Сти­га аф­ро-ази­а­т­с­ки не­за­кон­ни ми­г­ран­ти!

Feb 5th, 2015 | От | Category: ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

От­во­ре­те гра­ни­ца­та за бъл­га­ри­те, стра­да­щи от вой­на­та в Ук­рай­на!Да си при­бе­рем бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри, пре­ди да са из­би­ли още при­ну­ди­тел­но мо­би­ли­зи­ра­ни бъл­га­ри на Из­то­ч­ния фронт!

От­ва­рят ли ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти Южен фронт сре­щу Бъл­га­рия?

След ка­то на 2 май бе по­д­па­лен Бъл­гар­с­ки­ят кул­ту­рен цен­тър в Оде­са и Иван Ми­лев бе из­го­рен жив в на­па­де­ни­е­то над До­ма на про­ф­съ­ю­зи­те, се­га към 20 000 ду­ши – на­се­ле­ни­е­то от бъл­гар­с­ки­те се­ла Кю­ле­в­ча (Ку­ле­в­ча – 4032 ду­ши), Ди­ми­т­ро­в­ка (4 071 ду­ши), Пе­т­ро­с­таль (Пе­т­ровск – 2000 ду­ши), На­д­ре­ч­ное (1493 ду­ши), Но­ви Тро­ян (4 234 ду­ши) и бъл­га­ро-ру­мън­с­ко­то Ли­манск (3302 ду­ши) в Оде­с­ка об­ласт, се вди­г­на­ха на гра­ж­дан­с­ки бунт сре­щу на­сил­с­т­ве­на­та им мо­би­ли­за­ция от ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти, ед­ни вля­зо­ха в ос­т­ра кон­ф­рон­та­ция и про­го­ни­ха пра­те­ни­те от Ки­ев во­ен­ни мо­би­ли­за­ци­он­ни раз­че­ти, а дру­ги са го­то­ви със си­ла да бра­нят се­ла­та.

Ки­е­в­с­ка­та власт за­б­ра­ни бъл­га­ри­те?

арх.Ми­ло­мир БО­Г­ДА­НОВ 

Коментарите са затворени.