Турнир по ускорен шах

Feb 11th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

5

На 31 яну­а­ри във Вар­на се про­ве­де тур­нир по ус­ко­рен шах /15мин. +5 сек /.Уча­с­т­ва­ха 22 ша­х­ма­ти­с­ти от Бал­чик,Вар­на,До­б­рич,Ша­б­ла и Шу­мен.Из­к­лю­чи­тел­но сил­но съ­с­те­за­ние.Пре­д­с­та­ви­тел на ШК „БАЛ­ЧИК” бе­ше Пла­мен Пе­т­ров.Той по­ка­за за по­ре­ден път сво­я­та кла­са.По­с­ти­г­на чу­де­с­ни по­бе­ди и са­мо за­гу­ба­та в по­с­ле­д­ния кръг го ли­ши да се на­ре­ди сред пър­ви­те три­ма.

От 01-08 фе­в­ру­а­ри в гр.Пло­в­див се про­ве­де 37-ия ме­мо­ри­ал „Ге­ор­ги Трин­гов”-От­к­ри­тия шам­пи­о­нат на Бъл­га­рия.Уча­с­т­ва­ха 289 ша­х­ма­ти­с­ти от 15 дър­жа­ви-Бъл­га­рия,Гър­ция,Ру­мъ­ния,Сър­бия,Гер­ма­ния,Ита­лия и др.

В тур­ни­ра иг­ра­ха 62-ма чо­ве­ка с ме­ж­ду­на­ро­д­ни зва­ния-16 гро­с­май­с­то­ри,26 ме­ж­ду­на­ро­д­ни май­с­то­ри,17 фи­де­май­с­то­ри. В то­зи ша­х­ма­тен фо­рум уча­с­т­ва Пла­мен Пе­т­ров/гра­д­с­ки пър­ве­нец и три­к­ра­тен зо­на­лен шам­пи­он за юно­ши,уча­с­т­ник на мно­же­с­т­во ре­пу­б­ли­кан­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­ни тур­ни­ри/.Иг­ра на оби­чай­но­то си ви­со­ко ни­во.Ус­пя да за­пи­ше ня­кол­ко чу­де­с­ни по­бе­ди сре­щу бъл­гар­с­ки и чу­ж­де­с­т­ран­ни ша­х­ма­ти­с­ти.

„В ша­х­ма­т­на­та иг­ра пе­че­лят и два­ма­та.Ако ти по­лу­ча­ваш удо­вол­с­т­вие от иг­ра­та,то­ва е най-ва­ж­но­то,за­гу­ба­та не е стра­ш­на.”Да­вид Брон­щайн – ру­с­ки гро­с­май­с­тор.

Красимир КИРЧЕВ

Коментарите са затворени.