Военните заедно на събрание

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Photo-0016

По во­ен­но­му, т.е. ус­та­в­но, се съ­б­ра­х­ме на 16 яну­а­ри на от­че­т­но съ­б­ра­ние на вой­ни­те от ре­зер­ва и за­па­са, за да си ка­жем ка­к­во сме свър­ши­ли през из­ми­на­ла­та 2014 г. И ние ве­че има­ме клуб /имам пре­д­вид сгра­да/ – би­в­ши­ят гар­ни­зо­нен стол, ре­но­ви­ран от­в­ся­къ­де, по­д­хо­дящ  за на­ши­те по­с­то­ян­но ви­со­ки пен­си­о­нер­с­ки изи­с­к­ва­ния.

Дъл­го­го­ди­ш­ни­ят пре­д­се­да­тел подп.о.р.Сте­фан Ян­чев по­з­д­ра­ви вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с ло­зун­га:  „Здрав дух в здра­во тя­ло”, а на­с­то­я­щи­ят пре­д­се­да­тел, из­б­ран ми­на­ла­та го­ди­на, полк. о.р.Иван Апо­с­то­лов об­с­той­но от­че­те дей­но­ст­та на во­ен­на­та пен­си­о­нер­с­ка ор­га­ни­за­ция. До­к­ла­дът пре­ди­з­ви­ка жив ин­те­рес с кон­к­ре­т­но­ст­та на из­ло­же­ни­те фа­к­ти, с кри­ти­ч­но­ст­та си, ка­к­то и с по­д­хо­дя­що по­д­б­ра­ни­те ду­ми за об­ръ­ще­ние към ста­ри­те вой­ни. Пре­д­се­да­те­лят, ма­кар и мал­ко стра­нен, на­по­м­ни раз­б­ра­но ави­а­ци­он­ния ху­мор, мал­ко по­за­б­ра­вен, но гъ­в­кав и та­к­ти­чен, ти­пи­ч­но по „апо­с­то­ло­в­с­ки”.

Бе­ше по­д­чер­та­но ак­ти­в­но­то уча­с­тие в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на гра­да от стра­на на уча­с­т­ни­ци­те в раз­ли­ч­ни хо­ро­ви, ли­те­ра­тур­ни и те­а­т­рал­ни фор­ма­ции: Ро­сен Ди­мов, Пла­мен Ми­лев, Ру­мен Ге­ор­ги­ев, До­б­ри Ге­ор­ги­ев, Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев, Ни­ко­лай Ми­тев, ка­к­то и уча­с­т­ни­ци­те в спе­ци­ал­но из­г­ра­де­ния хор на во­ен­но­за­па­с­ни­те и во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те „Ро­с­на ки­т­ка” с ръ­ко­во­ди­тел Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва.

Чи­та­ли­ще „Ва­сил Ле­в­с­ки” Бал­чик бе из­пъл­не­но с чле­но­ве на во­ен­на­та ни ор­га­ни­за­ция, по по­вод пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та „За­пи­с­ки на пи­ло­та” от до­б­ри­ч­кия во­е­нен пи­лот , в по­с­ле­д­с­т­вие и в ССА – подп.о.р. Ча­рий­с­ки.

Пре­д­се­да­те­лят на Ре­ви­зи­он­на­та ко­ми­сия подп.о.р.Ва­сил Ди­ми­т­ров, ка­к­то ви­на­ги то­чен и скро­мен, до­к­ла­д­ва кон­к­ре­т­но, вси­ч­ко „до сто­тин­ка”, за при­хо­ди­те и раз­хо­ди­те.

С по­че­т­на гра­мо­та и сим­во­ли­ч­на па­ри­ч­на на­г­ра­да бе удо­с­то­ен Дра­г­ни Ан­ге­лов от би­в­ша­та Во­ен­на шко­ла, за не­го­вия все­о­т­да­ен труд за из­ди­га­не ав­то­ри­те­та на на­ша­та ор­га­ни­за­ция през го­ди­ни­те.

Ра­зи­г­ра се том­бо­ла, с да­ри­тел­с­ка цел – за опе­ра­ция на де­те в Со­фия.

Де­ца­та на дне­ш­ни­те во­ен­но­с­лу­же­щи бя­ха при­я­т­но из­не­на­да­ни от Дя­до Ко­ле­да, кой­то при­с­ти­г­на в Бал­чик с ви­т­лов са­мо­лет, за­б­ра­вил от­да­в­на ре­а­к­ти­в­ния гро­хот на бал­чи­ш­ки­те свръх­з­ву­ко­ви са­мо­ле­ти. Са­мо Сне­жан­ка си е ос­та­на­ла все та­ка при­в­ле­ка­тел­на. Но и ние, ка­к­ви Сне­жан­ки има­х­ме ня­ко­га!

Ге­ор­ги Ни­ко­лов от АТС вне­се пре­д­ло­же­ние да се съ­би­ра­ме не са­мо, ко­га­то от­чи­та­ме ка­к­во е свър­ше­но, но и да въз­к­ръ­с­не Пра­з­ни­кът на во­ен­но-въз­ду­ш­ни­те си­ли – 16 ок­том­в­ри.

Гор­до бе по­д­чер­та­но, че сме се уве­ли­чи­ли с 9 но­ви чле­на.

По стар во­е­нен оби­чай из­пъл­ни­тел­ни, са­мо че не под строй, „ка­ц­на­х­ме от пра­ва”, с курс 158 гра­ду­са /ос­но­в­ни­ят старт на ле­ти­ще Бал­чик от сла­в­но­то му ми­на­ло/ – на­п­ра­во във „Ве­ро­ни”, без от­к­ло­не­ние от кур­са, къ­де­то от­ве­д­нъж вси­ч­ки ста­на­х­ме от­к­ро­ве­ни, но и съ­д­бо­в­но за­г­ри­же­ни. За­е­д­но – ка­к­во по-ху­ба­во от то­ва?

Майор о.р. Георги Георгиев ЙОВЧЕВ

 

 

Коментарите са затворени.