Нов завод за над 11 млн. лева започва да се строи в Добрич

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

bulmat

Пре­д­с­тои да за­по­ч­не стро­и­тел­с­т­во­то на но­вия за­вод на „Бул­мат“ ЕО­ОД, ин­ве­с­ти­ци­я­та за кой­то ще е в раз­мер на 11-12 млн. ле­ва, съ­о­б­щи за Topnovini.bg уп­ра­ви­те­лят на дру­же­с­т­во­то Ве­се­лин Ве­лев. Ве­че е на­п­ра­ве­но про­е­к­ти­ра­не, из­б­ран е гла­вен из­пъл­ни­тел. През та­зи се­д­ми­ца пре­д­с­тои да при­к­лю­чи офор­мя­не­то на до­ку­мен­ти­те с гла­в­ния из­пъл­ни­тел и да се оп­ре­де­ли да­та­та за пър­ва ко­п­ка на обе­к­та, ка­то тя ще за­ви­си от кли­ма­ти­ч­ни­те ус­ло­вия. Пре­д­ви­ж­да се ин­ве­с­ти­ци­я­та да се ре­а­ли­зи­ра за осем ме­се­ца и до края на го­ди­на­та за­во­дът да за­ра­бо­ти.

Дру­же­с­т­во­то за­ку­пи об­щин­с­ки те­рен от 36 000 ква­д­ра­т­ни ме­т­ра в ра­йо­на на би­в­ши­те ка­зар­ми, ко­и­то след пре­до­с­та­вя­не­то от дър­жа­ва­та, са пре­д­ви­де­ни за ин­ду­с­т­ри­ал­на зо­на. Ин­ве­с­ти­ци­он­ни­ят про­е­к­та на „Бул­мат“ ще се ре­а­ли­зи­ра на два ета­па. Пър­ви­ят ще е през та­зи го­ди­на. Той пре­д­ви­ж­да за­с­т­ро­я­ва­не на око­ло 2 000 ква­д­ра­т­ни ме­т­ра с при­ле­жа­ща­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра – пъ­ти­ща, ВиК, ел, пар­кин­ги и т.н. Ин­ве­с­ти­ци­я­та за стро­е­жа е око­ло 9 млн. ле­ва, а за обо­ру­д­ва­не­то – 1 млн. ев­ро или об­що ме­ж­ду 11 и 12 млн. ле­ва, обя­с­ни Ве­се­лин Ве­лев. Ин­ве­с­ти­то­рът е „Бул­мат” ООД в пар­т­ньор­с­т­во с гер­ма­но-швей­цар­с­ка­та фир­ма „Не­о­пер”, ко­я­то е ли­дер в про­из­во­д­с­т­во­то.

„Ве­че из­ми­на ед­на го­ди­на, от­ка­к­то на­п­ра­ви­х­ме обе­ди­не­ние на „Бул­мат”, „Не­о­пер”, „Ин­ду­с­т­ри­ас ма­теу”, за­е­д­но с на­ше­то обе­ди­не­ние в Ме­к­си­ко, ко­е­то е ло­ги­с­ти­чен цен­тър, и те­х­ни­те по­де­ле­ния за про­из­во­д­с­т­во в Ин­дия, Ки­тай, Ита­лия, Да­ния, Гер­ма­ния и т.н. По то­зи на­чин се пре­вър­на­х­ме в най-го­ле­мия про­из­во­ди­тел на гъ­в­ка­ви съ­е­ди­не­ния за во­да в цял свят“, обя­с­ни Ве­се­лин Ве­лев.

Още от ми­на­ла­та го­ди­на „Бул­мат“ ЕО­ОД е за­по­ч­на­ло да раз­к­ри­ва ра­бо­т­ни ме­с­та, тъй ка­то ве­че се ус­во­я­ват ня­кои от но­ви­те про­из­во­д­с­т­ва. На­е­ти са над 20 ду­ши, ко­и­то да бъ­дат обу­че­ни и да се ус­во­ят про­це­си­те. Та­ка, при за­вър­ш­ва­не­то на за­во­да, дру­же­с­т­во­то ще бъ­де на­пъл­но го­то­во и за но­ви­те про­из­во­д­с­т­ва. След пре­ме­с­т­ва­не­то в но­ва­та про­из­во­д­с­т­ве­на ба­за ще бъ­дат на­е­ти до­пъл­ни­тел­но хо­ра, ка­то се оча­к­ва пер­со­на­лът на дру­же­с­т­во­то да до­с­ти­г­не око­ло 150 ду­ши, ка­то се­га той на­б­ро­я­ва 115 ра­бо­т­ни­ци и слу­жи­те­ли.

Но­ви­те про­из­во­д­с­т­ва са свър­за­ни с ос­но­в­ни­те из­де­лия на „Бул­мат“ . гъ­в­ка­ви съ­е­ди­не­ния за во­да, ко­и­то вли­зат във во­до­п­ро­во­д­ни­те ин­с­та­ла­ции и ед­на го­ля­ма част от тях вли­зат в сме­си­тел­ни­те ба­те­рии, ко­и­то имат вси­ч­ки вкъ­щи. Но­во­то про­из­во­д­с­т­во е на шла­у­хи за към ду­шо­ве и ку­х­нен­с­ки­те сме­си­те­ли. След пре­ме­с­т­ва­не­то в но­ва­та про­из­во­д­с­т­ве­на сгра­да, ще за­по­ч­не про­из­во­д­с­т­во­то на ае­ра­то­ри за сме­си­те­ли­те.

Про­ду­к­ти­те на „Бул­мат“ се про­да­ват в цял свят. Дру­же­с­т­во­то из­на­ся­ме в над 60 дър­жа­ви в све­та- Юж­на Аме­ри­ка, Цен­т­рал­на Аме­ри­ка, Ев­ро­па, Аф­ри­ка, Бли­з­кия Из­ток. Но­ви­те про­ду­к­ти съ­що ще бъ­дат на те­зи па­за­ри.

На вторият етап на проекта се предвижда по-масово производство на шлаухи и аератори. Кога той ще се реализира и на каква площ обаче ще зависи изцяло от пазара, обясни Веселин Велев.

Ста­ни­с­ла­ва КРЪ­С­ТЕ­ВА

Топ Новини Добрич

Коментарите са затворени.