Предоставят част от плажовете на общините

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

P2490383

Плажните ивици, към които няма интерес от концесионери могат да се стопанисват от общините през 2016 г.

Пла­жо­ве­те, към ко­и­то ня­ма ин­те­рес за от­да­ва­не на кон­це­сия да бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни за сто­па­ни­с­ва­не на мор­с­ки­те об­щи­ни. То­ва е би­ла ед­на от об­съ­ж­да­ни­те те­ми на вче­ра­ш­на­та ра­бо­т­на сре­ща ме­ж­ду на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли от Ос­ми До­б­ри­ч­ки мно­го­ман­да­тен из­би­ра­те­лен ра­йон, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел и кме­то­ве­те на об­щи­ни в До­б­ри­ч­ка об­ласт. И в мо­мен­та об­щин­с­ки­те ад­ми­ни­с­т­ра­ции по­ла­гат гри­жи и по­д­дър­жат не­о­х­ра­ня­е­ми­те пла­ж­ни иви­ци, за­то­ва се об­съ­ж­дат за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни, ко­и­то ще да­дат въз­мо­ж­ност пла­жо­ве­те да се сто­па­ни­с­ват от об­щи­ни­те и те да имат ня­ка­к­ви при­хо­ди от та­зи дей­ност, по­я­с­ни пред жур­на­ли­с­ти вче­ра де­пу­та­тът от Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт Ва­лен­тин Ни­ко­лов. Той по­со­чи, че кон­це­си­о­не­ри ма­со­во се от­ка­з­ват да сто­па­ни­с­ват пла­жо­ве­те за­ра­ди ви­со­ки­те та­к­си. По­ка­за­тел­но е, че до­ри “Ал­бе­на” АД об­ми­с­ля да­ли да не се от­ка­же от кон­це­си­я­та на пла­ж­на­та иви­ца в ку­рор­та. Стру­ва си да се по­ми­с­ли и за въз­мо­ж­но­ст­та на об­щи­ни­те да бъ­де пре­х­вър­ле­на и гри­жа­та за към­пин­ги­те. По­ве­че­то от ме­с­та­та за към­пин­гу­ва­не са в ока­я­но съ­с­то­я­ние, за­ра­ди ли­п­са­та на ин­те­рес към ин­ве­с­ти­ра­не­то в тях. Об­щи­ни­те и се­га хар­чат па­ри за по­д­дър­жа­не­то на пу­с­те­е­щи­те към­пин­ги, част от ко­и­то са пре­вър­на­ти в сме­ти­ща  и тря­б­ва да се ре­г­ла­мен­ти­ра въз­мо­ж­ност те да ре­а­ли­зи­рат при­хо­ди от та­зи си дей­ност, ка­за Ва­лен­тин Ни­ко­лов. Дру­га об­съ­ж­да­на те­ма е би­ла съ­к­ра­ща­ва­не­то на сро­ко­ве­те за из­да­ва­не ви­зи на ру­с­ки ту­ри­с­ти до  ня­кол­ко дни. От го­ди­ни та­зи дей­ност е по­ве­ре­на на ед­на оф­шор­на фир­ма, край­но вре­ме е да бъ­де об­ле­к­че­на про­це­ду­ра­та, за­що­то то­ва е в ин­те­рес за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма и по­ви­ша­ва­не на ат­ра­к­ти­в­но­ст­та на бъл­гар­с­ки­те ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти за ру­с­на­ци­те, ко­мен­ти­ра Ва­лен­тин Ни­ко­лов. Той при­по­м­ни, че в Ки­пър на­при­мер ви­зи за ру­с­ки ту­ри­с­ти ня­ма, а в Тур­ция вхо­д­ни­те раз­ре­ши­тел­ни се из­да­ват на гра­ни­ца­та. За об­съ­ж­да­не на въз­мо­ж­но­ст­та не­а­т­ра­к­ти­в­ни­те пла­жо­ве да се пре­до­с­та­вят на об­щи­ни­те пре­ди дни го­во­ри и ми­ни­с­тъ­рът на ту­ри­з­ма Ни­ко­лин­ка Ан­ге­ла­ко­ва. По­д­го­т­вят се про­ме­ни в За­ко­на за Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие, ко­и­то мо­гат да вля­зат в си­ла след яну­а­ри 2016 г. Оча­к­ва се до края на та­зи го­ди­на да при­к­лю­чи про­це­ду­ра­та по пре­х­вър­ля­не на кон­це­си­и­те на пла­жо­ве от ре­ги­о­нал­но­то ве­дом­с­т­во към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма. Ни­ко­ли­на Ан­ге­ла­ко­ва обя­ви през ми­на­ла­та се­д­ми­ца, че за­ра­ди се­ри­о­з­ния спад на ру­с­ки­те ту­ри­с­ти през ми­на­ла­та го­ди­на в сра­в­не­ние с ля­то­то на 2013 г., се раз­ра­бо­т­ват ва­ри­ан­ти за  но­во об­ле­к­че­ние на про­це­ду­ри­те за из­да­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки ви­зи. Ак­ти­в­но се ра­бо­ти с вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни за изя­с­ня­ва­не на юри­ди­че­с­кия ста­тут на ку­рор­ти­те. В кра­т­ки сро­ко­ве ще бъ­де пре­д­ло­жен при­ме­рен мо­дел за са­мо­с­то­я­тел­но­то им ад­ми­ни­с­т­ри­ра­не и уп­ра­в­ле­ние. Друг се­ри­о­зен про­б­лем е обо­со­бя­ва­не­то на но­ви за­щи­те­ни зо­ни по На­ту­ра 2000. Има ре­ал­на опа­с­ност да се съ­з­да­дат пре­ч­ки пред ико­но­ми­че­с­ко­то раз­ви­тие на край­мор­с­ки­те об­щи­ни. Ва­ж­но е при оп­ре­де­ля­не на те­ри­то­ри­и­те, ко­и­то ще по­па­д­нат в но­ви­те гра­ни­ци на за­щи­те­ни­те зо­ни да не се до­пу­с­кат гру­би гре­ш­ки и да не се пре­чи на об­щи­ни­те да при­в­ли­чат ин­ве­с­ти­то­ри, ко­мен­ти­ра на­ро­д­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел от БСП проф. Све­т­ла Бъ­ч­ва­ро­ва. Кме­тът на Ша­б­ла проф. Рай­на Бър­да­ре­ва обя­ви по вре­ме на сре­ща­та, че ще тър­си ак­ти­в­но­то съ­дей­с­т­вие на де­пу­та­ти­те за ре­а­ли­зи­ра­не на кон­це­п­ция за по­с­т­ро­я­ва­не на ба­за, в ко­я­то да се ек­с­п­ло­а­ти­ра ле­че­б­на­та кал. Край­мор­с­ка­та об­щи­на ис­ка да й бъ­де пре­до­с­та­вен те­рен от 10 дка в Ша­б­лен­с­ка­та Ту­з­ла. Обо­со­бя­ва­не­то на са­на­то­ри­ум за про­це­ду­ри с ле­че­б­на кал ще спо­мо­г­не за раз­к­ри­ва­не на ра­бо­т­ни ме­с­та в Ша­б­лен­с­ко и по­ви­ша­ва­не на ин­те­ре­са към най-се­вер­на­та чер­но­мор­с­ка об­щи­на. В но­ви­те опе­ра­ти­в­ни про­г­ра­ми има до­с­та­тъ­ч­но въз­мо­ж­но­с­ти, пре­д­ви­де­ни са со­ли­д­ни су­ми за Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие, ко­и­то тря­б­ва ефе­к­ти­в­но и в ма­к­си­мал­на сте­пен да бъ­дат ус­во­е­ни от три­те край­мор­с­ки об­щи­ни в До­б­ри­ч­ка об­ласт, ко­мен­ти­ра на­ро­д­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел от ГЕРБ  Жи­в­ко Мар­ти­нов. При­съ­с­т­ва­ли­те на сре­ща­та де­пу­та­ти се ан­га­жи­ра­ха да съ­дей­с­т­ват в та­зи по­со­ка.

Пламен НИКОЛОВ

 

Коментарите са затворени.