Присъствие на презентация в Мангалия

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10869354_902656359785606_6461373346231717908_o

По по­ка­на на ру­мън­с­кия ми ко­ле­га Кри­с­ти­ан Ра­ду днес при­съ­с­т­вах на пре­д­с­та­вя­не­то на го­лям ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­рен про­ект в по­б­ра­ти­ме­ния на Бал­чик град Ман­га­лия. Пре­зен­та­ци­я­та ка­са­е­ше об­ла­го­ро­дя­ва­не на край­б­ре­ж­на­та зо­на в ра­йо­на. Два­ма­та про­ве­до­х­ме раз­го­вор от­но­с­но по­д­го­то­в­ка­та на съ­в­ме­с­т­ни про­е­к­ти по про­г­ра­ма­та за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Interreg V-A Ру­мъ­ния  Бъл­га­рия 2014-2020 го­ди­на. И два­ма­та сме на мне­ние, че про­г­ра­ма­та да­ва въз­мо­ж­но­с­ти за раз­ра­бо­т­ва­не и ре­а­ли­зи­ра­не на раз­ли­ч­ни ини­ци­а­ти­ви в до­с­та об­ла­с­ти. Пре­д­с­тои в най-ско­ро вре­ме да из­го­т­вим с еки­пи­те си кон­к­ре­т­ни на­со­ки за ра­бо­та.

Николай АНГЕЛОВ

Коментарите са затворени.