Проект “РибАртфест”

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

6

Община Балчик изпълнява проект “РибАртфест Балчик” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., мярка  BG MIRG SH-K-B/2-2.2-008, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Стойността на проекта е 207 548,30 лева без ДДС със срок на изпълнение 11 месеца.

                ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА еподобряване качеството на културните ресурси на Община Балчик, с цел тяхното цялостно оползотворяване.

Това се осъществява чрез обновяване и модернизиране на сградата на НЧ „Паисий Хилендарски  1870“ и ежегодно организиране на РибАртфест Балчик, допринасящ за развитието на устойчив градски ареал.

В НЧ „Паисий Хилендарски  1870“ са подменени зрителните столове (400 броя) и завесите, предстои подмяна на осветлението, озвучаването, както и да бъдат доставени мултимедия  екран, мултимедия – камера и мултимедия  проектор. В рамките на няколко дни беше проведен форум на изкуствата и риболова като в сградата на Общинска администрация  Балчик, бе подредена фотоизложба, посветена на риболова, бяха прожектирани филми, описващи различните аспекти от живота на рибарската общност, подредена бе и изложба с находки от бита на рибарите от древността до днес (от фонда на Исторически музей). Жителите на община Балчик имаха възможност да дегустират местна риба и да се насладят на прекрасната музика, изпълнена от певчески състав.

Осъществяването на проекта насърчава диалога и подкрепата за местната рибарска общност, осигурява активното ]• участие в популяризирането на туризма  един от двата структуроопределящи сектори на Община Балчик.

Форумът допринася за интеграцията на рибарския сектор във всекидневния живот на общината, подчертава богатата история на риболова в региона, както и насърчава потреблението на местна риба.

                Тази публикация е създадена в рамките на проект “РибАртфест Балчик”, който се осъществява с финансовата помощ по Местна стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик, чрез Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Коментарите са затворени.