Балчиклии ще влизат Ботаническата градина без пари при събития

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

sporazumenie

На 15 януари по­д­пи­сах с ре­к­то­ра на СУ “Св.Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” про­фе­сор Ил­чев спо­ра­зу­ме­ние за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во.

Ка­то кмет, и най-ве­че бал­чи­к­лия, зная ка­к­во не­до­вол­с­т­во има­ше, съ­б­ра­но в мо­и­те съ­г­ра­ж­да­ни, за­ра­ди за­б­ра­не­ния до­с­тъп до Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, пре­ди бли­зо три го­ди­ни.

По­д­пи­са­ни­ят до­ку­мент да­ва въз­мо­ж­ност на жи­те­ли­те на Бал­чик, ко­и­то ис­кат сво­бо­д­но да по­се­ща­ват гра­ди­на­та, да го пра­вят по вся­ко вре­ме!

За цел­та ще из­го­т­вим про­пу­с­ки, ко­и­то хо­ра­та ще мо­гат да по­лу­чат в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та след 1 фе­в­ру­а­ри.

Пред про­фе­сор Иван Ил­чев, а и пред ме­ди­и­те, за­я­вих, че вси­ч­ки не­до­ра­зу­ме­ния, ко­и­то сме има­ли, ве­че са за­б­ра­ве­ни и ние ще ра­бо­тим за то­ва да бъ­дем пар­т­ньо­ри в мно­го сфе­ри, по­ле­з­ни за две­те стра­ни.

Пър­ви от спо­ра­зу­ме­ни­е­то ни ще се въз­по­л­з­ват де­ца­та на Бал­чик, ко­и­то ще се обу­ча­ват в ес­те­с­т­ве­на­та сре­да на ра­с­ти­тел­ни­те ви­до­ве в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на та­зи про­лет.

Николай АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик.

Коментарите са затворени.