МОСВ включила в новата защитена зона земеделски земи и дерета

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Кме­то­ве­те на Ша­б­ла и Ка­вар­на са на­п­ра­ви­ли въз­ра­же­ния сре­щу про­е­к­та „Край­мор­с­ка До­б­ру­джа”  в рам­ки­те на об­ще­с­т­ве­но­то об­съ­ж­да­не, ор­га­ни­зи­ра­но от МОСВ.

Две­те об­щи­ни са най-за­се­г­на­ти от но­ва­та за­щи­те­на зо­на. Спо­ред кме­та на Ка­вар­на Цон­ко Цо­нев е не­до­ми­с­лие в об­се­га на за­щи­те­ни­те те­ри­то­рии да се вклю­ч­ват зе­ме­дел­с­ки зе­ми – вто­ра и тре­та ка­те­го­рия, ка­к­то и де­ре­та на те­ри­то­ри­я­та на две­те край­мор­с­ки об­щи­ни. „Имен­но те­зи де­ре­та са ос­но­в­на при­чи­на за на­во­д­не­ния. Ако те бъ­дат вклю­че­ни в за­щи­те­на­та зо­на, ня­ма да мо­гат да се из­вър­ш­ват стро­и­тел­ни дей­но­с­ти, ня­ма да мо­же да се ко­ри­ги­рат. То­ва е най-го­ля­ма­та за­п­ла­ха, за­що­то по то­зи на­чин ни об­ри­чат”, за­я­вя­ва Цо­нев.

Ако се до­пу­с­не де­ре­та­та да бъ­дат вклю­че­ни в за­щи­те­на­та зо­на кой ще но­си от­го­вор­ност, ако се слу­чат на­во­д­не­ния, тъй ка­то там ня­ма да мо­гат да се из­вър­ш­ват ни­ка­к­ви дей­но­с­ти, пи­та ка­вар­нен­с­ки­ят кмет.  Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни об­щи­на Ка­вар­на е на­п­ра­ви­ла ко­ре­к­ция  на де­ре­то в се­ло Ха­джи Ди­ми­тър и след то­ва не е има­ло слу­чай на на­во­д­не­ния, при­по­м­ня Цо­нев. Има оба­че мно­го дру­ги де­ре­та, ко­и­то, ако не бъ­дат ко­ри­ги­ра­ни, мо­же да има на­во­д­не­ния, до­ри и с чо­ве­ш­ки жер­т­ви, пре­ду­п­ре­ж­да­ва кме­тът. Спо­ред не­го, та­зи за­щи­те­на зо­на не би­ва да бъ­де при­е­ма­на по­не по­ра­ди ху­ма­ни­тар­ни при­чи­ни, за да ня­ма за­с­т­ра­ше­ни чо­ве­ш­ки жи­во­ти. Ако тря­б­ва, да бъ­де пре­раз­г­ле­да­на на­но­во, пре­д­ла­га кме­тът. Спо­ред не­го, ако то­ва не се слу­чи, мо­же да се по­в­то­ри тра­ге­ди­я­та от вар­нен­с­кия квар­тал Ас­па­ру­хо­во.

Спо­ред Цо­нев но­ва­та за­щи­те­на зо­на от­но­во не е по­д­ло­же­на на ши­ро­ко об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не. Ед­ва се до­б­ра­х­ме до кар­та­та, но тя е в та­къв  ма­щаб, че ни­що не мо­же да се ви­ди, обя­с­ни той. Спо­ред не­го, за­щи­те­на зо­на се по­д­го­т­вя от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да и во­ди­те по въз­мо­ж­но най-не­про­з­ра­ч­ния на­чин.

Но­ва за­щи­те­на зо­на – “Край­мор­с­ка До­б­ру­джа”, ще опа­з­ва при­ро­д­ни ме­с­то­о­би­та­ния на цен­ни жи­во­тин­с­ки ви­до­ве на площ от 66 574 де­ка­ра. Още в края на 2014 г. еко­ми­ни­с­тер­с­т­во­то обя­ви на сай­та си про­е­к­та за за­щи­те­на­та зо­на. “Край­мор­с­ка До­б­ру­джа” е раз­по­ло­же­на в зем­ли­ща­та на се­ла­та Гур­ко­во, Дро­п­ла, Кре­ме­на и Три­гор­ци в об­щи­на Бал­чик, се­ла­та Ви­д­но, Вра­ни­но, Ире­чек, Ка­мен бряг, Кру­пен, Не­й­ко­во, По­ру­чик Чун­че­во, Се­п­тем­в­рий­ци и Че­ло­пе­че­не в об­щи­на Ка­вар­на, ка­к­то и град Ша­б­ла, се­ла­та Бо­жа­но­во, Ва­к­ли­но, Го­рун, Твър­ди­ца в об­щи­на Ша­б­ла. За­щи­те­на­та зо­на вклю­ч­ва още се­ла­та Але­к­сан­дър Стам­бо­лий­с­ки, Бал­кан­ци,  Бе­жа­но­во, Ва­си­ле­во, Ве­ли­ко­во, Го­ри­ца, Ка­ли­на, Ма­ли­на, Пе­т­ле­ш­ко­во, Пре­се­лен­ци, Ро­го­зи­на, Си­ра­ко­во, Спа­со­во, Сре­ди­на, Сър­ни­но в об­щи­на Ге­не­рал То­ше­во. В за­щи­те­ни­те зо­ни се за­б­ра­ня­ва из­по­л­з­ва­не­то на пре­па­ра­ти за ра­с­ти­тел­на за­щи­та, ув­ре­ж­да­не и уни­що­жа­ва­не на ес­те­с­т­ве­на­та ра­с­ти­тел­ност в край­б­ре­ж­на­та пла­ж­на иви­ца, из­вън ак­ти­в­на­та пла­ж­на площ, мо­тор­ни­те пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва не мо­гат да се дви­жат из­вън съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те пъ­ти­ща. Не мо­же да се про­ме­ня пре­д­на­з­на­че­ни­е­то и на­чи­на на по­л­з­ва­не на ли­ва­ди, па­си­ща, ме­ри, дю­ни, мо­чу­ри­ща. В про­е­к­то­за­по­ве­д­та са обя­ве­ни имо­ти­те, в ко­и­то не мо­же да се из­вър­ш­ва за­с­т­ро­я­ва­не, за­ле­ся­ва­не, ра­зо­ра­ва­не и пре­в­ръ­ща­не в трай­ни на­са­ж­де­ния. При уза­ко­ня­ва­то на “Край­б­ре­ж­на До­б­ру­джа” в на­с­то­я­щия вид, на те­ри­то­ри­я­та й ще бъ­дат за­б­ра­не­ни тър­се­не и про­у­ч­ва­не на по­д­зем­ни бо­га­т­с­т­ва, раз­ши­ря­ва­не на кон­це­си­он­ни­те пло­щи на ка­ри­е­ри и др. Сред ог­ра­ни­че­ни­я­та е и за­б­ра­на за па­ле­не на огън на вхо­до­ве­те на пе­ще­ри­те и въ­т­ре в тях.             БТ

 

Коментарите са затворени.