Да поговорим за изкуството!

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

10408069_948207325219481_6776044182879782971_n

Клуб “Хинап”, с председател Димка Малева, изслушва редовните лекции на Людмила Петрова за изкуството.    

Фото: Магдалена ВЪРБАНОВА

На 23 яну­а­ри 2015 г. се съ­с­тоя ед­на ин­те­ре­с­на ини­ци­а­ти­ва, ко­я­то си стру­ва да се пре­д­с­та­ви. То­ва е по­ре­д­ни­ят пе­тъ­чен ден, в кой­то клуб “Хи­нап”, с ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва, се съ­би­ра на сво­и­те сбир­ки, по­с­ве­те­ни на ар­хи­те­к­ту­ра­та и ис­то­ри­я­та на Дре­вен Еги­пет.

Ле­к­ци­я­та бе по­д­го­т­ве­на от Лю­д­ми­ла Пе­т­ро­ва, със съ­дей­с­т­ви­е­то на от­дел „За­ем­на за въз­ра­с­т­ни” към би­б­ли­о­те­ка­та на НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки-1870” гр.Бал­чик.

Ин­те­ре­с­ни те­ми от ис­то­ри­я­та, ли­те­ра­ту­ра­та, ге­о­г­ра­фи­я­та и дру­ги об­ла­с­ти на зна­ни­е­то, при­д­ру­же­ни с об­съ­ж­да­ния в при­я­тел­с­ки кръг, би­б­ли­и­о­те­ка­та  въз­на­ме­ря­ва да ор­га­ни­зи­ра и с вси­ч­ки гру­пи, на ко­и­то ще им бъ­де ин­те­ре­с­но да на­у­чат не­що но­во и ин­те­ре­с­но.

Ма­г­да­ле­на ВЪР­БА­НО­ВА

Коментарите са затворени.