Поправени пейки по Дамбата

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

18

В на­ча­ло­то на ме­се­ца гра­ж­да­ни си­г­на­ли­зи­ра­ха за раз­би­ти пей­ки в но­ва­та част на край­б­ре­ж­на­та алея. Си­гур­но ще се съ­г­ла­си­те, че ня­ма как да се оп­ра­в­дае един та­къв ван­дал­с­ки акт. Те­зи дни въз­с­та­но­ви­х­ме от­но­во вси­ч­ки пей­ки във ви­да, в кой­то бя­ха, на­дя­вай­ки се, че те ще се па­зят.

 

Коментарите са затворени.