Бунт на ме­с­т­ни­те бъл­га­ри сре­щу при­ну­ди­тел­на­та мо­би­ли­за­ция за ки­е­в­с­ки­те ча­с­ти на из­то­ч­ния фронт! 

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­се­ле­ни­е­то от бъл­гар­с­ки­те се­ла Кю­ле­в­ча (Ку­ле­в­ча), Ди­ми­т­ро­в­ка, Пе­т­ро­с­таль (Пе­т­ровск), На­д­ре­ч­ное, Но­ви Тро­ян и бъл­га­ро-ру­мън­с­ко­то Ли­манск, Оде­с­ка об­ласт, се вди­г­на­ха на гра­ж­дан­с­ки бунт сре­щу на­сил­с­т­ве­на­та им мо­би­ли­за­ция от ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти, вля­зо­ха в ос­т­ра кон­ф­рон­та­ция и про­го­ни­ха пра­те­ни­те от Ки­ев во­ен­ни мо­би­ли­за­ци­он­ни раз­че­ти.

НЕ­ЗАБAВНО ВЪ­ВЕ­Ж­ДА­НЕ НА ОБЕ­ЩА­НИЯ ОЩЕ ПРЕ­ДИ МЕ­СЕ­ЦИ

БЕЗ­ВИ­ЗОВ РЕ­ЖИМ С УК­РАЙ­НА! 

ПЕ­ТИ­ЦИЯ

До Пре­зи­ден­та

на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия 

за не­за­ба­в­но пре­до­с­та­вя­не бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во на вси­ч­ки Бе­са­ра­б­с­ки, Та­в­ри­че­с­ки и др. бъл­га­ри в Ук­рай­на и фа­к­ти­че­с­ко пре­ма­х­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ви­зи за ук­ра­ин­с­ки гра­ж­да­ни.

Г-н Пре­зи­дент,

По­д­пи­са­ни­те гра­ж­да­ни, на­с­то­я­ва­ме за не­за­ба­в­но пре­до­с­та­вя­не бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во на вси­ч­ки ет­ни­че­с­ки бъл­га­ри гра­ж­да­ни на го­ре­по­со­че­на­та дър­жа­ва.

Ка­то по­да­де­ни­те ве­че мол­би от тях за бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во бъ­дат ве­д­на­га одо­б­ре­ни, а за те­зи на­ши съ­на­ро­д­ни­ци от въ­п­ро­с­на­та те­ри­то­рия, ко­и­то не са има­ли въз­мо­ж­ност да го на­п­ра­вят да се из­п­ра­тят ва­ши пра­во­мо­щ­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на мя­с­то в се­ли­ща­та им, ко­и­то да им го да­дат сре­щу де­к­ла­ра­ция за бъл­гар­с­ка ет­ни­че­с­ка при­на­д­ле­ж­ност и по­ла­га­не на кле­т­ва за вяр­ност към Бъл­га­рия, ве­д­на­га след по­ла­га­не на кле­т­ва­та и да за­не­сат па­с­пор­ти­те на до­се­га по­да­ли­те мол­би за гра­ж­дан­с­т­во бъл­га­ри.

На­с­то­я­ва­ме и за не­за­ба­в­но фа­к­ти­че­с­ко пре­ма­х­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ви­зи за ук­ра­ин­с­ки гра­ж­да­ни, ка­то та­ки­ва им се сла­гат в па­с­пор­та, бе­зу­с­ло­в­но и без­п­ла­т­но на са­мия гра­ни­чен пункт на вси­ч­ки по­же­ла­ли, с из­к­лю­че­ние на има­щи­те из­ри­ч­на за­б­ра­на да вли­зат в стра­на­та ни.

20

На­шисъ­на­ро­д­ни­цивъ­с­та­на­хасре­щуна­сил­с­т­ве­на­тамо­би­ли­за­ция

21

Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри от се­ло Но­ви Тро­ян, Оде­с­ка об­ласт (Ук­рай­на) протестират срещу мобилизацията.                                                 

Фото: БНР

Коментарите са затворени.