Нов проект за изграждане на голф-комплекс край морето разбуни духовете в Балчик

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

10854320_887961077921818_559088289086441200_o

При­ро­до­за­щи­т­ни­ци и со­б­с­т­ве­ни­ци на ви­ли се обя­ви­ха ка­те­го­ри­ч­но про­тив пла­но­ве­те на ин­ве­с­ти­то­ри­те. Опа­се­ни­я­та им са, че ще бъ­де уни­що­же­но и по­с­ле­д­но­то за­па­зе­но къ­т­че цен­на ра­с­ти­тел­ност и за­щи­те­ни ви­до­ве в ра­йо­на. Но­во­то стро­и­тел­с­т­во, спо­ред тях ще ак­ти­ви­ра и опа­с­ни свла­чи­ща.

В на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на об­щин­с­ки­ят съ­вет в Бал­чик гла­су­ва еди­но­ду­ш­но да се про­ме­ни пре­д­на­з­на­че­ни­е­то на над 1 400 дка от пла­то­то в ме­с­т­но­ст­та Мом­чил. Пла­но­ве­те са да се из­г­ра­ди голф иг­ри­ще, око­ло 700  жи­ли­ща, хо­тел,  ви­нар­на и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни сгра­ди. Спо­ред при­ро­до­за­щи­т­ни­ци оба­че те­ре­нът по­па­да в за­щи­те­на зо­на На­ту­ра 2000.

„То­ва на пра­к­ти­ка ще про­ме­ни об­ли­ка осо­бе­но по от­но­ше­ние на пти­ци­те, ще на­п­ра­ви по­ч­ти на­пъл­но не­из­по­л­з­ва­ем за по­ве­че­то ви­до­ве. А пък по от­но­ше­ние на тре­в­на­та ра­с­ти­тел­ност има го­лям ве­ро­я­т­ност да бъ­де сил­но по­в­ли­я­на от ин­ва­зи­в­ни ви­до­ве”, обя­с­ни Ивай­ло Ива­нов от Бъл­гар­с­ко­то дру­же­с­т­во за за­щи­та на пти­ци­те.

Со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ви­ли в ра­йо­на съ­що имат ре­ди­ца при­те­с­не­ния.

„При­те­с­не­ни­я­та ми са, че то­ва ин­ве­с­ти­ци­он­но  на­ме­ре­ние ще из­ни­к­не един цял град на на­ши­те гла­ви .То­ва е един свла­чи­щен ра­йон, кой­то в про­дъл­же­ние на го­ди­ни та­зи зе­мя не е спи­ра­ла да се мър­да”, за­я­ви Зла­ти­на Стай­ко­ва.

„То­ва е скан­дал­но и ми­с­ля, че тря­б­ва да се по­тър­си ве­че от­го­вор­ност кой и по ка­к­ва схе­ма по­з­во­ля­ва та­ки­ва не­ща”, до­ба­ви Хри­с­то Пан­чев.

Кме­тът на Бал­чик обя­с­ни, че те­пър­ва за­по­ч­ват про­це­ду­ри­те по ин­в­с­ти­цо­и­но­то пре­д­ло­же­ние.

„Хо­ра­та се жа­лят, че ще има свла­чи­щ­ни про­це­си ще се за­мър­си во­да­та, ня­ма да има къ­де да гне­з­дят за­щи­те­ни от за­ко­на жи­во­тин­с­ки ви­до­ве. Мо­же и да са пра­ви, аз не ка­з­вам ни­що, но за то­ва си има не­об­хо­ди­ми­те ин­с­ти­ту­ции в Бъл­га­рия, ко­и­то ще да­дат сво­е­то ста­но­ви­ще по то­ва инв пре­д­ло­же­ние”, на мне­ние е кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лаи Ан­ге­лов.

Пре­д­с­тои да бъ­де на­п­ра­ве­на оцен­ка за въз­дей­с­т­вие вър­ху окол­на­та сре­да, ка­к­то и да се про­ве­де и об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не.

Мария ДОБРЕВА

Коментарите са затворени.