Фермерите могат да подават декларации за намален акциз на горива

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Ми­ни­с­тер­с­т­во на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те стар­ти­ра при­ем на окон­ча­тел­ни­те де­к­ла­ра­ции по схе­ма­та за дър­жа­в­на по­мощ „На­ма­ле­на ак­ци­з­на ста­в­ка вър­ху га­зьо­ла, из­по­л­з­ван при пър­ви­ч­но сел­с­ко­с­то­пан­с­ко про­из­во­д­с­т­во чрез пре­до­с­та­вя­не на ва­у­че­ри за го­ри­во”, съ­о­б­ща­ват от аг­ро ве­дом­с­т­во­то.

От 19.01.2015г. до 13.02.2015 г. (пе­тък) зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли мо­гат да по­да­ват окон­ча­тел­ни­те де­к­ла­ра­ции за дър­жа­в­на по­мощ за го­ри­во в Об­щин­с­ки­те слу­ж­би по „Зе­ме­де­лие“.

Към де­к­ла­ра­ци­и­те тря­б­ва да бъ­дат при­ло­же­ни ко­пия от во­де­ни­те дне­в­ни­ци за за­ку­пе­но и из­по­л­з­ва­но го­ри­во и ко­пия от фа­к­ту­ри­те за за­ку­пе­но го­ри­во.

Дне­в­ни­ци­те сле­д­ва да бъ­дат за­ве­ре­ни от Кон­т­рол­но-те­х­ни­че­с­ка­та ин­с­пе­к­ция, ка­то със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те, сро­кът е удъл­жен до 24.01.2015 г.

Не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти за кан­ди­да­т­с­т­ва­не мо­гат да бъ­дат на­ме­ре­ни на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на МЗХ

 

Коментарите са затворени.