­тел на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”.

27

Детската учителка Иванка Бързакова се стреми да въвежда иновационни практики в обучението и възпитанието на малките деца. Тя е активен председател на “Дамите на розата”. Присъства на всички мероприятия като общински съветник.

Последва номинация за Иванка Бързакова

В на­шия со­ци­ал­но-по­ли­ти­че­с­ки жи­вот в Об­щи­на Бал­чик, из­пъ­к­ва име­то на де­т­с­ка­та учи­тел­ка Иван­ка Бър­за­ко­ва, ко­я­то има на­т­ру­пан опит и ен­ту­си­а­зъм за ино­ва­ти­в­ни пе­да­го­ги­че­с­ки пра­к­ти­ки. Ръ­ко­во­ди с раз­мах мно­го­б­рой­ни ме­ро­п­ри­я­тия на же­ни­те от Клу­ба на ро­за­та. Уча­с­т­ва ак­ти­в­но във вси­ч­ки ини­ци­а­ти­ви на це­лия ре­ги­он ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник от БСП.

С по­же­ла­ние да за­щи­ти до­к­то­рат по пе­да­го­ги­ка, на­г­ра­ди и връ­чи­ха кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и гла­в­ни­ят ре­да­к­тор Ма­ру­ся Ко­с­то­ва.

28

Айхан Апти – многократен шампион по хвърляне на чук, донесъл много радост на СКЛА “Черно море 2005” и на своите съграждани, които го избраха за “Лице на Балчик”, а сега за “Общественик на 2014”.

През по­с­ле­д­ни­те пет го­ди­ни мно­го че­с­то се спо­ме­на­ва име­то на Ай­хан Ап­ти. Ка­то ак­ти­в­но тре­ни­ращ ле­ко­а­т­лет в СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” той ата­ку­ва най-сме­ли­те си ме­ч­ти и по­с­ти­га най-се­ри­о­з­ни­те пре­по­ръ­ки на тре­ньо­ра си Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев. Ай­хан Ап­ти е  млад спор­тист, но с бо­га­та ко­ле­к­ция от ме­да­ли, ку­пи, гра­мо­ти, ко­и­то дъл­жи на упо­ри­тия си труд в СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик. До­не­се тол­ко­ва ра­дост на бал­чи­к­лии от на­ци­о­нал­ни, ев­ро­пей­с­ки и до­ри све­то­в­ни съ­с­те­за­ния. Две по­ре­д­ни го­ди­ни е Ле­ко­а­т­лет №1 в Об­щи­на Бал­чик и „Ли­це на Бал­чик”. По­же­ла­ва­ме му ка­то сту­дент в На­ци­о­нал­на­та спор­т­на ака­де­мия да по­с­ти­га съ­щи­те го­ле­ми ус­пе­хи.

Че­с­ти­то на Ай­хан Ап­ти и за из­би­ра­не­то му за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та   2014”. Ли­ч­но кме­тът му връ­чи на­г­ра­да и от­го­во­ри с „Да” на на­по­м­ня­не­то на спор­ти­с­та, че оча­к­ват обе­ща­на­та но­ва спор­т­на ба­за за СКЛА „Чер­но мо­ре 2005”.

29

Щастливо усмихнат Александър Танев получи поредната си обществена награда.

Мал­ки­ят пе­вец на Бал­чик – Але­к­сан­дър Та­нев  кой ли не знае за не­го? А ко­га­то се го­во­ри за Бал­чик, се го­во­ри с ува­же­ние за гра­да, в кой­то из­ра­с­т­ва та­къв го­лям та­лант, за ра­дост на вси­ч­ки нас, на ро­ди­те­ли­те му, на ба­би­те и дя­до­в­ци­те. За ра­дост на кме­та Н.Ан­ге­лов, кой­то най-мно­го се гор­дее с не­го и му връ­чи на­г­ра­да от Об­щи­на­та и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”. Пре­д­ла­га­ме на Але­к­сан­дър да по­д­ре­дим в из­ло­ж­ба мно­го­то на­г­ра­ди от кон­кур­си, фе­с­ти­ва­ли и дру­ги съ­с­те­за­ния, за да се ви­дят от вси­ч­ки, гор­ди с не­го, бал­чи­к­лии.

Але­к­сан­дър из­пя с удо­вол­с­т­вие за вси­ч­ки но­ми­ни­ра­ни за 2014 г. пе­сен­та на „Бий­тълс”  „Дар­линг”.

/Б.Т./

 

 

 

Коментарите са затворени.