Туристическият портал става съветник за пътешествия у нас

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

На­ци­о­нал­ни­ят ту­ри­с­ти­че­с­ки по­р­тал ще се тран­с­фор­ми­ра с гид и съ­ве­т­ник за ор­га­ни­зи­ра­не на пъ­ту­ва­ния в Бъл­га­рия ка­то пре­в­ръ­ща­не­то му в “три­па­д­вай­зър” (съ­ве­т­ник за пъ­те­ше­с­т­вия) ще стру­ва 610 хил. лв. То­ва е за­ло­же­ни­ят бю­джет, ка­то не е за­дъл­жи­тел­но да бъ­де по­хар­че­на ця­ла­та су­ма, съ­о­б­щи ми­ни­с­тър  Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва пред жур­на­ли­с­ти вче­ра. Цел­та е сай­тът, за кой­то бя­ха по­хар­че­ни око­ло 5 млн. лв. ев­ро­пей­с­ки па­ри за на­п­ра­ва­та и ре­к­ла­ма­та му, да се пре­вър­не в пра­к­ти­че­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во за ту­ри­с­ти­те с ин­фор­ма­ция за ат­ра­к­ции, фе­с­ти­ва­ли, кул­тур­ни про­я­ви, ме­с­та за на­с­та­ня­ва­не, обя­с­ни Ан­гел­ко­ва. На­ци­о­нал­ни­ят ту­ри­с­ти­че­с­ки по­р­тал бе­ше съ­з­да­ден с дър­жа­в­ни сре­д­с­т­ва пре­ди го­ди­ни. По вре­ме­то на пър­во­то пра­ви­тел­с­т­во на ГЕРБ той бе­ше “на­д­г­ра­ден” с бли­зо 2 млн. лв. със сре­д­с­т­ва по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие”. Ви­со­ка­та це­на бе­ше оп­ра­в­да­на с мул­ти­ме­дий­ния ка­та­лог за пре­д­с­та­вя­не­то на 400 обе­к­та и мар­ш­ру­та на де­вет ези­ка http://bulgariatravel.org/. От­дел­но за ре­к­ла­ма­та на сай­та бя­ха по­хар­че­ни още 3 млн. лв. яма яс­но­та ка­к­ва е ефе­к­ти­в­но­ст­та на на­ци­о­нал­ния по­р­тал в при­в­ли­ча­не­то на ту­ри­с­ти, но по ду­ми­те на ми­ни­с­тър Ан­гел­ко­ва в се­га­ш­ния си вид той не вър­ши ра­бо­та. Об­щи­ят бю­джет за ре­к­ла­ма на ту­ри­з­ма за та­зи го­ди­на е 5.5 млн. лв., съ­о­б­щи ми­ни­с­тър Ан­гел­ко­ва. Най-мно­го сре­д­с­т­ва са пла­ни­ра­ни за уча­с­тия в на­ци­о­нал­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки из­ло­же­ния в Бер­лин, Лон­дон, Мо­с­к­ва и Ки­ев (1.7 млн. лв.) и за щан­до­ве в чу­ж­би­на (1.85 млн. лв.). За ме­дий­ни съ­би­тия и пи­ар ту­ро­ве са пре­д­ви­де­ни 310 хил. лв. От­дел­но със сре­д­с­т­ва по ОПРР про­дъл­жа­ва це­ле­ва­та ре­к­ла­ма по ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те те­ле­ви­зи­он­ни ка­на­ли.Ще про­дъл­жи и ре­к­ла­ма­та за пре­д­с­та­вя­не­то на стра­на­та ни чрез све­то­в­но из­ве­с­т­ни ли­ч­но­с­ти, ко­и­то са при­в­ле­че­ни за ка­у­за­та, ка­за Ан­гел­ко­ва, без да по­со­чи кои са но­ви­те ли­ца.Цел­та е през та­зи го­ди­на да има ръст от по­не 2%, ка­за ми­ни­с­тъ­рът на ту­ри­з­ма.

 Пламен НИКОЛОВ

 

 

Коментарите са затворени.