Отчетно събрание на клуб “Здравец” Балчик

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10377255_945252988848248_3108391948221690345_n

Клуб „Здра­вец” /гим­на­с­ти­ци-ве­те­ра­ни/ про­ве­де сво­е­то от­че­т­но съ­б­ра­ние на 20 яну­а­ри в ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”. При­съ­с­т­ва­ха чле­но­ве­те на клу­ба от Бал­чик, Кра­не­во, има уча­с­т­ни­ч­ка и от Ка­вар­на. Съ­б­ра­ни­е­то за­по­ч­на де­ло­во в 11.00 ч. За пре­д­се­да­тел бе­ше пре­д­ло­же­на и из­б­ра­на Сте­ф­ка Бон­че­ва, за про­то­кол­чик  Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва. Дне­в­ни­ят ред вклю­ч­ва­ше от­че­тен до­к­лад за из­ми­на­лия пе­ри­од, фи­нан­сов от­чет за из­раз­хо­д­ва­ни­те сре­д­с­т­ва, из­ка­з­ва­ния и пре­д­ло­же­ния.

Ин­фор­ма­ция за дей­но­ст­та през из­те­к­ла­та 2014 г. из­не­се пре­д­се­да­те­лят на клуб „Здра­вец” Ру­с­ка Ге­ор­ги­е­ва. На­к­ра­т­ко тя на­по­м­ни за уча­с­ти­е­то на клу­ба в зо­нал­но­то пър­вен­с­т­во на гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от фе­де­ра­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки” /клуб „Здра­вец” е член на та­зи фе­де­ра­ция от съ­з­да­ва­не­то и/, про­ве­де­но в Ру­се през ме­сец юни; в Ре­пу­б­ли­кан­с­ко­то пър­вен­с­т­во през се­п­тем­в­ри в Гор­на Оря­хо­ви­ца; в Га­ла-спе­к­та­къ­ла в за­ла „Лю­ми­ер”, Со­фия, къ­де­то бе­ше сред де­сет­те най-до­б­ри от­бо­ри от ця­ла­та стра­на.

В ин­фор­ма­ци­я­та си Р.Ге­ор­ги­е­ва от­бе­ля­за тру­д­но­с­ти­те при оси­гу­ря­ва­не на за­ла за тре­ни­ро­в­ки, ка­к­то и при за­у­ча­ва­не на но­ви­те съ­че­та­ния, с ко­и­то от­бо­рът се пре­д­с­та­вя; с ов­ла­дя­ва­не­то на гим­на­с­ти­че­с­ки­те уре­ди. Клуб „Здра­вец” е сред най-мно­го­б­рой­ни­те гру­пи от стра­на­та, ко­и­то са по­ве­че от 30, а в гим­на­с­ти­че­с­ки­те съ­че­та­ния бал­чи­к­лий­ки по­ка­з­ват уме­ния с 4 уре­да  лен­ти, то­п­ки, об­ръ­чи и стол­че­та. То­ва изи­с­к­ва, ос­вен из­к­лю­чи­тел­на ор­га­ни­за­ция, стро­га ди­с­ци­п­ли­на при за­у­ча­ва­не на съ­че­та­ни­я­та, ко­и­то са из­ця­ло де­ло на ме­то­ди­че­с­ка­та ръ­ко­во­ди­тел­ка Дим­ка Ма­ле­ва.

От­чи­тай­ки тру­да, уси­ли­я­та, въл­не­ни­я­та и ус­пе­хи­те на же­ни­те от клу­ба, Р.Ге­ор­ги­е­ва не про­пу­с­на и при­я­т­ни­те мо­мен­ти от жи­во­та на клу­ба: ко­ле­к­ти­в­ни­те пра­з­ни­ци, пъ­ту­ва­ни­я­та, пре­вър­на­ти след на­пре­г­на­ти­те и от­го­вор­ни съ­с­те­за­ния в за­по­м­ня­щи се ек­с­кур­зии до ис­то­ри­че­с­ки ме­с­та. Про­ве­до­ха се сре­щи и го­с­ту­ва­ния на дру­ги клу­бо­ве, ка­к­то се слу­чи.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.