75-годишен юбилей на добричкия писател и краевед Георги Казанджиев

Feb 11th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

4

На 6 фе­в­ру­а­ри-ро­ж­де­ни­ят ден на пи­са­те­ля Г. Ка­зан­джи­ев, за­ла­та на Об­щи­на До­б­рич бе из­пъл­не­на с пра­з­ни­ч­на тър­же­с­т­ве­ност и ве­д­ро на­с­т­ро­е­ние. Над 150 бя­ха по­ка­не­ни­те го­с­ти да по­з­д­ра­вят тво­ре­ца, по слу­чай пре­д­с­та­вя­не­то на но­ви­те му кни­ги от по­ре­ди­ца­та „Бе­ле­жи­ти бъл­гар­с­ки пъл­ко­во­д­ци” – ен­ци­к­ло­пе­дия на бъл­гар­с­ка­та вой­с­ка от 1878 г. до 1945 г.

Му­зи­кан­ти от До­б­ру­джан­с­кия ан­сам­бъл по­ви­ши­ха на­с­т­ро­е­ни­е­то на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с вир­ту­о­з­ни­те си из­пъл­не­ния. Во­де­щи­ят на тър­же­с­т­во­то, по­е­тът Са­шо Се­ра­фи­мов, пре­д­с­та­ви ли­ч­но­ст­та и твор­че­с­т­во­то на Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев. При­ве­т­с­т­ве­но сло­во про­из­не­се кме­тът на град До­б­рич г-жа Де­те­ли­на Ни­ко­ло­ва. Въл­ну­ва­що бе сло­во­то и на Ни­ко­лай Ива­нов, пре­д­се­да­тел на бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция в гр. Из­ма­ил. При­съ­с­т­ва­ха и дру­ги го­с­ти от Ук­рай­на и Мол­до­ва.

По­л­ко­в­ник Пе­тър Ки­тин­с­ки, бивш гла­вен ре­да­к­тор на „Во­ен­на ре­да­к­ция” към Бъл­гар­с­ко­то ра­дио и Се­ва­с­ти­ян До­б­рев от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та при­ве­т­с­т­ва­ха пи­са­те­ля с мно­го то­п­ли и въл­ну­ва­щи сло­ва, спо­де­ли­ха ин­те­ре­с­ни ми­го­ве. Из­ве­с­т­ни­ят до­б­ру­джан­с­ки по­ет Ген­чо Зла­тев ре­ци­ти­ра по­с­ве­те­ни­те на юби­ля­ра сти­хо­ве – сти­хо­т­во­ре­ни­я­та „Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри” и „Юби­ля­рът”, ко­и­то бя­ха по­с­ре­щ­на­ти с бур­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния.

Кни­ги­те на Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев са до­ко­с­на­ли сър­ца­та на мно­го бъл­га­ри в стра­на­та и чу­ж­би­на, да­ли са от­го­вор на мно­го въ­п­ро­си, по­ро­ди­ли са сил­ни въл­не­ния и па­т­ри­о­ти­ч­ни чу­в­с­т­ва. Обе­ми­с­та­та кни­га „Не­по­бе­де­ни­те бъл­гар­с­ки по­л­ко­ве” пре­ди­з­ви­ка го­лям ин­те­рес. С го­ля­мо въ­о­ду­ше­в­ле­ние са по­с­ре­щ­на­ти: „Уни­зе­ни, но не­по­бе­де­ни”, „Пре­се­ле­ние на бъл­га­ри в Бе­са­ра­бия – 1765-1878 г.” и кни­ги­те на ге­не­ра­ли­те Ге­ор­ги То­до­ров, Иван Ко­лев, Сте­фан То­шев, Да­на­ил Ни­ко­лов, Ген. Ки­се­лов, Ген. Ива­нов. Не­о­пи­су­ем е па­т­ри­о­ти­з­мът на на­ши­те ге­не­ра­ли, офи­це­ри и оби­к­но­ве­ни вой­ни­ци. За­т­ро­г­ва­що е сти­хо­т­во­ре­ни­е­то на по­е­та Лю­бо­мир Бо­бе­в­с­ки „Тук по­чи­ва бъл­гар­с­ки вой­ник”, за­вър­ш­ва­що с ду­ми­те:

За теб небето ще ридай горчиво,

ще къпе сутрин гробът ти с роса

и ще целува слънцето парливо

духът ти смел, от ведри небеса …

Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев от­го­во­ри на мно­го за­да­де­ни въ­п­ро­си, по­лу­чи мно­го по­да­ръ­ци, ме­ж­ду ко­и­то и ка­лен­да­ра на Об­щи­на Бал­чик, по­с­ве­тен на 75-го­ди­ш­ни­на­та от по­д­пи­с­ва­не­то на Кра­йо­в­с­ка­та спо­го­д­ба. И на­к­рая, ка­к­то тра­ди­ци­я­та по­ве­ля­ва, юби­ля­рът по­чер­пи с ви­но – бя­ло и чер­ве­но. По­же­ла­х­ме му здра­ве, дъл­го­ле­тие и твор­че­с­ко вдъ­х­но­ве­ние. На мно­гая ле­та!

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Коментарите са затворени.