Общински пенсионерски клуб пя в храм “Света Петка”

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

koncert-21-12-2015

На 21.12.2014г след све­та Ли­тур­гия в храм ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” чле­но­ве  от Об­щин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки клуб гр.Бал­чик из­пъл­ни­ха пра­з­ни­ч­ни  пе­с­но­пе­ния за Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во.  Пе­е­не­то на цър­ко­в­ни пе­с­но­пе­ния  съ­з­да­де  у бо­го­мол­ци­те на­с­т­ро­е­ние за ми­с­ти­ч­но съ­зер­ца­ние и мо­ли­т­ва.  Пе­в­ци­те са пъл­но­мо­щ­ни­ци на хри­с­ти­я­ни­те – от тя­х­но име те от­п­ра­вят мо­ли­т­ви и сла­во­с­ло­вия. Ако за ус­пех в све­т­с­ка­та му­зи­ка се ис­ка пре­дим­но са­мо­у­ве­ре­ност и его­цен­т­ри­зъм, то в Бо­жия храм  пе­е­не­то  тря­б­ва да се пра­ви на­об­ра­т­но – със сми­ре­ние и мо­ли­т­ва. Мо­ли­т­ва­та е пъ­ту­ва­не с цел и по­со­ка. По­со­ка­та е цар­с­т­во­то Бо­жие, а цел­та – Хри­с­тос. Пе­с­но­пе­ни­я­та за Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во раз­ка­з­ват не са­мо за ис­то­ри­че­с­ки­те съ­би­тия, но раз­к­ри­ват и ис­ти­ни­те  хри­с­ти­ян­с­ко­то ве­ро­у­че­ние: за бо­го­въ­п­лъ­ще­ни­е­то, за Хри­с­тос ка­то Бо­го­чо­век, за тай­на­та на спа­се­ни­е­то. Та­ка вси­ч­ки за­е­д­но в хра­ма пре­ди го­ле­мия пра­з­ник от­п­ра­ви­ха сла­во­с­ло­вие, бла­го­дар­ност и мо­ли­т­ви за до­б­ру­ва­не и спа­се­ние в на­ве­че­ри­е­то на Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во.

Георги ПЕТКОВ

 

Коментарите са затворени.