Наградени деца на Общинската изложба – конкурс “Здравей, Коледа” 2010 г.

Jan 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди: Кар­ти­на­та на Ра­до­с­ти­на Стан­ко­ва от ОУ „Г.С.Ра­ко­в­с­ки” с. Се­но­кос, 4 кл. ще ста­не сю­жет на ко­ле­д­на­та кар­ти­ч­ка, с ко­я­то кме­тът Н.Ан­ге­лов ще по­з­д­ра­ви вси­ч­ки се­мей­с­т­ва в Об­щи­на­та.
Кар­ти­на­та на Ди­ля­на Кра­си­ми­ро­ва от 4 б кл. ОУ „Ан­тим І” Бал­чик ста­на сю­жет на пла­ка­та на ОДК за Об­щин­с­ка­та из­ло­ж­ба – кон­курс „Здра­вей, Кле­да” 2010 г.
Ко­ле­к­ти­в­ни на­г­ра­ди по­лу­ча­ват: ЦДГ „Здра­вец” Бал­чик, ЦДГ „Чай­ка” Бал­чик, ОДЗ „зна­ме на ми­ра” Бал­чик, ЦДГ „Ра­дост” с.Стра­жи­ца; ЦДГ с. Ля­хо­во, ЦДГ „1 юни” с.Об­ро­чи­ще.
Ко­ле­к­ти­в­ни    на­г­ра­ди
Клуб „Па­ли­т­ра” от ОУ”Г.С.Ра­ко­в­с­ки” с.Се­но­кос; Клуб „Из­ку­с­т­во” към ОДК Бал­чик; 2 клас от ОУ „Г.С.Ра­ко­в­с­ки” с.Се­но­кос, 3 клас ОУ „Г.С.Ра­ко­в­с­ки” с.Се­но­кос; 2 а клас ОУ „Ан­тим І” Бал­чик, ПИГ 5-8 кл. СОУ „Хр.Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще; Кръ­жок „Ком­пю­тъ­рът и аз” СОУ „Хр.Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще, 4 а кл. СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик, 4 кл. от ОУ „В.Ле­в­с­ки” с.Со­ко­ло­во, 1 а и 1 б кл. ОУ „Ан­тим І”

Къймет Тургут - зам.- кмет, Тинка Сивриева - директор на ОДК, и наградените със специални награди: Радостина Станкова от с. Сенокос и Диляна Красимирова от гр. Балчик   		Фото. М. КОСТОВА

Индивидуални награди
ЦДГ „Здравец” Селин Милкова – 3 гр.
ЦДГ „Чайка” – Никол Станкова
ЦДГ „1 юни” с.Оброчище – Мартина Красимирова
ОУ”Антим І” Балчик – Стела Валентинова – 1 а кл.
ОУ „В.Левски” с. Соколово – Тошко Красимиров – 4 кл.
ПУИ „Т.Самодумов” с.Кранево – Камелия Кръстева – 6 кл.
СОУ „Хр.Смирненски” с.Оброчище – Виолета Николова – 4 а кл.
ОУ „Г.С.Раковски” с.Сенокос – Таня Димитрова – 4 кл.
ОДК гр.Балчик – Жанина Пламенова – 2 кл.;
Александра Георгиева – 2 кл.; Тимур сезен – 2 кл;
Емре Демиров – 3 кл; Чийдем Реджебова – 3 кл;
Нурсес Ерханова – 3 кл. Едже Юскан – 3
кл.;Александър Танев – 3 кл.; Радостина Георгиева
– 3 кл.; Невена Николаева – 4 кл; Симона Пеева – 4
кл; Георги дучев – 4 кл; Мириана Проданова – 3 кл;
Кристия Славова – 6 кл.                                                                                              /Б.Т/

Коментарите са затворени.