Кметът на Балчик: Няма как военното летище да стане гражданско

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

Бли­зо­ст­та с ле­ти­ща­та във Вар­на и Кон­с­тан­ца мо­же да въз­пре­пя­д­с­т­ва фун­к­ци­о­нал­но­ст­та на про­е­к­та, смя­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов

Ли­п­са­та на ин­ве­с­ти­тор спи­ра пла­но­ве­те во­ен­на­та ави­о­ба­за в Бал­чик да ста­не рен­та­бил­но гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще. То­ва за­я­ви кме­тът на гра­да Ни­ко­лай Ан­ге­лов, ци­ти­ран от БНР.

Гра­до­на­чал­ни­кът уто­ч­ни, че все още во­ен­но­то ле­ти­ще е в ак­ти­ви­те на ле­ти­ще Со­фия – по­ло­ви­на­та, тъй ка­то част от сгра­ди­те са ос­та­на­ли към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та и ня­ма ни­ка­к­во дви­же­ние.

“Ве­че има­ме мо­бил­ни ми­т­ни­че­с­ки еки­пи, та­ка че мал­ки са­мо­ле­ти мо­гат да бъ­дат по­с­ре­ща­ни и об­ра­бо­т­ва­ни на ле­ти­ще Бал­чик. Го­во­ря за мал­ки ча­с­т­ни са­мо­ле­ти с до 19 ме­с­та”, до­пъл­ни Ан­ге­лов. Дру­га­та при­чи­на за не­о­съ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та спо­ред по­с­та­ве­ни­те оча­к­ва­ния е то­ва , че ле­ти­ще Бал­чик е в го­ля­ма бли­зост до дру­ги две го­ле­ми ле­ти­ща – във Вар­на и Кон­с­тан­ца.

В на­ча­ло­то на юли 2011 г. пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов ин­фор­ми­ра ми­ни­с­т­ри­те си, че в се­ве­ро­и­з­то­ч­на­та част на стра­на­та ле­ти­ще Вар­на е мо­но­по­лист, че в ра­йо­на ня­ма ре­зер­в­но гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще и че ак­ти­ви­те на ави­о­ба­за­та в Бал­чик тря­б­ва да бъ­дат не­за­ба­в­но пре­да­де­ни от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та (МО) на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та (МТ). След то­ва то тря­б­ва­ше бър­зо да бъ­де от­да­де­но на кон­це­сия.

“То­ва е се­га дей­с­т­ва­ща­та пи­с­та, ко­я­то я има и се от­ре­мон­ти­ра. Тук се пра­вят по два джо­ба за об­ръ­ща­не, вклю­чи­тел­но “747” мо­же да ка­ца на та­зи пи­с­та, за­що­то е на­п­ра­ве­на за во­ен­ни­те. (…) Тук има­ме да на­п­ра­вим ед­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на сгра­да, къ­де­то се сла­гат ми­т­ни­ци­те, гра­ни­ч­ни­те и вси­ч­ки ос­та­на­ли…”,ка­те­го­ри­чен бе Бо­ри­сов, кой­то на­с­то­я­ва­ше за пре­в­ръ­ща­не­то на ба­за­та в гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще, има­що за цел да спо­мо­г­не за раз­ви­тие в се­к­то­ра на ту­ри­з­ма.

От своя страна тогавашния министър на транспорта Ивайло Московски заяви, че за целта са необходими близо  30-40 млн. лв. , които според него са сериозен и неочакван товар за бюджета тогава.     /Б.Т/

 

Коментарите са затворени.