10-годишната Михаела Йорданова игра финал на турнир по тенис в Бургас

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

8

Съ­с­те­за­тел­ка­та на „Изи­да” – Ми­ха­е­ла Йор­да­но­ва иг­ра фи­нал в пър­вия за го­ди­на­та ре­ги­о­на­лен тур­нир по те­нис за мо­ми­че­та и мом­че­та до 10 го­ди­ни, съ­о­б­щи­ха от клу­ба. На­д­п­ре­ва­ра­та се про­ве­де на кор­то­ве­те на те­нис цен­тър „Том­си” в Бур­гас, а в нея уча­с­т­ва­ха об­що 20 де­ца от 10 клу­ба.

В пър­ва­та си сре­ща те­ни­си­с­т­ка­та от до­б­ри­ч­кия клуб на­д­де­ля тру­д­но с 4-3 гей­ма, след ка­то й се на­ло­жи да спа­си ма­ч­бол при 0-3 гей­ма в по­л­за на съ­пер­ни­ч­ка­та й Еми­лия Лю­бе­но­ва от Ям­бол. В тай­б­ре­ка Ми­ха­е­ла Йор­да­но­ва от­с­тъ­п­ва­ше с 0-4 то­ч­ки, но в край­на сме­т­ка спе­че­ли ре­ши­тел­на­та част със 7-5. Във вто­рия кръг въз­пи­та­ни­ч­ка­та на „Изи­да” от­с­тъ­пи с 1-4 пред Ве­не­та Ген­че­ва от сто­ли­ч­ния клуб „Ди­а­на”. Не­у­бе­ди­тел­но­то на­ча­ло на съ­с­те­за­тел­ка­та на Изи­да я мо­ти­ви­ра да по­ка­же най-до­б­ро­то от се­бе си до края на на­д­п­ре­ва­ра­та. В тре­тия си мач М.Йор­да­но­ва на­д­де­ля с 4-0 над Ем­ма Фан­ту­сис от „Чер­но мо­ре Елит”.

По­с­ле­д­ва пряк мач за ме­да­ли­те и но­ва по­бе­да с 4-1 над по­с­та­ве­на­та под №1 в тур­ни­ра Ни­кол Ба­е­ва от „Чер­но­мо­рец” (Бур­гас). В сре­ща­та за кла­си­ра­не на фи­на­ла 10-го­ди­ш­на­та Ми­ха­е­ла взе ре­ванш от Ве­не­та Ген­че­ва, ка­то то­зи път ре­зул­та­та от 4-1 гей­ма бе в не­й­на по­л­за. На фи­на­ла Ана­с­та­сия Ни­ко­ло­ва от Тем­по и Ми­ха­е­ла Йор­да­но­ва от „Изи­да” пре­д­ло­жи­ха кра­сив мач на мно­го ви­со­ко ни­во, ка­то две­те по­ка­за­ха бо­гат ар­се­нал от уда­ри. Ку­па­та на „Том­си” при мо­ми­че­та­та спе­че­ли Ни­ко­ло­ва, а при мом­че­та­та Фи­лип Пе­т­ров от „Чер­но мо­ре Елит”.

Топ новини Добрич

 

Коментарите са затворени.