Първата за тази година експозиция на “Двореца” бе открита в Арт център – Плевен

Feb 1st, 2015 | От | Category: ВАЖНА

izlojba_balchik_2

„Не­пре­хо­д­ност” се на­ри­ча го­с­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба – жи­во­пис, ко­я­то бе от­к­ри­та в за­ла „Хри­с­то Бо­я­джи­ев” на Арт цен­тър Пле­вен. То­ва е пър­ва­та за та­зи го­ди­на ек­с­по­зи­ция и вклю­ч­ва 38 пла­т­на от кар­тин­ния фонд на Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца”  Бал­чик. Твор­би­те на ху­до­ж­ни­ци­те пре­съ­з­да­ват ви­ди­мо­то и не­ви­ди­мо в кул­тур­ния цен­тър през пър­ви­те го­ди­ни на XXI век.

Из­ло­ж­ба­та бе от­к­ри­та от кме­та на Об­щи­на Пле­вен проф. д-р Ди­ми­тър Стой­ков. Той по­д­чер­та, че то­ва е пър­во­то зна­чи­мо кул­тур­но съ­би­тие през но­ва­та 2015 го­ди­на. „С та­зи из­ло­ж­ба ве­че ста­на тра­ди­ция да се осъ­ще­с­т­вя­ват кул­тур­ни мо­с­то­ве на Пле­вен с дру­ги гра­до­ве в Бъл­га­рия. То­ва да­ва ед­на по-до­б­ра въз­мо­ж­ност за изя­ва на са­ми­те твор­ци, ка­к­то и на по-го­ля­ма част от нас да имат до­сег до тя­х­но­то из­ку­с­т­во”, ка­за проф. д-р Ди­ми­тър Стой­ков и по­же­ла ус­пех на вси­ч­ки твор­ци.

Ди­ре­к­то­рът на Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” Же­ни Ми­хай­ло­ва бла­го­да­ри от име­то на ав­то­ри­те за то­п­ло­то по­с­ре­ща­не и офи­ци­ал­но по­ка­ни пле­вен­с­ки ху­до­ж­ни­ци да пре­д­с­та­вят свои твор­би в Бал­чик то­ва ля­то.

Го­с­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба „Не­пре­хо­д­ност” мо­же да бъ­де ви­дя­на до края на ме­се­ца, обя­с­ни ме­ни­джъ­рът на Арт цен­тър – Пле­вен Ог­нян Ку­з­ма­нов.

Валя КОЗОВСКА

 

Коментарите са затворени.