Изложба “Вкаменелости от дълбините”

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

2

Фо­си­ли на ра­с­ти­тел­ни и жи­во­тин­с­ки ви­до­ве, оби­та­ва­ли Чер­но мо­ре и не­го­ви­те бре­го­ве в раз­ли­ч­ни ге­о­ло­ж­ки пе­ри­о­ди ще бъ­дат ек­с­по­ни­ра­ни днес във фо­а­йе­то на Об­щи­на Бал­чик. Из­ло­ж­ба­та се на­ри­ча “Вка­ме­не­ло­с­ти от дъл­би­ни­те” и е част от сбир­ка­та на бал­чи­к­ли­я­та Ма­ри­ян Цве­т­ков.

Ек­с­по­на­ти­те са вка­ме­не­ло­с­ти на ми­ди, ох­лю­ви, ра­с­те­ния от края на по­с­ле­д­ния ле­д­ни­ков пе­ри­од. По ня­кои от тях има сле­ди от чо­ве­ш­ка дей­ност.               Съ­би­ра­не­то на ко­ле­к­ци­я­та за­по­ч­ва слу­чай­но, при ле­ко­во­до­ла­з­ни гмур­ка­ния на Ма­ри­ян Цве­т­ков във во­ди­те се­ве­ро­и­з­то­ч­но от Бал­чик.

Ма­ри­ян е слу­жи­тел в Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие БКС и има трай­но вле­че­ние към ис­то­ри­я­та, ар­хе­о­ло­ги­я­та и из­ку­с­т­во­то. Той е из­ра­бо­тил раз­ли­ч­ни ка­мен­ни твор­би, раз­по­ло­же­ни в гра­д­с­ка­та сре­да на Бал­чик. Ко­ле­к­ци­я­та му на­б­ро­я­ва ня­кол­ко­с­то­тин ек­с­по­на­та.

3

Мариян Цветков държи в ръцете си лопатка от преден крайник на динозавър. Намерил е още гръбначен прешлен от мамут, рог от бик, които засилват интереса му към уникалните находки от епохите Холоцен (11,5 хил. год.), Палеолит (исторически период), който съвпада с края на последния ледников период. Констатирал е следи от човешка дейност.      

Фото: М. КОСТОВА

4

Във витрините на изложбата ще видите бивни, ребра, гръбначни прешлени от Палеоген, стави от Плейстоцен, люспа от голяма костенурка, части от челюсти и зъби, рог от диво говедо и др.                

Фото: Маруся КОСТОВА  

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.