Литературна вечер в Каварна

Jan 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

В ро­к­с­то­ли­ца­та Ка­вар­на го­с­ту­ва­ха чле­но­ве на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик. /кул­тур­на­та сто­ли­ца на До­б­ру­джа/. Сре­ща­та се съ­с­тоя в че­т­вър­тък, 9 де­кем­в­ри от 17.00 ч. в еле­ган­т­ния ка­вар­нен­с­ки бар „Ре­т­ро”. При­съ­с­т­ва­ха де­се­ти­на твор­ци от на­шия град, во­де­ни от ръ­ко­во­ди­те­ля на клу­ба Ни­ко­лай Мир­чев, ка­к­то и гру­па пи­ше­щи бра­тя от гр.Ка­вар­на. Съ­би­ра­не­то бе от­к­ри­то от гла­в­на­та би­б­ли­о­те­кар­ка на ч-ще „Съ­г­ла­сие” гр.Ка­вар­на Ма­ри­а­на Бу­де­ва, ко­я­то по­з­д­ра­ви го­с­ти­те от Бал­чик и да­де ду­ма­та на Н.Мир­чев. Той раз­ка­за ис­то­ри­я­та на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” и по­ка­ни бал­чи­ш­ки­те по­е­ти да пре­д­с­та­вят сво­и­те твор­би от но­во­и­з­да­де­ния сбор­ник „Пе­съ­чин­ки”. Че­те­не­то от­к­ри На­дя Ми­те­ва с две свои сти­хо­т­во­ре­ния, ка­то пре­ди то­ва обя­с­ни, че не­й­ни­те сти­хо­ве „ид­ват ин­ци­ден­т­но, на ми­га”. Ем­б­ле­ма­ти­ч­но­то сти­хо­т­во­ре­ние „Ма­га­зин за ду­ши” на Ди­а­на Три­фо­но­ва /ко­я­то не мо­жа да при­съ­с­т­ва/ пре­д­с­та­ви Ни­ко­лай Мир­чев. По­с­ле­д­ва Цон­ка Си­в­ко­ва с „Мъ­ни­ч­ко би­жу” и раз­ка­за „Бъ­д­ни ве­чер”. Ва­лен­тин Шал­тев про­че­те „Страх”, а в „Къ­с­на про­лет” при­г­лу­ше­но, ле­ко тъ­ж­но, но с кра­сив оп­ти­ми­зъм за­я­ви: „По­с­ле­д­но си по­ръ­чах за ве­че­ря/ ед­на илю­зия, гар­ни­ра­на с ме­ч­та.” Пу­б­ли­ка­та бе за­в­ла­дя­на от ар­ти­с­ти­ч­но­то из­пъл­не­ние на Све­т­ла­на Ива­но­ва със сти­хо­т­во­ре­ни­е­то „Тре­ва”, а в за­ла­та се по­не­се и дъх на то­пъл хляб след „Кът за ду­ша­та”. Ге­ор­ги Йор­да­нов – Го­го  ни вър­на в па­т­ри­ар­хал­ния свят с раз­ка­за „По­да­рък”, а Иван Ста­тев  в дей­с­т­ви­тел­но­ст­та с бо­д­ли­ви­те си сти­х­че­та. Ире­на Или­е­ва пре­д­с­та­ви фи­ло­со­ф­с­ка по­е­зия от пре­д­с­то­я­ща­та и сти­хо­с­бир­ка, До­н­ка Гро­з­де­ва – им­п­ре­си­я­та „Ля­то­то”, Сте­ф­ка Сте­фа­но­ва – дъл­бо­ко ос­ми­с­ле­ния, мъ­дър и все още тър­сещ дух. И ка­то пре­к­ра­сен за­вър­шек на ли­те­ра­тур­ни­те тър­се­ния на бал­чи­ш­ки­те по­е­ти се про­я­ви ху­мо­рът на До­б­ри Ге­ор­ги­ев със за­ба­в­ни­те му иро­ни­ч­ни епи­г­ра­ми. По­е­ти­ч­на­та ве­чер про­дъл­жи с изя­ви­те на ка­вар­нен­с­ки­те по­е­ти. Твор­би­те на Ана То­мо­ва, Ад­ри­а­на Цо­не­ва, Еле­на Пе­не­ва бя­ха про­во­ки­ра­ни от Ко­ле­да и пре­д­с­то­я­щи­те пра­з­ни­ци, Ке­ран­ка Да­ла­к­ман­с­ка на­по­м­ни за Йор­дан Йо­в­ков, а Ко­с­та Не­нов /обя­вен от на­шия ве­с­т­ник пре­ди по­ве­че от 10 го­ди­ни за око­лий­с­ки по­ет №1/ за­ре­ди ат­мо­с­фе­ра­та със смях и на­с­т­ро­е­ние чрез епи­г­ра­ми­те си. Ни­ко­лай Мир­чев про­че­те им­п­ре­си­я­та „Ста­ри­ят дом” на на­с­ко­ро по­чи­на­лия Бай Ма­рин Ву­тов. Ли­те­ра­тур­ни­ят во­дач Н.Мир­чев бла­го­да­ри на Иве­ли­на Па­в­ло­ва, се­к­ре­тар на ч-ще „Съ­г­ла­сие” за по­ка­на­та и съ­дей­с­т­ви­е­то да се осъ­ще­с­т­ви та­зи ху­ба­ва идея „Чу­в­с­т­ва­ме се в свои во­ди тук”- за­я­ви той, из­ра­зя­вай­ки и на­де­ж­да, че то­ва е на­ча­ло­то на по­ре­ди­ца от сре­щи – раз­го­во­ри и съ­п­ре­жи­вя­ва­не на по­е­зи­я­та, на ли­те­ра­ту­ра­та, на твор­че­с­т­во­то.

Мария АНДРЕЕВА

Оставете коментар