Детски шахматен турнир

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На 24-25яну­а­ри в гр.Вар­на се про­ве­де съ­с­те­за­ние по ша­х­мат за де­ца.При де­ца­та до 10г. уча­с­т­ва Ан­дон Ан­до­нов-„Фи­ло­со­фа”.Уча­с­т­ва­ха 19 де­ца от Бал­чик,Вар­на,До­б­рич,Бур­гас и Въл­чи дол.То­ни се пре­д­с­та­ви до­б­ре.Ус­пя да по­бе­ди два­ма чо­ве­ка,ко­е­то му от­ре­ди 14-то мя­с­то.При де­ца­та до 12г. уча­с­т­ва­ха три мом­че­та-Ге­ор­ги Ор­ли­нов Ге­ор­ги­ев,Рай­чо Ми­лев-„Про­фе­со­ра” и Ра­до­с­лав Стан­чев.Гру­па­та бе­ше из­к­лю­чи­тел­но тру­д­на- 33 де­ца от Бал­чик,Вар­на,До­б­рич и Въл­чи дол.Чу­де­с­но пре­д­с­та­вя­не на Ге­ор­ги.Той се кла­си­ра на пре­с­ти­ж­но­то 7-мо мя­с­то.От­ли­ч­но пре­д­с­та­вя­не и на „Про­фе­со­ра” Рай­чо Ми­лев  11-то мя­с­то,а Ра­до­с­лав се кла­си­ра на 20-то.Тря­б­ва да от­бе­ле­жа,че уча­с­т­ни­ци­те в та­зи гру­па бя­ха де­ца иг­ра­ли на мно­го съ­с­те­за­ния и до­б­ре по­д­го­т­ве­ни в ша­х­ма­тен план.На­ши­те мом­че­та иг­ра­ха пре­въз­хо­д­но и по ни­що не им от­с­тъ­п­ва­ха.Бих ис­кал да бла­го­да­ря на де­ца­та за тя­х­но­то пре­д­с­та­вя­не,за же­ла­ни­е­то и во­ля­та за по­бе­да,ко­и­то по­ка­за­ха.В тя­х­но ли­це ви­ж­дам ед­ни до­с­той­ни по­с­ле­до­ва­те­ли и по­чи­та­те­ли на „крал­с­ка­та” иг­ра.

 

Коментарите са затворени.