Да по­мо­г­нем на бъл­га­ри­те в Ук­рай­на!

Feb 5th, 2015 | От | Category: ВАЖНА

22

На от­к­ри­то, пред сгра­да­та на Об­щи­на Вар­на, на 30 яну­а­ри от 10.00 ч., се про­ве­де пре­с­кон­фе­рен­ция с ме­ди­и­те от ре­ги­о­на, на ко­я­то Ни­ко­лай Пла­гов, ко­ор­ди­на­тор на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, ги при­ви­ка, за да про­че­те от­но­во из­п­ра­те­но­то до Пра­ви­тел­с­т­во­то на Р.Бъл­га­рия и кме­та на Пло­в­див Иван То­тев пи­с­мо, в ко­е­то 7 000 бе­са­ра­б­с­ки бъл­га­ри мо­лят за по­мощ сво­и­те бра­тя, мо­лят бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва за по­ли­ти­че­с­ко за­с­тъ­п­ни­че­с­т­во, за без­ви­зов ре­жим. Ве­че ме­сец от из­п­ра­ща­не­то на пи­с­мо­то, но не са по­лу­чи­ли от­го­вор.

Си­ту­а­ци­я­та в Ма­ри­у­пол, Во­ро­ши­ло­в­г­рад, До­нецк, в бъл­гар­с­ки­те се­ла – Кю­ле­в­ча, Из­ма­ил, Су­во­ро­во и Бол­г­рад е мно­го сло­ж­на. Там е за­по­ч­на­ла мо­би­ли­за­ция на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри, връ­че­на им е по­ви­к­ва­тел­на да во­ю­ват сре­щу сво­и­те бра­тя и се­с­т­ри – ка­за с бол­ка Ни­ко­лай Пла­гов, кой­то е по­лу­чил си­гур­на ин­фор­ма­ция за то­ва по те­ле­фо­на от Фьо­дор Са­бий, пре­д­се­да­тел на бъл­гар­с­ка­та об­щи­на в Р.Мол­до­ва.

“Хо­ра­та в раз­мир­ни­те ра­йо­ни там имат ну­ж­да и от мо­рал­на по­д­к­ре­па от стра­на на дър­жа­ва­та. Ис­кат да ни из­т­ри­ят ка­то иден­ти­ч­ност, да ни из­гу­бят. Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри из­пи­т­ват го­ля­ма тре­во­га и имат ну­ж­да от фи­нан­со­ва и мо­рал­на по­д­к­ре­па”-  за­я­ви Пла­гов.

Да­ли има дан­ни за за­ги­на­ли бе­са­ра­б­с­ки бъл­га­ри, Пла­гов ка­за, че ако ка­же да, зна­чи тря­б­ва да го до­ка­же. Ня­мам на ръ­ка до­ку­мент, фо­то ма­те­ри­ал или ау­дио и ви­део ма­те­ри­ал. Той по­со­чи, че не ис­ка да ко­мен­ти­ра не­по­т­вър­де­ни слу­хо­ве.

Ли­де­рът на пар­тия “Въз­ра­ж­да­не” и об­щин­с­ки съ­ве­т­ник Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов обя­ви, че ако дър­жа­ва­та не взе­ме мер­ки и не от­к­ли­к­не на по­и­с­ка­на­та ху­ма­ни­тар­на по­мощ от бъл­га­ри­те в раз­мир­ни­те ра­йо­ни,  гру­па вар­нен­ци са­ми ще по­е­мат не­й­на­та фун­к­ция и ще из­п­ра­тят па­ке­ти с на­ф­та, хра­на и ле­кар­с­т­ва.

“Го­во­ри­ли сме и с хо­ра, ко­и­то имат би­з­нес в Ук­рай­на. Те са го­то­ви да по­мо­г­нат, ако без­дей­с­т­ви­е­то про­дъл­жа­ва. В пи­с­мо­то, ко­е­то е из­п­ра­те­но още но­ем­в­ри ме­сец, бъл­гар­с­ко­то пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во в До­н­бас мо­ли за по­мощ и по­д­к­ре­па, ко­я­то се из­ра­зя­ва в на­ф­та, хра­на и ле­кар­с­т­ва. На­чер­та­ли са и бе­зо­па­сен мар­ш­рут, по кой­то хра­на­та мо­же да бъ­де до­с­та­ве­на. От­го­вор оба­че та­ка и не е по­с­ле­д­вал.

В До­н­бас и ра­йо­на на во­ен­ни­те дей­с­т­вия жи­ве­ят 7000 бъл­га­ри, ко­и­то са раз­п­ръ­с­на­то на­се­ле­ние. В се­ла­та, ко­и­то са око­ло Ма­ри­у­пол, къ­де­то се во­дят ак­ти­в­ни во­ен­ни дей­с­т­вия, от 1858 г. жи­вее ком­па­к­т­но бъл­гар­с­ко на­се­ле­ние. То­ва са 32 чи­с­то бъл­гар­с­ки се­ла с по 3- 4 хи­ля­ди ду­ши на­се­ле­ние, ко­и­то в мо­мен­та се на­ми­рат по­ч­ти до фрон­то­ва­та ли­ния”- за­г­ри­же­но ка­за активният общественик К. Ко­с­та­ди­нов.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.