За санирането на блоковете в Балчик

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

17

Жи­те­ли­те на об­щи­на Бал­чик ще мо­гат да се въз­по­л­з­ват от про­г­ра­ма­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност. По­и­с­кал съм спра­в­ка за то­ва кои жи­ли­щ­ни сгра­ди в об­щи­на­та от­го­ва­рят на изи­с­к­ва­ни­я­та. Още сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца ще из­ве­с­тим со­б­с­т­ве­ни­ци­те на жи­ли­ща в те­зи сгра­ди за въз­мо­ж­но­ст­та те да бъ­дат са­ни­ра­ни и ка­к­во тря­б­ва да на­п­ра­вят. По-къ­с­но ще про­ве­да сре­ща с вси­ч­ки, ко­и­то са за­ин­те­ре­со­ва­ни да на­п­ра­вят жи­ли­ща­та си енер­гий­но ефе­к­ти­в­ни.

Николай АНГЕЛОВ

кмет на Община Балчик

Коментарите са затворени.