В света на най-древната интелектуална игра – шахмата

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10945641_699657586820653_7020751985452797155_n

На 10-11 яну­а­ри в гр.Вар­на се про­ве­де 3-ия тур­нир от ша­х­ма­т­на­та ве­ри­га”Ку­па Ве­се­лин То­па­лов”,ор­га­ни­зи­ран от ед­но­и­мен­ния клуб.

Уча­с­т­ва­ха 25 ша­х­ма­ти­с­ти от Вар­на,Бал­чик и Ша­б­ла.На­ши пре­д­с­та­ви­те­ли бя­ха: Пла­мен Пе­т­ров /три­к­ра­тен зо­на­лен шам­пи­он за юно­ши,при­з­ьор от го­ле­ми­те ме­ж­ду­на­ро­д­ни тур­ни­ри в Пло­в­див и Ал­бе­на/ и две та­лан­т­ли­ви де­ца-Ге­ор­ги Ор­ли­нов Ге­ор­ги­ев и Ан­дон Ан­до­нов/Фи­ло­со­фа/.Пла­мен иг­ра ра­в­но­мер­но през це­лия тур­нир и по­ка­за сво­я­та кла­са.Ед­но ре­ми в по­с­ле­д­ния кръг го ли­ши от при­зо­во­то 4-то мя­с­то.

В край­но­то кла­си­ра­не ос­та­на 9-ти.За де­ца­та то­ва бе­ше пър­ви тур­нир при мъ­же­те в гр.Вар­на. Иг­ра­ха с да­леч по-опи­т­ни про­ти­в­ни­ци.Пре­д­с­та­ви­ха се до­б­ре.Ли­п­са­та на опит им по­пре­чи да ре­а­ли­зи­рат по-до­б­ри по­зи­ции и да спе­че­лят по­ве­че то­ч­ки.Бъ­де­ще­то е пред тях. Ще изи­г­ра­ят и дру­ги тур­ни­ри и съм си­гу­рен,че ще спе­че­лят мно­го по­бе­ди.Сле­д­ва­що­то уча­с­тие на ШК”Бал­чик” е на от­к­ри­тия шам­пи­о­нат на Бъл­га­рия-”Ме­мо­ри­ал Ге­ор­ги Трин­гов” от 01-08 фе­в­ру­а­ри в гр.Пло­в­див. На то­зи из­к­лю­чи­тел­но си­лен фо­рум вся­ка го­ди­на уча­с­т­ват над 200 чо­ве­ка .Уча­с­т­ник от клу­ба ще бъ­де Пла­мен Пе­т­ров. „Гла­в­но­то в ша­х­ма­та-то­ва е бор­ба­та,въз­пи­та­ни­е­то на ха­ра­к­те­ра,а ус­пе­хи­те за­дъл­жи­тел­но ще до­й­дат,ако вие по­с­то­ян­но и не­от­к­лон­но ра­бо­ти­те за усъ­вър­шен­с­т­ва­не на сво­и­те зна­ния и без­ре­зер­в­но оби­ча­те ша­х­ма­та.” Ана­то­лий Кар­пов 12-ти све­то­вен шам­пи­он

Красимир КИРЧЕВ

 

Коментарите са затворени.