Мъглата в главата

Jan 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

През 90-те го­ди­ни на ми­на­лия век не­бе­и­з­ве­с­т­ни­ят то­га­ва Жорж Ган­чев упо­т­ре­бя­ва­ше хи­ля­ди пъ­ти ед­но сло­во­съ­че­та­ние – „чер­ве­но – си­ня мъ­г­ла”. Ко­и­то си спом­нят той то­га­ва ед­ва не ста­на пре­зи­дент на Бъл­га­рия. По-къ­с­но се ус­та­но­ви, че и той ка­то се­га­ш­ния ни пре­зи­дент е бил агент на ДС.
В пър­ви­те го­ди­ни на на­с­то­я­щия век се по­я­ви ца­рят ка­то ве­лик раз­би­вач на дву­по­лю­с­ния мо­дел. По не­го­во вре­ме на­с­то­я­щи­ят пре­ми­ер Бой­ко Бо­ри­сов бе­ше най-на­пред ох­ра­на на Си­ме­он, а по­с­ле и гла­вен се­к­ре­тар на МВР. А да не за­б­ра­вя­ме, че по-ра­но бе­ше ох­ра­на и на То­дор Жи­в­ков. В по­с­ле­д­но вре­ме пре­ми­е­рът Б.Бо­ри­сов упо­т­ре­бя­ва ме­та­фо­ра­та „чер­ве­но – си­ня мъ­г­ла”, мно­го по­пу­ляр­на на вре­ме­то. Къ­де са те­зи два­ма­та се­га, ко­и­то се опи­т­ва­ха да мъ­тят гла­ви­те на оби­к­но­ве­ни­те хо­ра? Жорж Ган­чев из­че­з­на от по­ли­ти­че­с­ка­та сце­на за­е­д­но със своя Би­з­нес блок. Си­ме­он Са­к­с­ко­бург­го­т­с­ки се сто­пи ме­ж­ду два­та по­лю­са. То­ва по­ка­з­ва, че ан­ти­пар­тий­но­ст­та, из­ра­зе­на ме­та­фо­ри­ч­но ка­то „чер­ве­но – си­ня­та мъ­г­ла” е мно­го опа­с­но за­бо­ля­ва­не за бъл­гар­с­ко­то по­ли­ти­че­с­ко ми­с­ле­не. В нор­мал­на­та по­ли­ти­ка има са­мо пар­тии и те не мо­гат да бъ­дат дру­ги, ос­вен си­ни и чер­ве­ни. Из­г­ле­ж­да та­зи мъ­г­ла е са­мо в гла­ва­та на Б.Бо­ри­сов. Той не мо­же да се оп­ре­де­ли ка­къв е. Та на­ли уж ГЕРБ е в Ев­ро­пей­с­ка­та на­ро­д­на пар­тия в ЕС – там са оп­ре­де­ле­но си­ни­те. Се­га пре­ми­е­рът най-без­це­ре­мон­но и бе­зо­ч­ли­во ис­ка да вну­ши, че си­ня­та ко­а­ли­ция офор­мя та­зи мъ­г­ла с пре­зи­ден­та – на­ли! Си­ньо и чер­ве­но, но с ка­к­ви ар­гу­мен­ти? На­ли той – Б.Бо­ри­сов, по­в­та­ря ка­то па­па­гал ду­ми­те на Пър­ва­нов и Ста­ни­шев за пре­с­тъ­п­на­та при­ва­ти­за­ция на Иван Ко­с­тов, за БГА „Бал­кан”, за Кре­ми­ко­в­ци и ця­ла­та ин­ду­с­т­рия, по­с­т­ро­е­на за 30 ми­ли­ар­да до­ла­ра от до­б­рия Та­то, а про­да­де­на са­мо за 3 ми­ли­ар­да от си­ни­те. На все­ки нор­мал­но ми­с­лещ бъл­га­рин му ста­на ве­че яс­но, че то­ва бя­ха гу­бе­щи и без­с­той­но­с­т­ни обе­к­ти, че Кре­ми­ко­в­ци бе­ше про­да­ден за 1 до­лар, но за­е­д­но с ми­ли­о­ни­те дъл­го­ве към дър­жа­ва­та, че не мо­же при­мер­но, ако си ку­пил един „Мо­с­к­вич” пре­ди 20 го­ди­ни за 3 000 лв. се­га да стру­ва пак тол­ко­ва, а ще взе­меш най-мно­го 300 лв. за скраб. Си­гу­рен съм, че с то­ва мъ­г­ля­во ми­с­ле­не и го­во­ре­не, Б.бо­ри­сов ще по­с­ле­д­ва уча­ст­та на Ж.Ган­чев и С.Ко­бург­го­т­с­ки, а след тях Ста­ни­шев и Пър­ва­нов и че ще ос­та­не са­мо ка­то един лош спо­мен. И да­но да е по­с­ле­ден от по­ре­ди­ца­та та­ки­ва, за­що­то са­ми­ят той е ед­на мъ­г­ла. А ка­то се раз­сее та­зи мъ­г­ла, по­ве­че­то за­б­лу­де­ни, гла­су­ва­ли за не­го бъл­га­ри, ще се за­вър­нат към си­ня­та идея и Си­ня­та ко­а­ли­ция.

Иван МАЛЕВ

Коментарите са затворени.