Балчик ще участва на туристическо изложение в Белград

Feb 5th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

7

 

Об­щи­на Бал­чик  ще уча­с­т­ва в 37-то из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния па­на­ир на ту­ри­з­ма /ETTFA/ в Бел­г­рад , Сър­бия. На ин­фор­ма­ци­о­нен щанд от 12 кв. м. ще бъ­дат из­ло­же­ни ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли  от хо­те­ли­е­ри, сдру­же­ния по ту­ри­зъм и ту­ро­пе­ра­то­ри.

Па­на­и­рът ще се про­ве­де от  19 до 22 фе­в­ру­а­ри 2015 г. То­ва е най-го­ля­мо­то ту­ри­с­ти­че­с­ко съ­би­тие в Юго­и­з­то­ч­на Ев­ро­па, на ко­е­то при­съ­с­т­ват из­ло­жи­те­ли от цял свят. Фор­ма­тът на про­ве­ж­да­не пре­до­с­та­вя от­ли­ч­ни въз­мо­ж­но­с­ти за по­ле­з­ни би­з­нес кон­та­к­ти ме­ж­ду из­ло­жи­те­ли­те, про­мо­ти­ра­не на раз­но­о­б­ра­з­ни про­ду­к­ти, про­г­ра­ми и офер­ти пред про­фе­си­о­на­ли­с­ти и ши­ро­ка­та пу­б­ли­ка.

Об­щи­на Бал­чик ка­ни вси­ч­ки пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш, ко­и­то же­ла­ят да бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния па­на­ир на ту­ри­з­ма в Бел­г­рад,  да пре­до­с­та­вят ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли в ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та до 16.02.2015 г.

По­ве­че ин­фор­ма­ция за Ме­ж­ду­на­ро­ден па­на­ир на ту­ри­з­ма (ETTFA) – Бел­г­рад , Сър­бия мо­же­те да на­ме­ри­те на тел. 057971087 и email: tic@balchik.bg.

 

Коментарите са затворени.