Изпълнени проекти в СОУ “Хр. Ботев”-Балчик

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10857152_818947761505350_5354022789206697503_o

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов прерязва лентата за откриване на новите обекти в СОУ “Хр.Ботев” Балчик – реновирани за срок от три месеца и модернизирани с усилен труд на учители, ученици и специалисти.

На 23 яну­а­ри 2015 с тър­же­с­т­во бя­ха от­бе­ля­за­ни бле­с­тя­щи­те ре­зул­та­ти от из­пъл­не­ни съ­в­ме­с­тни про­екти на Об­щи­на Бал­чик и СОУ “Хр.Бо­тев” за пъл­но ре­но­ви­ра­не на фи­з­кул­тур­ния са­лон, съ­з­да­ва­не на още един ма­лък физкултурен са­лон за най-мал­ки­те уче­ни­ци, спор­т­на пло­ща­д­ка в дво­ра, об­но­вен блок Б в учи­ли­щ­на­та сгра­да и нов ку­х­нен­с­ки кор­пус, къ­де­то да се обу­ча­ват уче­ни­ци по спе­ци­ал­но­ст­та “Ку­ли­нар”.

По про­е­к­та “Оп­ти­ми­зи­ра­не на учи­ли­щ­на­та мре­жа”  са по­лу­че­ни и ус­во­е­ни 220 хил. лв.

Но­во­въ­ве­де­ни­я­та в Бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия ще бъ­дат в по­л­за на 21 па­ра­лел­ки, в ко­и­то учат  реално 470 уче­ни­ци, както подчертава директорът Стойка Владова .

Стой­ка Вла­до­ва, ди­ре­к­тор на СОУ “Хр.Бо­тев” Бал­чик бла­го­да­ри на Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кмет на Об­щи­на Бал­чик, инж.Сте­ли­ян Же­ле­зов – зам.-кмет на Об­щи­на Бал­чик; Га­ли­на Не­дел­че­ва – на­чал­ник-от­дел “Ху­ма­ни­тар­ни дей­но­с­ти” към ОбА Бал­чик и на вси­ч­ки стро­и­те­ли,  пре­по­да­ва­те­ли и уче­ни­ци, ко­и­то са по­мо­г­на­ли да се ре­а­ли­зи­ра за кра­т­ко вре­ме, но ка­че­с­т­ве­но, про­е­к­та за мо­дер­ни­зи­ра­не на Бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия, след обе­ди­не­ни­е­то и с ПГ за КОС Бал­чик, като финансовите средства, вложени в строителните работи, се равняват на 400 хил. лв.

Нетърпението за използване на салона е очевидно. Преподавателите Марияна Михайлова и Петьо Петков веднага поеха реферските функции.

В салона има възможност да играят едновременно два класа, тъй като са оформени две отделни игрища – каза Веселина Мирчева, преподавател по физ.възпитание и спорт.

Н. Вълчиновска, преподавател по физкултура, изрази задоволството си от модернизирания салон, който има надеждно отопление и е с поддържана температура от 20 градуса.

С част от су­ма­та са ре­мон­ти­ра­ни фи­з­кул­тур­ни­ят са­лон и ста­ри по­ме­ще­ния, ко­и­то да се при­го­дят за уче­б­на пра­к­ти­ка и ка­би­не­ти. С дру­ги 100 хи­ля­ди ле­ва от ме­с­т­ния бю­джет е фи­нан­си­ра­но из­г­ра­ж­да­не на но­ва спор­т­на пло­ща­д­ка, а за но­ва­та ку­х­ня са по­хар­че­ни 25 хи­ля­ди ле­ва.

По­д­ме­не­ни са и на­с­тил­ки­те в ста­и­те за обу­че­ние.  ”При взе­ма­не на тру­д­но­то ре­ше­ние за сли­ва­не на две­те учи­ли­ща, ние се во­ди­х­ме не тол­ко­ва от фи­нан­со­ва­та част на въ­п­ро­са, а ис­ка­х­ме да съ­з­да­дем по-до­б­ри ус­ло­вия за уче­ни­ци­те от на­шия град и да по­ви­шим ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то” –  ка­за в при­ве­т­с­т­ви­е­то си кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов.

Калоян Койчев, ст.експерт в Обл.инспекторат и Златка Колева – учител по математика в СОУ “Хр.Ботев” Балчик

Новата спортна площадка в двора на СОУ “Хр.Ботев” Балчик, с осветление, светлинно табло, с пътно съоръжение – най-новата придобивка на стойност 130 000 лв.

Макар и пред много ценители на кулинарното изкуство, момичетата – бъдещи кулинарки, не се смутиха да покажат уменията си. Направиха два вида майонеза, питки с пълнеж, безалкохолни коктейли от южни плодове.

Бъдещите кулинари показаха как се приготвя “сацибей” (германски сос, подходящ за ястия от месо и пици).

СОУ “Хри­с­то Бо­тев” е ос­но­ва­но през 1941 г. ка­то гим­на­зи­а­лен клон на Вар­нен­с­ка­та гим­на­зия “Фер­ди­нанд І”.

За 24 май 1943 г. с ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на про­с­ве­ще­ни­е­то се да­ва раз­ре­ше­ние за ос­но­ва­ва­не­то на са­мо­с­то­я­тел­на на­ро­д­на сме­се­на гим­на­зия, пър­ва­та за Бал­чи­ш­ка око­лия.

 До 1960 г. се по­ме­ща­ва в сгра­да­та на дне­ш­на­та Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия. През уче­б­на­та 1960/1961 г. се пре­ме­с­т­ва в но­во­по­с­т­ро­е­на­та сгра­да в кв.”Хо­ри­зонт” /”Ге­ме­джи”/- дне­ш­но­то Ос­но­в­но учи­ли­ще “Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”). От 1978 г. СОУ “Хри­с­то Бо­тев” се пре­ме­с­т­ва в се­га­ш­на­та сгра­да.

От 1978 г. от­ва­ря вра­ти 30-кла­с­но­то ЕС­ПУ „Хри­с­то Бо­тев” със 27 па­ра­лел­ки и 6 по­лу­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни, с над 1000 уче­ни­ци. Тази година завършва 72-рият випуск  на гимназията, която обогатява ежедневно своята история.

Снимки:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818939238172869.1073741871.100001704009267&type=1&l=fea827613a

 

Коментарите са затворени.