Дъл­бок по­к­лон пред па­мет­та на ге­ро­и­те, да­ли жи­во­та си за Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия от тур­с­ко ро­б­с­т­во

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

5

 

На 31 яну­а­ри 1878 г. е ос­во­бо­ден от тур­с­ко ро­б­с­т­во на­ши­ят град Бал­чик. И та­зи го­ди­на, в знак на дъл­бо­ка при­з­на­тел­ност, пен­си­о­не­ри от Клуб “Здра­ве”, с пре­д­се­да­тел То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, из­пъл­не­ни с ро­до­лю­бие и па­т­ри­о­ти­ч­ни чу­в­с­т­ва, по­д­не­со­ха цве­тя с три­ко­льор­на лен­та пред Па­ме­т­ни­ка на ге­ро­и­те, па­д­на­ли във вой­ни­те, от Об­щи­на Бал­чик.                                                               

Фо­то: Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

Коментарите са затворени.