“Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Те­х­ни­че­с­ка по­мощ”

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

16

 

Про­г­ра­мен опе­ра­тор на Про­г­ра­ма БГ 07 “Ини­ци­а­ти­ви за об­ще­с­т­ве­но здра­ве” е Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, а По­д­к­ре­пя­що зве­но е ди­ре­к­ция “Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Те­х­ни­че­с­ка по­мощ”,Ад­ми­ни­с­т­ра­ция на Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет. 

Сти­пен­ди­ан­т­с­ка­та про­г­ра­ма пре­д­с­та­в­ля­ва пре­до­с­та­вя­не на фи­нан­со­ва по­д­к­ре­па на сту­ден­ти, до­к­то­ран­ти и спе­ци­а­ли­зан­ти от ром­с­ки про­из­ход, обу­ча­ва­щи се в ме­ди­цин­с­ки спе­ци­ал­но­с­ти в ак­ре­ди­ти­ра­ни уни­вер­си­те­ти или ко­ле­жи в Бъл­га­рия. По­д­к­ре­па­та вклю­ч­ва на­с­та­в­ни­че­с­т­во по вре­ме на сле­д­ва­не­то, обу­че­ние по за­с­тъ­п­ни­че­с­т­во, уче­б­ни та­к­си и сти­пен­дии за до­пъл­ни­тел­ни уче­б­ни раз­хо­ди.

До­пу­с­ти­ми­те спе­ци­ал­но­с­ти са: ме­ди­ци­на, ден­тал­на ме­ди­ци­на, фар­ма­ция, уп­ра­в­ле­ние на здра­в­ни гри­жи, тру­до­ва ме­ди­ци­на и ра­бо­то­с­по­со­б­ност, ка­к­то и обу­ча­ва­щи се за ла­бо­ран­ти, ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри, аку­шер­ки, ре­ха­би­ли­та­то­ри, по­мо­щ­ник-фар­ма­це­в­ти и др. ме­ди­цин­с­ки спе­ци­ал­но­с­ти в ме­ди­цин­с­ки ви­с­ши уче­б­ни за­ве­де­ния.

 

Коментарите са затворени.