Из­ве­с­т­ни­ят до­б­ри­ч­ки кра­е­вед Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев – на 75 го­ди­ни

Feb 5th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

1

В пе­тък, на 6 фе­в­ру­а­ри 2015 г. до­б­ри­ч­ко­то кре­ве­д­с­ко дру­же­с­т­во е ор­га­ни­зи­ра­ло пра­з­нен­с­т­во по слу­чай 75-го­ди­ш­ни­на­та на един от сво­и­те до­а­йе­ни – то­ва е пи­са­те­лят и из­с­ле­до­ва­те­лят Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев.

Ще бъ­дат из­тъ­к­на­ти най-но­ви­те му тру­до­ве, ка­то кни­га­та “НЕ­ПО­БЕ­ДЕ­НИ­ТЕ БЪЛ­ГАР­С­КИ ПО­Л­КО­ВЕ”, ко­я­то съ­дър­жа 700 стра­ни­ци за бой­ни­те дей­с­т­вия на 59 пе­хо­т­ни по­л­ка по вре­ме на Сръ­б­с­ко-бъл­гар­с­ка­та, Бал­кан­с­ка­та и Ме­ж­ду­съ­ю­з­ни­че­с­ка­та, Пър­ва­та и Вто­ра­та све­то­в­ни вой­ни. Има и кра­т­ки био­г­ра­фии на 907 ко­ман­ди­ри на по­л­ко­ве. Г.Ка­зан­джи­ев обя­с­ня­ва при­чи­ни­те за встъ­п­ва­не във вой­ни­те, за кла­у­зи­те на Ньой­с­кия до­го­вор. В кни­га­та са по­со­че­ни и на­се­ле­ни­те ме­с­та, къ­де­то са се во­ди­ли бой­ни­те дей­с­т­вия. “То­ва е ен­ци­к­ло­пе­дия на бъл­гар­с­ки­те пе­хо­т­ни по­л­ко­ве.

Кни­га­та е плод на 20-го­ди­шен труд” – спо­де­ля още ав­то­рът, ка­то до­ба­вя, че вся­ка ду­ма по­чи­ва на оп­ре­де­лен до­ку­мент. Из­да­ни­е­то ще има и вто­ри том, кой­то се оча­к­ва да е око­ло 900 стра­ни­ци.

Ро­до­лю­би­ви­те бъл­га­ри ще се за­ра­д­ват на но­во­п­ре­ра­бо­те­но­то из­да­ние на кни­га­та на Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев “Вар­нен­с­ки­ят и Пре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит д-р Йо­сиф”.

До един-два ме­се­ца ще е факт и мо­ну­мен­тал­на­та кни­га, над ко­я­то ав­то­рът ра­бо­ти от бли­зо се­дем го­ди­ни, а имен­но – “Пре­се­ле­ни­е­то на бъл­га­ри­те в Бе­са­ра­бия и Мол­до­ва /1765-1940/”, ка­к­то и кни­га­та за град Твар­ди­ца в Р.Мол­до­ва – съ­х­ра­нил ези­ка и тра­ди­ци­и­те на ста­ри­те бъл­га­ри, пре­се­ли­ли се в на­ча­ло­то на ХІХ век в Мол­до­ва и Ук­рай­на, къ­де­то са на­ме­ри­ли мир и тру­ден по­ми­нък.

Във връ­з­ка със 75-го­ди­ш­ни­на­та от Кра­йо­в­с­ка­та спо­го­д­ба ще из­ле­зе кни­га­та “Кра­йо­в­с­кия до­го­вор 1940 г.”, ко­я­то съ­дър­жа ори­ги­нал­ния до­ку­мент на френ­с­ки и бъл­гар­с­ки език, кой­то Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев пръв пра­ви до­с­то­я­ние на съ­в­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка ис­то­ри­че­с­ка об­щ­ност.    Още из­ве­с­т­ни не­го­ви кни­ги са: “Ге­не­рал от пе­хо­та­та Да­на­ил Ни­ко­ла­ев – епо­пея на един жи­вот”; “Ма­на­с­ти­рът “Св.Ма­ри­на” в с.Бо­те­во”.

Във връ­з­ка с 90-го­ди­ш­ни­на­та от До­б­ри­ч­ка­та епо­пея из­ли­зат пет кни­ги. Пър­ва­та – “Ге­не­рал-лей­те­нант Иван Ко­лев – епо­пея на един жи­вот”, вто­ра­та “Ге­не­рал Ки­се­лов – епо­пея на един жи­вот”, тре­та­та е по­с­ве­те­на на Ге­не­рал Сте­фан То­шев. Те са в рам­ки­те на по­ре­ди­ца от 25 кни­ги – “Бе­ле­жи­ти бъл­гар­с­ки пъл­ко­во­д­ци”. От 1878 г. до 1945 г. Бъл­га­рия има 172 ге­не­ра­ли, от ко­и­то 20 са пъл­ни ге­не­ра­ли.

За все­ки един от тях ще има от­дел­на кни­га, а жи­во­тът и де­ло­то на ос­та­на­ли­те ще бъ­дат съ­б­ра­ни в ня­кол­ко из­да­ния или об­що 25.    Кни­га­та “Не­по­бе­де­ни­те бъл­гар­с­ки по­л­ко­ве” ще има вто­ри том.В не­го ще бъ­де опи­са­на дей­но­ст­та на 99 бъл­гар­с­ки по­л­ка – от ос­но­ва­ва­не­то им до на­с­то­я­щия мо­мент. Ще бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни те­х­ни­те ко­ман­ди­ри, ме­с­та­та и раз­ви­ти­е­то на бой­ни­те дей­с­т­вия, в ко­и­то са уча­с­т­ва­ли. И пе­та­та кни­га, по слу­чай 90-го­ди­ш­ни­на­та на До­б­ри­ч­ка­та епо­пея, е “Би­т­ка­та за град До­б­рич”.

В Де­ня на До­б­ри­ч­ка­та епо­пея бя­ха впи­са­ни в По­че­т­на­та кни­га на До­б­рич три­ма кра­е­ве­ди – пи­са­те­ли: То­дор Ни­нов, Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев и Ахил Ка­ра­му­зов.

По­же­ла­ва­ме здра­ве и осъ­ще­с­т­ве­ни идеи и в бъ­де­ще на при­я­те­ля на на­шия ве­с­т­ник – Ге­ор­ги Ка­зан­джи­ев, пред ко­го­то се пре­к­ла­ня­ме.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

 

 

Коментарите са затворени.