Открива се изложението “Борса за семена и посадъчен материал”

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

9

В До­б­рич за 21-и по­ре­ден път ка­лен­да­рът на сел­с­ко­с­то­пан­с­ки­те про­я­ви в Бъл­га­рия ще  от­к­рие спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то из­ло­же­ние „Бор­са за се­ме­на и по­са­дъ­чен ма­те­ри­ал”. Фо­ру­мът ще про­дъл­жи до 7 фе­в­ру­а­ри. През пет­те дни зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли ще имат въз­мо­ж­ност да на­п­ра­вят своя из­бор и да си оси­гу­рят най-до­б­ри­те про­ду­к­ти за се­и­т­бе­на кам­па­ния 2015 г. Над 65 фир­ми от стра­на­та и чу­ж­би­на са за­я­ви­ли уча­с­тие.

То­зи фо­рум се е ут­вър­дил ка­то  сво­е­о­б­ра­зен цен­тър, ка­к­то за из­ла­га­не на бъл­гар­с­ка­та про­ду­к­ция, та­ка и за по­л­зо­т­вор­ни кон­та­к­ти ме­ж­ду се­ме­п­ро­и­з­во­ди­те­ли и тър­го­в­ци. Ин­те­ре­сът към из­ло­же­ни­е­то се пре­в­ръ­ща в сти­мул за бъл­гар­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли на се­ме­на и по­са­дъ­чен ма­те­ри­ал – да пре­д­ла­гат най-до­б­ро­то от сво­и­те про­ду­к­ти и вся­ка го­ди­на да се стре­мят да бъ­дат кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ни на па­за­ра.

Не­т­ра­ди­ци­он­но, на­ред с пре­д­ла­га­не­то на се­ме­на, по­са­дъ­чен ма­те­ри­ал и то­ро­ве, на из­ло­же­ни­е­то ще бъ­де пре­д­с­та­ве­на и сел­с­ко­с­то­пан­с­ка те­х­ни­ка. През дни­те на из­ло­же­ни­е­то фир­ми от аг­ро се­к­то­ра ще пре­д­с­та­вят най-но­ви­те си про­ду­к­ти. Офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не бе в 10.00 ч. в СК „Про­с­тор“ До­б­рич. Ве­чер­та на 3.02.2015 г. бя­ха връ­че­ни тра­ди­ци­он­ни­те на­г­ра­ди на До­б­ри­ч­ки па­на­ир АД.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.