Романтичен спектакъл за Деня на влюбените

Feb 11th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Премиерата се състоя на 7 февруари в Балчик като културен анонс на форума “Общественик на годината”, организиран от Община Балчик и в-к “Балчишки телеграф”.

С Гео Чобанов, Любен Чаталов и Жанета Бенун

2

Иде­я­та за въз­к­ре­ся­ва­не на ру­с­ки­те лю­бо­в­ни ро­ман­си пред пу­б­ли­ка, ко­я­то хрум­ва на мла­дия со­лист на Дър­жа­в­на опе­ра Вар­на Гео Чо­ба­нов, ве­д­на­га до­па­да на не­го­вия при­я­тел, ак­тьо­ра, по­з­нат от фил­мо­вия и те­ле­ви­зи­о­нен ек­ран, а на­по­с­ле­дък и от ефи­ра на Ра­дио Вар­на, Лю­бен Ча­та­лов. Два­ма­та офор­мят кон­це­п­ци­я­та за ли­те­ра­тур­но-му­зи­ка­лен спе­к­та­къл, по­с­ве­тен, раз­би­ра се, на Све­ти Ва­лен­тин. Съ­би­ти­е­то ще се слу­чи в де­ня на са­мия пра­з­ник – 14 фе­в­ру­а­ри от 11 ча­са, във фо­а­йе­то на пър­ви бал­кон, Ос­но­в­на сце­на на Вар­нен­с­кия те­а­тър, под из­пи­са­ния от Мил­ко Бо­ж­ков пла­фон на ро­тон­да­та и аком­па­ни­мен­та на пи­а­ни­с­т­ка­та Жа­не­та Бе­нун.

Три­о­то с до­б­ре из­ве­с­т­ни име­на от ар­ти­с­ти­ч­на­та сце­на обе­ща­ва да ув­ле­че  зри­те­ли­те в ро­ман­ти­ч­но пре­жи­вя­ва­не, за­що­то: „Във все­ки чо­век дре­ме ро­ман­тик и то­ва е по­вод да му го при­по­м­ним”, ус­ми­х­ват се си­ни­те очи на Лю­бен Ча­та­лов. В тър­се­на на па­ра­ле­ла ме­ж­ду ро­ман­са и по­е­зи­я­та, той ще по­д­не­се, спе­ци­ал­но по­д­б­ра­ни, лю­бо­в­ни сти­хо­ве от ру­с­ки и бъл­гар­с­ки по­е­ти и по­е­те­си, сред тях Але­к­сан­дър Сер­ге­е­вич Пу­ш­кин, Ма­ри­на Цве­та­е­ва, Ели­са­ве­та Ба­г­ря­на, Ели­ца Ви­де­но­ва и др.

„Вся­ко на­д­ни­к­ва­не в бо­га­та­та ру­с­ка кул­ту­ра е се­ри­о­з­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во, най-ве­че от гле­д­на то­ч­ка на ес­те­ти­ка­та. Ру­с­ки­те лю­бо­в­ни ро­ман­си са из­г­ра­де­ни от не­ж­на, ли­ри­ч­на и мно­го ин­тим­на му­зи­ка, ко­я­то ря­з­ко кон­т­ра­с­ти­ра с опер­ния ми ре­пер­то­ар, ка­то д-р Бар­то­ло в „Се­вил­с­ки­ят бръ­с­нар” от Ро­си­ни, Дул­ка­ма­ра в „Лю­бо­вен ели­с­кир” от До­ни­це­ти или пер­со­на­жи­те, ко­и­то Вер­ди е от­ре­дил за ба­си­те в ге­ро­и­ко-епи­ч­ни­те си твор­би. Ос­вен то­ва да раз­ка­жеш един жи­вот или ед­на лю­бов в 3 ча­са не е съ­що­то, ка­к­то да го на­п­ра­виш в 3 ми­ну­ти. В то­зи сми­съл, ка­мер­на­та фор­ма изи­с­к­ва по­ве­че енер­гия, кон­цен­т­ра­ция и си­ла на вну­ше­ни­е­то”, убе­ден е Гео Чо­ба­нов.

В ли­ри­ч­ния спе­к­та­къл ще про­з­ву­чи ени­г­ма­ти­ч­но­то сти­хо­т­во­ре­ние на Але­к­сан­дър Сер­ге­е­вич Пу­ш­кин, по­с­ве­те­но на не­го­ва­та лю­би­ма Ан­на Пе­т­ро­в­на Керн, „Я по­м­ню чу­д­ное мгно­ве­ние” („По­м­ня чу­д­ния миг”), ка­к­то и ро­ман­са по съ­що­то про­из­ве­де­ние на Ми­ха­ил Ива­но­вич Глин­ка, кой­то той пък по­с­ве­ща­ва на дъ­ще­ря­та на Ан­на Керн, Ека­те­ри­на Ер­мо­ла­е­в­на.

Дъл­бо­ка­та връ­з­ка ме­ж­ду по­е­зи­я­та и ро­ман­са зри­те­ли­те ще усе­тят и в „Нет то­ль­ко тот, кто знал” („Не про­с­то то­зи, кой­то знае”) от Пьотр Илич Чай­ко­в­с­ки по ин­тер­п­ре­та­ция на Лев Але­к­сан­д­ро­вич Мей, на­п­ра­ве­на вър­ху по­е­ти­ч­ния ори­ги­нал „Nur wer die Sehnsucht kennt, weiss was ich leide” („Са­мо кой­то по­з­на­ва ко­п­не­жа, знае за мо­е­то стра­да­ние”), в „Пе­сен­та на Ми­ньон” от Йо­хан Вол­ф­ганг фон Гьо­те.

Друг ак­цент в ли­ри­ч­ния спе­к­та­къл ще бъ­де ро­ман­сът „От­ц­ве­ли хри­зан­темьй” („Увя­х­на­ха хри­зан­те­ми­те”), ста­нал на­ри­ца­те­лен за ли­ч­но­ст­та на Ни­ко­лай Ха­ри­то – из­ве­с­тен по­ет, му­зи­кант и ду­е­лян (от ру­с­ки, чо­век, кой­то пре­ди­з­ви­к­ва и уча­с­т­ва в ду­е­ли). Из­ве­с­тен ис­то­ри­че­с­ки факт е, че при по­с­ле­д­ния си ду­ел, съ­с­то­ял се на не­чия сва­т­ба, Ха­ри­то би­ва убит, а го­с­ти­те спон­тан­но за­пя­ват, в не­го­ва па­мет, то­ч­но та­зи пе­сен.

Сред об­що 11 ро­ман­са, ко­и­то Гео Чо­ба­нов ще из­пъл­ни, ще чу­ем още за­ре­де­но­то с дра­ма­ти­зъм „Съм­не­ние” от Глин­ка, ро­ман­ти­ч­на­та „Се­ре­на­да на Дон Жу­ан” от Чай­ко­в­с­ки и др.

„Ис­ка­ме да се по­лу­чи еле­ган­т­но и фи­но, чи­с­то и кра­си­во из­жи­вя­ва­не. Ис­ка­ме да по­да­рим ми­го­ве лю­бов, с по­с­ла­ни­е­то да не се оби­ча­ме са­мо на 14 фе­в­ру­а­ри”, обо­б­ща­ва Лю­бен Ча­та­лов ар­ти­с­ти­ч­ни­те на­ме­ре­ния на влю­бе­ния в ро­ман­ти­ка­та спе­к­та­къл.

Виолета ТОНЧЕВА

 

 

Коментарите са затворени.