33% ръст на посетителите на туристически обекти

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

 

Се­ри­о­зен ръст от 33% на по­се­ща­е­мо­ст­та на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те обе­к­ти на те­ри­то­ри­я­та на град До­б­рич през 2014 г. от­чи­та об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. По-ви­со­ка­та по­се­ща­е­мост е в ре­зул­тат на стар­ти­ра­ла­та през 2012 го­ди­на ам­би­ци­о­з­на про­г­ра­ма за из­г­ра­ж­да­не на мо­дер­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, об­с­лу­ж­ва­ща ту­ри­з­ма на те­ри­то­ри­я­та на на­ша­та об­щи­на, съ­з­да­де­ни­те но­ви, ино­ва­ти­в­ни ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли и про­ве­де­ния ак­ти­вен мар­ке­тинг на ту­ри­с­ти­че­с­кия про­дукт, вклю­чи­тел­но и на ре­ги­о­нал­но ни­во, ста­ва яс­но от от­че­та на из­пъл­не­ни­е­то на про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма.

За ре­а­ли­за­ци­я­та на про­г­ра­ма­та бя­ха за­ло­же­ни 40 000 ле­ва. Съ­г­ла­с­но За­ко­на за ту­ри­з­ма, те се на­би­рат от ту­ри­с­ти­че­с­ки да­нък и сре­д­с­т­ва за из­пъл­не­ние на це­ле­ви про­г­ра­ми и про­е­к­ти. По­с­тъ­пи­ли­те су­ми в бю­дже­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция от ту­ри­с­ти­че­с­ки да­нък за 2014 го­ди­на са 41 828 ле­ва.

Сред про­е­к­ти­те, до­при­не­с­ли за раз­ви­ти­е­то на ту­ри­з­ма в об­ла­ст­та, е про­е­к­тът „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа”. В из­пъл­не­ние на про­е­к­т­ни­те дей­но­с­ти е съ­з­да­ден за пър­ви път ре­ги­о­на­лен ту­ри­с­ти­че­с­ки про­дукт, ба­зи­ран на при­ро­д­ни­те, ис­то­ри­че­с­ки­те и кул­тур­ни­те да­де­но­с­ти на че­ти­ри­те об­щи­ни – До­б­рич, До­б­ри­ч­ка, Бал­чик и Ка­вар­на, и про­мо­ти­ран по съ­в­ре­ме­нен и ино­ва­ти­вен на­чин. За цел­та е из­ра­бо­тен „па­ке­тен микс“ от по­ве­че от 13 ви­да мар­ке­тин­го­во-ре­к­лам­ни про­ду­к­ти, с об­ща кон­це­п­ция и ди­зайн, ти­ра­жи­ра­ни на три ези­ка – бъл­гар­с­ки, ан­г­лий­с­ки и ру­с­ки в око­ло 100 000. „Пъ­с­т­ро­то ли­це на До­б­ру­джа“ бе пре­д­с­та­ве­но на ед­ни от най-зна­чи­ми­те ту­ри­с­ти­че­с­ки из­ло­же­ния в све­то­вен ма­щаб – в Лон­дон през 2013 г., Бер­лин, Бу­ку­рещ и Со­фия през 2014 г.

По Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма за 2014 го­ди­на е из­вър­ше­на ре­кон­с­т­ру­к­ция на мост в тре­та­та част на Гра­д­с­ки парк „Св. Ге­ор­ги“, ор­га­ни­зи­ран и про­ве­ден „Фе­с­ти­вал на та­лан­ти­те”, ре­к­ла­ми­ран ту­ри­с­ти­че­с­ки­ят про­дукт на об­щи­на­та, уча­с­тие на WTM – Лон­дон 2014 с ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли на щан­да на Бъл­га­рия чрез МИЕ, “, ти­ра­жи­ра­не на му­зи­ка­лен ал­бум на ор­ке­с­тър и пе­ви­ци на ПФА „До­б­ру­джа” във връ­з­ка с че­с­т­ва­не на 60-го­ди­ш­ни­я му юби­лей.

Станислава КРЪСТЕВА

Топ Новини Добрич

Коментарите са затворени.