Ве­че има и уби­ти бъл­га­ри в гра­ж­дан­с­ка­та вой­на на Ки­ев про­тив не­у­к­ра­ин­с­ки­те ре­ги­о­ни!

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

11

Офи­ци­ал­но се съ­о­б­ща­ва за че­ти­ри жер­т­ви в бра­то­у­бий­с­т­ве­на­та вой­на. За се­га! Но, то­ва не е вси­ч­ко! Бъл­га­ри­те в Ук­рай­на са по­д­ло­же­ни на при­те­с­не­ния и го­не­ния от вла­с­ти­те! Те са при­ну­ж­да­ва­ни, про­тив же­ла­ни­е­то им, до­ри да се сра­жа­ват в не­о­бя­ве­на­та гра­ж­дан­с­ка вой­на и да за­ги­ват за чу­ж­ди ин­те­ре­си!

След ка­то им бя­ха от­не­ти вси­ч­ки мал­цин­с­т­ве­ни пра­ва от пре­в­ра­та­джи­и­те на ев­ро­май­да­на, се­га те са го­не­ни , за да ста­нат пу­ше­ч­но ме­со, в за­щи­та бе­зу­ми­е­то на ки­е­в­с­ки­те на­ци­с­ти. По­д­ло­же­ни на го­не­ния и раз­п­ра­ви са не са­мо ак­ти­ви­с­ти­те на бъл­гар­с­ка­та на­ци­о­нал­на иден­ти­ч­ност, а и мно­го­ми­ли­он­но­то бъл­гар­с­ко на­се­ле­ние в Ук­рай­на, не са­мо от ре­ги­о­на на т.н. Бе­са­ра­бия!

12

Сред по­па­д­на­ли­те на за­б­ра­на са:

– Кон­г­рес на бъл­га­ри­те в Ук­рай­на, Оде­са Асо­ци­а­ция

на бъл­га­ри­те в Ук­рай­на, гр. Оде­са

– Бъл­гар­с­ки мла­де­ж­ки клуб “Ак­тив”, Оде­са

– Об­ла­с­тен цен­тър за бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра, гр. Бол­г­рад

– Бъл­гар­с­ко Дру­же­с­т­во ” Хан Ас­па­рух “, гр. Бол­г­рад

– Бъл­гар­с­ко Дру­же­с­т­во ” Ки­рилл и Ме­то­дий”, гр. Бол­г­рад

– Бъл­гар­с­ки кул­ту­рен цен­тър ” Ак. Те­о­до­ров Ба­лан”,

с. Чер­во­но­ар­мей­с­кое

– Бъл­гар­с­ко – га­га­у­з­ко об­ще­с­т­во ” Ку­бей”,

с. Чер­во­но­ар­мей­с­кое

– Бъл­гар­с­ко дру­же­с­т­во “Чу­ш­ме­лий”, с.  Кри­ни­ч­ное

– Бъл­гар­с­ко дру­же­с­т­во ” Пан­да­к­лия”, с.  Оре­хо­в­ка

Бъл­гар­с­ко кул­тур­но-про­с­ве­т­но дру­же­с­т­во

– “Ро­до­лю­бие”, гр. Бер­дянск

– Бъл­гар­с­ко­то дру­же­с­т­во “Ро­д­ни­на”, гр. За­по­ро­жие

– Дру­же­с­т­во “Хри­с­то Бо­тев”, гр. Ар­циз

– Ки­е­в­с­ко дру­же­с­т­во за бъл­гар­с­ка кул­ту­ра, гр. Ки­ев

– Бъл­гар­с­ка об­щи­на “Св. Со­фия”, гр. Из­ма­ил

– Об­ла­с­т­ни бъл­гар­с­ки кул­ту­рен цен­тър,

гр. Дне­п­ро­пе­т­ровск

– Об­ла­с­т­ния Цен­тър за на­ци­о­нал­ни кул­ту­ри, гр. Ре­ни

– Бъл­гар­с­ко дру­же­с­т­во ” Оте­че­с­т­во”, гр. Ре­ни

– Съ­бор на бъл­га­ри­те в Ук­рай­на           “Ог­ни­ще”…

Но, то­ва не е вси­ч­ко. А са­мо по-го­ле­ми­те и из­ве­с­ти­ли за се­бе си със съ­о­т­ве­т­ни ад­ре­си об­ще­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции, ко­и­то бъл­га­ри­те в Ук­рай­на са съ­з­да­ли за че­т­върт век обя­ве­на ук­ра­ин­с­ка не­за­ви­си­мост.              При то­ва с раз­ре­ше­ние!!! На пре­ди­ш­ни­те ук­ра­ин­с­ки вла­с­ти. Спа­з­вай­ки за­ко­ни­те на, все пак, ед­на ев­ро­пей­с­ка дър­жа­ва. Съ­о­б­ра­з­но ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те пра­во­ви га­ран­ции за опа­з­ва­не сво­бо­да­та и пра­ва­та на мал­цин­с­т­ва­та, не­за­ви­си­мо на чия те­ри­то­рия жи­ве­ят!

И за­що ук­ра­ин­с­ки­те на­ци­о­на­ли­с­ти ги за­б­ра­ни­ха?        Мо­же би, за­що­то в сво­и­те ос­но­во­по­ла­га­щи ус­та­ви, ор­га­ни­за­ци­и­те са из­тъ­к­на­ли:

“Ние сме тук, за да имат въз­мо­ж­ност вси­ч­ки бъл­га­ри по све­та да раз­бе­рат за нас, бъл­га­ри­те от Ук­рай­на.

Ние сме тук, за да не се пи­та ни­кой – има ли на­и­с­ти­на бъл­га­ри в Ук­рай­на и – бъл­га­ри ли сме изо­б­що.       Ние сме тук, за да уз­на­ем са­ми­те ние по­ве­че за на­ро­да си.             За да пре­ма­х­нем ин­фор­ма­ци­он­на­та сте­на ме­ж­ду на­ши­те дър­жа­ви.            За да ста­нем на­и­с­ти­на по-бли­з­ки, а не са­мо на ду­ми.              За да не пре­ди­з­ви­к­ват ду­ми­те на Па­и­сий “По­ра­ди що се сра­миш да се на­ре­чеш бъл­га­рин?..” тъ­га и срам в ду­ши­те ни.

За да не се сра­му­ват де­ца­та ни да го­во­рят май­чи­ния си език и да не ми­с­лят, че тря­б­ва да се от­ка­жат от ко­ре­на си, за да пре­у­с­пе­ят.

За да ка­жем с ви­сок глас – ние сме бъл­га­ри! И се гор­де­ем с то­ва! За да сме до­с­той­ни по­том­ци на хан Ку­б­рат, вер­ни на за­ве­ти­те му!

Ние сме тук – за­ра­ди бъл­га­ри­те в Ук­рай­на, за­ра­ди вси­ч­ки нас – за да пре­бъ­дем!”

Яв­но вси­ч­ки те­зи бла­го­ро­д­ни стрем­ле­ния на бъл­га­ри­те в Ук­рай­на по­ра­ж­дат не­а­де­к­ва­т­но лю­та ом­ра­за сред ук­ра­ин­с­ки­те на­ци­с­ти!

Се­га, об­ще­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции, сдру­же­ния, клу­бо­ве, знай­ни и не­з­най­ни, са обя­ве­ни за НЕ­ЗА­КОН­НИ от ре­ше­ни­я­та на ук­ра­ин­с­ки­те на­ци­о­на­ли­с­ти, взе­ли вла­ст­та с май­дан!         Въ­п­ре­ки мно­го­б­рой­ни­те апе­ли на по­с­т­ра­да­ли хо­ра и се­мей­с­т­ва­та им до бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во, до бъл­гар­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­ни пра­во­за­щи­т­ни ор­га­ни­за­ции, на­ци­о­на­ли­с­ти­че­с­ки­ят те­рор на ук­ра­ин­с­ки­те бан­де­ро­в­ци се оже­с­то­ча­ва!                При въз­му­ти­тел­но­то и не­до­пу­с­ти­мо мъл­ча­ние на се­га уп­ра­в­ля­ва­щи­те в Бъл­га­рия, ук­ра­ин­с­ки шпи­ц­ко­ман­ди  из­вър­ш­ват без­це­ре­мон­но на­па­де­ния на до­мо­ве и офи­си, сто­пан­с­т­ва и фир­ми на бъл­га­ри в ця­ла Ук­рай­на!            Из­вър­ш­ват се ис­тин­с­ки опе­ра­ции за за­ла­вя­не на бъл­га­ри, за да бъ­дат ек­с­пе­ди­ра­ни ка­то пу­ше­ч­но ме­со, в ук­ра­ин­с­ки­те во­ен­ни фор­ми­ро­ва­ния по фрон­то­ве­те, да се сра­жа­ват сре­щу до­б­ро­вол­ци­те на ДНР и ЛНР.

В не­о­бя­ве­на­та от се­га­ш­ни­те ки­е­в­с­ки уп­ра­в­ни­ци гра­ж­дан­с­ка вой­на, ве­че има не са­мо ра­не­ни, оса­ка­те­ни и по­с­т­ра­да­ли ет­ни­че­с­ки бъл­га­ри, но и жер­т­ви!    За то­ва не­ка вси­ч­ки бъл­га­ри, не­за­ви­си­мо къ­де жи­ве­ят по све­та, да про­те­с­ти­рат най-ре­ши­тел­но и да дей­с­т­ват ефе­к­ти­в­но за пре­к­ра­тя­ва­не на ет­ни­че­с­ки­те из­с­тъ­п­ле­ния на ки­е­в­с­ки­те вла­с­ти и на­ци­с­ти про­тив бъл­гар­с­ко­то мал­цин­с­т­во в Ук­рай­на!       Ка­к­то при­зо­ва­ва Пе­тър Ри­ба­ков от бъл­гар­с­ко­то се­ло Ку­ле­в­ча, Оде­с­ка Об­ласт:

“Да не до­пу­с­нем мо­и­те бра­тя да за­ги­нат за чу­ж­ди ин­те­ре­си!

Не­ка По­ро­шен­ко за­е­д­но с Тур­чи­нов и Яце­нюк да взе­мат пу­ш­ки­те и да оти­ват на вой­на!

Мо­ля да пи­ше­те об­ръ­ще­ния в бъл­гар­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во и да пра­ви­те ми­тин­ги в Бъл­га­рия.”

И да се по­м­ни:

“Ни­кой ня­ма да бъ­де за­б­ра­вен! Ни­що ня­ма да се за­б­ра­ви! Ви­но­в­ни­те ще по­лу­чат за­с­лу­же­но­то. Ра­но или къ­с­но!”

Ра­до­с­лав МИ­ХАЙ­ЛОВ

13

Ансамбъл “Веснянка” от град Мариупол, Украйна, с ръководител Людмила Федотова, заслужил работник на културата на Украйна.

Децата, наследници на българи, заселени в Украйна в началото на XIX в., бяха класирани на призово място за участието си в Международния детски фестивал “Усимвките на морето” в Балчик през юни 2004 година.

Фото: М. КОСТОВА

 

 

 

Коментарите са затворени.