На­ши­те съ­на­ро­д­ни­ци не ис­кат вой­на и не желaят да уча­с­т­ват в нея

Feb 5th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

“На бан­де­ро­в­ци­те не е до­с­та­тъ­чен ге­но­ци­дът сре­щу на­шия на­род за по­с­ле­д­ни­те 25 го­ди­ни. Не им сти­гат и по­ли­ти­че­с­ки убий­с­т­ва на бъл­га­ри­те. Ни­ко­га ня­ма да за­б­ра­вим на­ши­те ге­рои Ми­лев и Ни­ко­лов, из­го­ре­ни в Оде­са. Днес до­й­до­ха да мо­би­ли­зи­рат бъл­га­ри­те на вой­на сре­щу До­н­бас. Хо­ра­та из­ля­зо­ха на ми­тинг и не му по­з­во­ли­ха да про­че­те за­по­ве­д­та”, пи­ше в мре­жа­та бе­са­ра­б­с­ки­ят бъл­га­рин Пьотр Ри­ба­ков. Той спо­де­ля, че хо­ра­та в се­ло­то го­во­рят по­ме­ж­ду си на бъл­гар­с­ки, а с офи­це­ра от ук­ра­ин­с­ка­та ар­мия – на ру­с­ки.Бъл­га­ри­те в Бе­са­ра­бия от­да­в­на са по­д­ло­же­ни на кул­ту­рен ге­но­цид, осо­бе­но след обя­вя­ва­не­то на не­за­ви­си­ма Ук­рай­на.

Ще бъ­дат из­п­ра­те­ни по­ви­к­ва­тел­ни на око­ло 100 хил. ду­ши          

Все­о­б­ща мо­би­ли­за­ция на на­се­ле­ни­е­то в са­мо­п­ро­въ­з­г­ла­си­ла­та се До­не­ц­ка на­ро­д­на ре­пу­б­ли­ка обя­ви ли­де­рът на се­па­ра­ти­с­ти­те Але­к­сан­дър За­хар­чен­ко, кой­то оча­к­ва да съ­бе­ре ар­мия от око­ло 100 000 ду­ши.

За­хар­чен­ко за­я­ви, че мо­би­ли­за­ци­я­та ще ста­не факт в рам­ки­те на 10 дни, съ­о­б­ща­ва News7.

Ще бъ­дат из­п­ра­те­ни по­ви­к­ва­тел­ни на око­ло 100 хил. ду­ши, ко­и­то ще бъ­дат при­зо­ва­ни да се би­ят на стра­на­та на бун­то­в­ни­ци­те сре­щу ук­ра­ин­с­ка­та ар­мия в кон­ф­ли­к­т­ния ра­йон на До­нецк.

Го­во­ри­те­лят на ук­ра­ин­с­ка­та ар­мия Але­к­сан­дър Ли­сен­ко раз­к­ри­ти­ку­ва мо­би­ли­за­ци­я­та на про­ру­с­ки­те се­па­ра­ти­с­ти.

В съ­що­то вре­ме, кон­ф­ли­к­тът в Из­то­ч­на Ук­рай­на про­дъл­жа­ва да взе­ма жер­т­ви. За по­с­ле­д­ни­те 24 ча­са в До­нецк са за­ги­на­ли осем ду­ши, а в гра­да про­дъл­жа­ват да оте­к­ват ек­с­п­ло­зии. През уи­кен­да са би­ли уби­ти об­що 15 ци­вил­ни.                       

/БТ/

 

Коментарите са затворени.