31 януари: 137 години от Освобождението на Балчик от османско владичество

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 31 яну­а­ри 1878 го­ди­на е да­та­та на ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бал­чик от ос­ман­с­ко вла­ди­че­с­т­во. Гра­дът е бил ос­во­бо­ден от ча­с­ти­те на полк. Ни­ко­лай Янов. След пет ве­ка ро­б­с­т­во и над то­зи край из­г­ря­ва сво­бо­да­та, на­се­ле­ни­е­то на гра­да по­с­ре­ща ос­во­бо­ди­тел­ни­те ру­с­ки ча­с­ти тър­же­с­т­ве­но с хляб и сол.

Бе­ли­ят град съ­що има сво­и­те ге­рои. То­ва са хра­б­ри­те бал­чи­к­лии, уча­с­т­ни­ци в кон­на че­та на Ан­д­рей Ва­си­лев, ко­и­то се вклю­ч­ват в съ­с­та­ва на ру­с­ки­те вой­с­ки в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, уча­с­т­ни­ци­те в опъл­че­ни­е­то Ге­ор­ги По­пов, Ни­ко­ла Ива­нов, Ни­ко­ла Мин­ков.

Сред тях са и де­се­т­ки па­т­ри­о­ти от гра­да, ко­и­то са да­ва­ли ин­фор­ма­ция и све­де­ния за ос­во­бо­ди­тел­ни­те вой­с­ки, ко­и­то име­на ние ня­ма да уз­на­ем, но съ­що за­с­лу­жа­ват при­з­на­тел­ност.

Ис­то­ри­че­с­ки­ят му­зей в Бал­чик съ­х­ра­ня­ва мал­ко, но цен­ни ре­ли­к­ви от Ос­во­бо­ди­тел­на­та вой­на – ор­де­ни и ме­да­ли, гра­мо­ти, ли­ч­ни ве­щи на опъл­чен­ци­те, сред ко­и­то са и спо­ме­ни­те на Ни­ко­ла Ива­нов.

Вся­ка го­ди­на в гра­да се из­вър­ш­ват Об­що­г­ра­д­с­ки по­к­ло­не­ния пред Па­ме­т­ни­ка на ге­ро­и­те, па­д­на­ли за Оте­че­с­т­во­то, на пл. “21 се­п­тем­в­ри” и пред Па­ме­т­ни­ка на Ва­сил Ле­в­с­ки.

www.balchik.com

 

Коментарите са затворени.