На­ши съ­на­ро­д­ни­ци въ­с­та­на­ха сре­щу на­сил­с­т­ве­на­та мо­би­ли­за­ция

Feb 5th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри от се­ло Но­ви Тро­ян, Оде­с­ка об­ласт (Ук­рай­на) не ис­кат да мрат за До­н­бас и Лу­ганск и се обя­ви­ха про­тив мо­би­ли­за­ци­я­та, ко­я­то се про­ве­ж­да от вла­с­ти­те на Ук­рай­на. 98 % от на­се­ле­ни­е­то на се­ло­то са по­том­ци на пре­сел­ни­ци­те от Бъл­га­рия.

В сря­да, 28 яну­а­ри, ня­кол­ко­с­то­тин же­ни от бъл­гар­с­ко­то се­ло Но­ви Тро­ян, бло­ки­ра­ха кме­т­с­т­во­то с изи­с­к­ва­не­то да не се мо­би­ли­зи­рат те­х­ни­те мъ­же в ар­ми­я­та и не­за­ба­в­но да се опо­ве­с­ти спи­съ­кът на те­зи, ко­и­то тря­б­ва да бъ­дат при­ви­ка­ни в ук­ра­ин­с­ка­та ар­мия.

В че­т­вър­тък, 29-ти яну­а­ри око­ло че­ти­ри­с­то­тин жи­те­ли, пре­дим­но же­ни, се съ­б­ра­ха в сгра­да­та на ме­с­т­ния Дом на кул­ту­ра­та. Хо­ра­та бя­ха въз­му­те­ни от фа­к­та, че не пи­пат бо­га­та­ши­те от дър­жа­ва­та, а мо­би­ли­зи­рат оби­к­но­ве­ни­те хо­ра.

Жи­те­ли­те на Но­ви Тро­ян дъл­бо­ко са раз­г­не­ве­ни от за­ко­на за мо­би­ли­за­ция и ис­кат от­мя­на­та му. Но­во­т­ро­ян­ци съ­що та­ка смя­тат, че сле­д­ва да бъ­дат мо­би­ли­зи­ра­ни са­мо оне­зи гра­ж­да­ни на Ук­рай­на, ко­и­то до­б­ро­вол­но се съ­г­ла­ся­ват да слу­жат. Те са обе­з­по­ко­е­ни от съ­би­ти­я­та в Лу­ганск и До­нецк, но не са съ­г­ла­с­ни да из­п­ра­щат сво­и­те съ­п­ру­зи и си­но­ве на смърт.               Кю­ле­в­ча, Дми­т­ро­в­ка, то­ва са дру­ги­те две от се­ла­та, къ­де­то на­ши­те съ­на­ро­д­ни­ци се вди­г­на­ха на гра­ж­дан­с­ки про­тест и из­ля­зо­ха по ули­ци­те с ви­ко­ве “Ние сме за мир”.

Из­то­ч­ник:

http://topor.od.ua/mobilizatsiya-kak-nove-troyan-vosstali/

 

Коментарите са затворени.