До бъ­де­щия “Мом­чил голф” край Бал­чик ве­че се про­е­к­ти­ра но­во вил­но се­ли­ще

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

15

Но­во ис­ка­не за из­ра­бо­т­ва­не­то на По­д­ро­бен ус­т­рой­с­т­вен план за те­рен от 47 дка. край вил­на­та зо­на “Мом­чил” на Бал­чик е по­с­тъ­пи­ло в края на ра­бо­т­ния ден в пе­тък в Об­щин­с­кия съ­вет на гра­да, на­у­чи Дне­в­ник. Спо­ред по­да­де­ни­те до­ку­мен­ти, со­б­с­т­ве­ник на част от пар­це­ла е 70 го­ди­ш­на­та Не­д­ж­мие Ме­х­мед от Вар­на, а вър­ху не­го пре­д­с­тои да бъ­де по­с­т­ро­е­но вил­но се­ли­ще.

“Же­лая имо­тът ми да бъ­де пре­от­ре­ден за вил­ни ну­ж­ди”е за­пи­са­ла в ис­ка­не­то си до кме­та на Бал­чик Не­д­ж­мие Ме­х­мед. В не­го тя уто­ч­ня­ва съ­що, че те­ре­нът не е част от за­щи­те­на зо­на и по­па­да в об­х­ва­та на зо­на “Б” на Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие.

Спра­в­ка с ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на ра­йо­на по­ка­з­ва, че те­ре­нът се на­ми­ра на око­ло сто­ти­на ме­т­ра от зо­на­та вър­ху ко­я­то на площ от 1500 дка има пла­но­ве за из­г­ра­ж­да­не­то на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще “Мом­чил Голф”. Не­го­ви ин­ве­с­ти­то­ри са две­те дру­же­с­т­ва “Тес­са уинд голф клуб” и “Си уинд голф клуб”, в ко­и­то съ­д­ру­ж­ни­ци са Кра­си­мир Гер­гов и со­ци­о­ло­гът Кън­чо Стой­чев.

Ис­ка­не­то за из­ра­бо­т­ва­не­то на ПУП за въ­п­ро­с­ния те­рен е по­лу­чи­ло вхо­дящ но­мер още на 10 де­кем­в­ри м.г., но е из­п­ра­те­но от кме­та на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов до об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци ед­ва ми­на­лия пе­тък. То е при­д­ру­же­но и от ис­ка­не за про­мя­на ста­ту­та на въ­п­ро­с­ния зе­ме­дел­с­ки имот и пре­д­с­тои да бъ­де раз­г­ле­да­но на об­щин­с­ка се­сия, на­с­ро­че­на за 13 фе­в­ру­а­ри т.г.

Дне­в­ник по­тър­си Не­д­ж­мие Ме­х­мед, за да по­лу­чи по­ве­че ин­фор­ма­ция за про­е­к­та й. На те­ле­фо­на, по­со­чен в ис­ка­не­то до об­щи­на Бал­чик оба­че от­го­во­ри Але­к­сан­дър Але­к­сан­д­ров, кой­то се пре­д­с­та­ви ка­то не­ин пъл­но­мо­щ­ник. “Ис­ка­не­то за из­ра­бо­т­ва­не­то на ПУП се от­на­ся за два те­ре­на, уто­ч­ни той. Еди­ни­ят от 17 дка на Не­д­ж­мие Ме­х­мед и друг от 30 дка, на кой­то со­б­с­т­ве­ник съм аз ка­то не­гов на­с­ле­д­ник”.

Спо­ред Але­к­сан­д­ров той и Ме­х­мед все още ня­мат про­ект за вил­но­то се­ли­ще, ко­е­то смя­тат да стро­ят вър­ху те­ре­ни­те си. Ня­мат и идея за фи­нан­си­ра­не­то му. “След ка­то ста­на из­ве­с­т­но, че не­по­с­ре­д­с­т­ве­но до на­ши­те те­ре­ни пре­д­с­тои стро­и­тел­с­т­во­то на но­во голф иг­ри­ще два­ма­та ре­ши­х­ме да се по­д­го­т­вим и при бла­го­п­ри­я­т­но раз­ви­тие на про­е­к­та “Мом­чил голф” да има­ме съ­що го­тов ПУП”, обя­с­ни Але­к­сан­д­ров. Два­та те­ре­на, за ко­и­то се­га е по­и­с­ка­но из­ра­бо­т­ва­не на ПУП се на­ми­рат в цен­тъ­ра на по­зем­лен имот от над 107 хил. кв. м. вър­ху пла­то­то край с. Мом­чил. До сре­да­та на 2011г. е имо­тът е имал де­сет со­б­с­т­ве­ни­ка.

До­го­во­рът за раз­де­ля­не­то му е склю­чен на 5 юли с.г. Спо­ред за­да­ни­е­то за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП, по­да­де­но от Не­д­ж­мие Ме­х­мед, след про­мя­на на пре­д­на­з­на­че­ни­е­то на те­ре­на от зе­ме­дел­с­ки в ур­ба­ни­зи­ран, се пре­д­ви­ж­да из­г­ра­ж­да­не на ком­п­лекс от вил­ни сгра­ди с ви­со­чи­на до 7 м. Око­ло вся­ка от тях ще бъ­де обо­со­бе­на при­ле­жа­ща двор­на площ, без да се от­де­лят са­мо­с­то­я­тел­ни имо­ти. Сгра­ди­те ще имат и обо­со­бе­ни пар­ко­ме­с­та.

Ис­ка­не­то за из­ра­бо­т­ва­не на ПУП, кой­то да на­п­ра­ви въз­мо­ж­но стро­и­тел­с­т­во­то на но­во вил­но се­ли­ще по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие ид­ва са­мо ме­сец, след ка­то Об­щин­с­кия съ­вет в Бал­чик еди­но­ду­ш­но при­е да из­ра­бо­ти и план за за­с­т­ро­я­ва­не на 1500-те дка на “Тес­са уинд голф клуб” и “Си уинд голф клуб”, вър­ху ко­и­то пре­д­с­тои да се по­я­ви “Мом­чил Голф”.

Пла­но­ве­те пре­д­ви­ж­дат край иг­ри­ща­та за голф да бъ­дат по­с­т­ро­е­ни 700 жи­ли­ща, сгра­ди за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но об­с­лу­ж­ва­не, тър­го­в­с­ки цен­тър, ви­нар­с­ка из­ба и пло­ща­д­ка за хе­ли­ко­п­те­ри. Со­б­с­т­ве­ни­ци на имо­ти, ко­и­то се на­ми­рат във вил­на­та зо­на на Бал­чик ве­че се обя­ви­ха сре­щу ин­ве­с­ти­ци­он­ния про­ект, тъй ка­то спо­ред тях той ще пре­д­с­та­в­ля­ва нов град, вър­ху свла­чи­щен те­рен. Спо­ред един от тях – Ге­ор­ги Стай­ков до с. Мом­чил ня­ма как да се из­г­ра­ди се­ли­ще с 700 къ­щи, тъй ка­то там ня­ма ка­на­ли­за­ция. “На­ли раз­би­ра­те, ка­з­ва той, че е аб­сур­д­но ця­ло но­во се­ло да по­л­з­ва се­п­ти­ч­ни ями в свла­чи­щ­на зо­на”. Ка­то при­мер за бе­зо­г­ле­д­но за­с­т­ро­я­ва­не на вил­ни­те зо­ни край Бал­чик Стой­ков да­ва хо­те­ли­те с ба­сей­ни, ко­и­то са се по­я­ви­ли там през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни. “Ли­п­са­та на ка­на­ли­за­ция ста­ва при­чи­на при про­фи­ла­к­ти­ка во­да­та от ба­сей­ни­те да се из­ли­ва на­п­ра­во на пъ­тя, обя­с­ня­ва той. При ли­п­са­та на ка­к­ва­то и да е от­во­д­ни­тел­на си­с­те­ма то­ва во­ди до съ­си­п­ва­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, ко­я­то ние ка­то со­б­с­т­ве­ни­ци на имо­ти сме гра­ди­ли със со­б­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва”. Сре­щу “Мом­чил Голф” про­те­с­ти­ра­ха и от ме­ж­ду­на­ро­д­на­та про­ро­до­за­щи­т­на ор­га­ни­за­ция WWF. В тя­х­но­то ста­но­ви­ще, из­п­ра­те­но до об­щи­на Бал­чик се твър­ди, че по­ре­д­но­то голф иг­ри­ще край гра­да “ще съ­си­пе и по­с­ле­д­ни­те чер­но­мор­с­ки сте­пи със за­с­т­ра­ше­ни ви­до­ве пти­ци.

Го­ля­ма част от ме­с­то­о­би­та­ни­я­та на по­со­че­ни­те ви­до­ве ве­че са без­въз­в­ра­т­но уни­що­же­ни в съ­се­д­на­та за­щи­те­на зо­на – “Бе­ли­те ска­ли”, по­ра­ди из­г­ра­ж­да­не­то на две голф иг­ри­ща – “Тра­кий­с­ки ска­ли” и “Бле­к­си­ра­ма”. Со­б­с­т­ве­ник на пър­во­то е от­но­во Кра­си­мир Гер­гов, а на вто­ро­то Кън­чо Стой­чев в съ­д­ру­жие с ко­ле­га­та си Ан­д­рей Рай­чев. Спо­ред Але­к­сан­дър Але­к­сан­д­ров, те­ре­нът, вър­ху кой­то пре­д­с­тои да се из­г­ра­ди иг­ри­ще­то за голф в мо­мен­та е не­ре­г­ла­мен­ти­ра­но сме­ти­ще на 800 кв.м, “То не­пре­къ­с­на­то се раз­ра­с­т­ва през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни, обя­с­ни той. За ка­к­ви за­щи­те­ни ви­до­ве ста­ва ду­ма? Там не са ос­та­на­ла ни­то ра­с­ти­тел­ност, ни­то жи­во­т­ни! При то­ва част от сме­ти­ще­то ве­че се на­ми­ра и вър­ху на­ши­те на­с­ле­д­с­т­ве­ни зе­ми”.      Про­вер­ка­та на мя­с­то, ко­я­то Дне­в­ник из­вър­ши дей­с­т­ви­тел­но по­ка­за, че пъ­тят, кой­то во­ди до по­лу­ра­з­ру­ше­но­то с. Мом­чил дей­с­т­ви­тел­но ми­на­ва край ги­ган­т­с­ко сме­ти­ще. На не­го без­раз­бор­но са из­х­вър­ля­ни стро­и­тел­ни и ин­ду­с­т­ри­ал­ни от­па­дъ­ци. В бли­зост до сме­ти­ще­то се на­ми­ра и изо­с­та­ве­на ка­мен­на ка­ри­е­ра. От­па­дъ­ци­те, из­х­вър­ля­ни от нея съ­що са за­мър­си­ли ра­йо­на до не­у­з­на­ва­е­мост.

Спо­ред от ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ор­га­ни­за­ция WWF из­г­ра­ж­да­не­то на гол­фи­г­ри­ща съ­що съ­си­п­ва ди­ва­та при­ро­да. Тя­х­но­то ста­но­ви­ще, ста­на­ло из­ве­с­т­но в края на ми­на­ла­та го­ди­на, со­чи, че стро­и­тел­с­т­во­то на по­до­б­ни съ­о­ръ­же­ния уни­що­жа­ва ес­те­с­т­ве­ни­те ме­с­то­о­би­та­ния ка­то те се по­д­ме­нят с аг­ре­си­в­ни тре­в­ни сме­с­ки, по­д­дър­жа­ни с хер­би­ци­ди и из­ку­с­т­ве­ни то­ро­ве. Те от своя стра­на за­мър­ся­ват во­до­но­с­ни­те хо­ри­зон­ти.

Пак спо­ред при­ро­до­за­щи­т­ни­ци­те от WWF зо­на “Бал­чик” е био­ко­ри­дор, свър­з­ващ до­ли­на­та на р. Ба­то­ва” и ра­йо­нът на н. Ка­ли­а­к­ра, ко­и­то са част от ев­ро­пей­с­ка­та еко­ло­ги­ч­на зо­на На­ту­ра 2000.

“Ин­ве­с­ти­то­ри­те са со­б­с­т­ве­ни­ци на зе­ме­дел­с­ка­та зе­мя вър­ху ко­я­то е на­ме­ре­ни­е­то за ре­а­ли­зи­ра­не на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще, пи­ше в ста­но­ви­ще на кме­та на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, из­п­ра­те­но до про­те­с­ти­ра­щи­те, сре­щу про­е­к­та “Мом­чил голф”. (…)

Към на­с­то­я­щия мо­мент про­це­ди­ра­на­та площ пре­д­с­та­в­ля­ва зе­ме­дел­с­ка не­об­ра­бо­т­ва­е­ма зе­мя, ко­я­то не мо­же да се при­об­щи към при­те­га­тел­ни­те за окол­но­ст­та ме­с­та”. (Виж пъл­ния текст на ста­но­ви­ще­то в при­ка­че­ни­те фай­ло­ве).

Kме­тът на Бал­чик за­щи­та­ва про­е­к­та с ар­гу­мен­ти­те, че “гол­ф­ту­ризмт зна­чи­тел­но до­при­на­ся за удъл­жа­ва­не­то на ту­ри­с­ти­че­с­кия се­зон, тъй ка­то той не се вли­яе от вре­ме­то”, ка­к­то и че с ре­а­ли­за­ци­я­та на про­е­к­та “ще се от­к­ри­ят но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та в стро­и­тел­ния и ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш и ще се уве­ли­чат при­хо­ди­те в об­щи­на­та”.

След ка­то в края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца ста­на из­ве­с­т­но, че за ра­йо­на, в кой­то се пла­ни­ра из­г­ра­ж­да­не­то на “Мом­чил голф”, е по­да­де­но и дру­го ис­ка­не за ПУП с цел стро­и­тел­с­т­во на вил­но се­ли­ще, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци от Бал­чик ко­мен­ти­ра­ха, че про­е­к­тът на Гер­гов и Стой­чев ве­ро­я­т­но ще пре­ди­з­ви­ка мно­го по-ма­ща­б­ни про­ме­ни в ра­йо­на от­кол­ко­то пре­д­ва­ри­тел­но обя­ве­ни­те.

То­ва пре­д­по­ло­же­ние се по­т­вър­ж­да­ва и от ка­за­но­то от Але­к­сан­дър Але­к­сан­д­ров вче­ра: “Ос­та­на­ли­те со­б­с­т­ве­ни­ци на ча­с­ти от ня­ко­га­ш­ния общ те­рен край Мом­чил все още не са пре­д­п­ри­е­ли ни­що, но най-ве­ро­я­т­но то­ва е въ­п­рос на вре­ме, ка­за той.

По­ве­че­то от тях жи­ве­ят в Тур­ция и ня­мат въз­мо­ж­ност да на­п­ра­вят ка­к­во­то и да е в то­зи мо­мент.

Пре­д­по­ла­гам, че през ля­то­то, ко­га­то се вър­нат в Бъл­га­рия, те съ­що се по­и­с­кат из­ра­бо­т­ва­не на ПУП-ове за имо­ти­те си с ог­лед бъ­де­що­то раз­ви­тие на ра­йо­на”.

http://dobrich24.com/

 

 

 

 

Коментарите са затворени.