Разширяване дейността на Социалния патронаж в Община Балчик

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

P2490962

Из­да­дох за­по­вед до 26-ти то­зи ме­сец кме­то­ве­те на на­се­ле­ни ме­с­та да ми пре­да­дат спи­сък с хо­ра­та, ну­ж­да­е­щи се от хра­на и са­ни­тар­но об­с­лу­ж­ва­не по до­мо­ве­те.

Та­зи го­ди­на за­ви­ши­х­ме брой­ка­та от 100 на 250 за по­л­з­ва­щи­те ус­лу­ги­те на до­ма­ш­ния па­т­ро­наж.

В края на ми­на­ла­та го­ди­на за­ку­пи­х­ме два но­ви ав­то­мо­би­ла, с ко­и­то ще бъ­де раз­на­ся­на хра­на­та по до­мо­ве­те на хо­ра­та.

След мно­го уси­лия ус­пя­х­ме да на­п­ра­вим би­в­шия гар­ни­зо­нен стол об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност и се­га там ра­бо­ти в съ­в­ре­мен­ни ус­ло­вия ку­х­ня­та на до­ма­ш­ния со­ци­а­лен па­т­ро­наж.

Николай АНГЕЛОВ

Коментарите са затворени.