Де­сет­те най-до­б­ри спор­ти­с­ти на СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” “Са­мо сил­ни­те оце­ля­ват”

Feb 1st, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

P2640602

На 9 яну­а­ри 2015 г. СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик про­ве­де еже­го­д­но кла­си­ра­не на Де­сет­те най-до­б­ри спор­ти­с­ти от своя клуб. Пре­зи­ден­тът на СКЛА “Чер­но мо­ре 2005″ Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва от­к­ри тър­же­с­т­во­то с ду­ми­те: ” До­б­ре до­ш­ли на вси­ч­ки, удо­с­то­и­ли ни с че­ст­та да при­съ­с­т­ва­те, днес на то­зи ва­жен за нас пра­з­ник. Ка­з­вам пра­з­ник ,за­що­то след ця­ла го­ди­на ра­бо­та, то­зи ден е ча­кан с го­ля­мо не­тър­пе­ние, за­що­то имен­но на то­зи ден, ние вси­ч­ки ще ста­нем сви­де­те­ли, как ед­ни до­с­той­ни мла­ди хо­ра би­ват от­ли­че­ни, ще ста­нем сви­де­те­ли на де­ве­то­то по ред на­г­ра­ж­да­ва­не на 10-те най-до­б­ри спор­ти­с­ти от СКЛА “Чер­но мо­ре – 2005″ гр.Бал­чик.”

По­че­т­ни го­с­ти на тър­же­с­т­во­то бя­ха: Ни­ко­лай Ан­ге­лов /кмет на Об­щи­на Бал­чик/, Са­ва Ти­хо­лов /на­чал­ник- от­дел “Про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та” в Об­щи­на Бал­чик/, Га­ли­на Пе­т­ро­ва /пре­д­с­та­ви­тел на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на мла­де­ж­та и спор­та за об­ласт Вар­на/, Иван­ка Бър­за­ко­ва /об­щин­с­ки съ­ве­т­ник/, Ни­ко­лай Ян­ков /пре­д­се­да­тел и тре­ньор на СКЛА “До­б­ру­джа 99” До­б­рич/, Ве­се­лин Ва­си­лев-пре­д­се­да­тел и тре­ньор на но­во­съ­з­да­де­ния спор­тен клуб “Не­ф­те­няк 2014″в гр.Ша­б­ла.

Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва спо­де­ли пред вси­ч­ки сле­д­но­то: “Ето ,че ве­че за 9-и път за­с­та­вам тук пред Вас и се пре­д­по­ла­га, че съм сви­к­на­ла с то­ва да го­во­ря пред Вас, но ис­ти­на­та е, че все­ки път ми е ка­то пър­ви и все­ки път при­те­с­не­ни­я­та и емо­ци­и­те ми са го­ле­ми. Но съ­що та­ка се ра­д­вам, че все­ки път имам въз­мо­ж­но­ст­та гор­до да Ви ка­жа, че из­ми­на ед­на ус­пе­ш­на съ­с­те­за­тел­на го­ди­на, на­си­те­на с мно­го емо­ция… има­ше мно­го по­во­ди за гор­дост, има­ше и мо­мен­ти на ра­зо­ча­ро­ва­ния…, но ка­к­то е из­ве­с­т­но, тру­д­но­с­ти­те ни ка­ля­ват, а ис­ти­на­та е, че са­мо сил­ни­те оце­ля­ват!”   С гор­дост и ра­дост Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва оп­ре­де­ли из­ми­на­ла­та 2014 го­ди­на ка­то го­ди­на на ре­кор­ди­те, с кар­то­те­ки­ра­ни 37 съ­с­те­за­те­ли, ко­и­то са спе­че­ли­ли об­що 62 ме­да­ла от на­ци­о­нал­ни шам­пи­о­на­ти, тур­ни­ри и ме­ж­ду­на­ро­д­ни съ­с­те­за­ния. От тях 21 са зла­т­ни, 17 са сре­бър­ни, а 24 брон­зо­ви, ка­то еди­ни­ят от тях е от Бал­кан­с­ко­то пър­вен­с­т­во в Се­рес /Гър­ция/ за юно­ши и де­вой­ки /стар­ша въз­раст/. През 2014 г.от­но­во СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик по­с­та­ви на­ци­о­на­лен ре­корд в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” при де­вой­ки /мла­д­ша въз­раст/.

Ус­пе­ш­но клу­бът ор­га­ни­зи­ра Тур­нир по хвър­ля­ния “ДИ­О­НИ­СО­ПО­ЛИС”, в кой­то ес­те­с­т­ве­но спе­че­ли и най – мно­го ме­да­ли. Спор­ти­с­ти­те от СКЛА “Чер­но мо­ре 2005″ взе­ха уча­с­тие още в 19 съ­с­те­за­ния, от ко­и­то: ”

8 Дър­жа­в­ни пър­вен­с­т­ва ”            5 тур­ни­ра в Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия ”

Ев­ро­пей­с­ка ку­па по зим­ни хвър­ля­ния в Ли­е­риа, По­р­ту­га­лия”

-Ев­ро­пей­с­ка ква­ли­фи­ка­ция за мла­де­ж­ки олим­пий­с­ки иг­ри в Ба­ку, Азер­бай­джан

-Ев­ро­пей­с­ко от­бор­но пър­вен­с­т­во в Ри­га, Ла­т­вия

-Бал­кан­с­ки шам­пи­о­нат за юно­ши и де­вой­ки /стар­ша въз­раст/ в Се­рес, Гър­ция

-Бал­кан­с­ки шам­пи­о­нат за мъ­же и же­ни в Пи­те­щи, Ру­мъ­ния

-Бал­ка­ней­шън в Лю­б­ля­на, Сло­ве­ния

От 2014 г. въз­ра­с­то­ви­те гру­пи при ат­ле­ти­те се уве­ли­ча­ват. Въ­ве­де­на е “Де­т­с­ка ат­ле­ти­ка и за най – мал­ки­те”. Де­ца­та на гр.Бал­чик ще имат въз­мо­ж­но­ст­та още от де­т­с­ка­та гра­ди­на да се до­ко­с­нат до Ца­ри­ца­та на спор­то­ве­те , а имен­но Ле­ка­та ат­ле­ти­ка.

“Най-мал­ки­ят спор­тист е ед­ва 4-го­ди­шен, но то­ч­но в те­зи мал­ки де­ца се ви­ж­да, че спор­тът в Бъл­га­рия има бъ­де­ще – за­я­ви уве­ре­но Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва. Има бъ­де­ще, за­що­то ви­на­ги ви има и Вас, хо­ра­та, ко­и­то оби­ча­те и по­ма­га­те на ат­ле­ти­ка­та.         Тук е мя­с­то­то да из­ка­жа и на­ши­те най-го­ле­ми бла­го­дар­но­с­ти към Об­щи­на Бал­чик, за то­ва че ви­на­ги е би­ла плъ­т­но зад нас и до го­ля­ма сте­пен на­ше­то раз­ви­тие дъл­жим, пре­ди вси­ч­ко на не­й­на­та по­мощ.

Бла­го­да­ря и на д-р Цве­те­ли­на До­н­че­ва,че се е за­е­ла с не­ле­ка­та за­да­ча да об­г­ри­ж­ва на­ши­те спор­ти­с­ти.      Бла­го­да­ря на вси­ч­ки ро­ди­те­ли, че по­д­к­ре­пяй­ки де­ца­та си, Вие пра­ви­те най-до­б­ро­то за тях.

Бла­го­да­ря и на вси­ч­ки на­ши съ­с­те­за­те­ли, за сил­на­та во­ля и бор­бе­ния дух, кой­то при­те­жа­ват.

Бла­го­да­ря на вси­ч­ки на­ши съ­г­ра­ж­да­ни, ко­и­то ни по­д­к­ре­пят ду­хом по вре­ме на съ­с­те­за­ния и ис­к­ре­но се ра­д­ват с нас, ко­га­то се за­вър­нем с по­бе­да.                    Въ­о­б­ще из­ка­з­вам най-го­ле­ми­те си бла­го­дар­но­с­ти към вси­ч­ки Вас – при­я­те­ли на ле­ка­та ат­ле­ти­ка.

Ос­та­на ед­но ли­це, на ко­е­то бих ис­ка­ла да бла­го­да­ря и то­ва е чо­ве­кът – “ви­но­в­ник” за все­ки един ус­пех на клу­ба. То­ва е на­ши­ят тре­ньор Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев. То­ч­но то­зи, кой­то все­ки ден стои до тъм­но на ста­ди­о­на, при­би­ра се умо­рен, но и до­во­лен от то­ва, че е ус­пял от­но­во да Ви да­де още не­що от се­бе си. На вся­ко съ­с­те­за­ние пре­жи­вя­ва за­е­д­но с Вас, все­ки един ус­пе­шен или не­у­с­пе­шен опит. Усе­ща бол­ка­та Ви, ко­га­то за­гу­би­те, усе­ща и ра­до­ст­та Ви от по­бе­да­та. Пре­г­лъ­ща ра­зо­ча­ро­ва­ния и не спи­ра да да­ва ку­раж на все­ки един от Вас.        Та­зи про­фе­сия е при­з­ва­ние, а на­ши­ят тре­ньор е съ­з­да­ден за нея. Мно­го от Вас, съ­с­ре­до­то­че­ни в со­б­с­т­ве­но­то си съ­с­те­за­ние, до­ри не са за­бе­ля­з­ва­ли не­го­ви­те емо­ци­ии, не са за­бе­ля­з­ва­ли съл­зи­те му или ра­до­ст­та в очи­те му, но вяр­вай­те, че в то­зи мо­мент той е чо­ве­кът, кой­то най – мно­го от вси­ч­ко и вси­ч­ки, же­лае ва­шия ус­пех. Той е то­зи, кой­то чу­в­с­т­ва все­ки един от Вас бли­зо да сър­це­то си и у все­ки един от Вас ос­та­вя сле­да. Бла­го­да­ря.”

Вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи бя­ха при­я­т­но из­не­на­да­ни от пе­сен­та на сто­ли­ч­ния тво­рец Ге­ор­ги Джи­ля­нов, ро­дом от с.Гур­ко­во, ко­я­то бе сър­ца­то из­пя­та от во­кал­на фор­ма­ция “Гур­ко­во”: Ми­ха­ил Ду­ш­ков, Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, Та­ня То­до­ро­ва, То­дор Ге­ор­ги­ев. Пе­сен­та е дар за вси­ч­ки спор­ти­с­ти от СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик, с ко­е­то е из­пъл­не­на ед­на ме­ч­та на клу­ба – да имат своя пе­сен.           След ап­ло­ди­с­мен­ти­те за пе­сен­та за­по­ч­на на­г­ра­ж­да­ва­не­то.

“С вся­ка из­ми­на­ла го­ди­на из­бо­рът ни ста­ва все по-тру­ден, а кон­ку­рен­ци­я­та ме­ж­ду съ­с­те­за­те­ли­те все по-го­ля­ма. Ви­на­ги сме Ви ка­з­ва­ли – за­я­вя­ват сем.Ан­д­ре­е­ви, че кри­те­ри­и­те за оце­ня­ва­не са ня­кол­ко и са не­об­хо­ди­ми мно­го по­ве­че от до­б­ри ре­зул­та­ти в спор­та. Ос­вен спе­че­ле­ни­те от­ли­чия от съ­с­те­за­ния, мно­го ва­ж­но пре­дим­с­т­во е тру­до­лю­би­е­то, ко­е­то по­ла­га да­де­ни­ят спор­тист, ва­ж­на е въз­ра­с­то­ва­та гру­па, ка­к­то и кон­ку­рен­ци­я­та в да­де­на­та ди­с­ци­п­ли­на.”

Ми­на­ла­та го­ди­на спор­ти­с­ти­те по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци­те си от сво­и­те ро­ди­те­ли, а та­зи го­ди­на – от най-мал­ки­те спор­ти­с­ти в клу­ба, ко­и­то те­пър­ва ще ста­нат шам­пи­о­ни и ре­кор­дьо­ри на Бъл­га­рия ка­то тях, а за­се­га тре­ни­рат на­ра­в­но с го­ле­ми­те и ве­че имат ня­кои от­ли­чия от съ­с­те­за­ния.

Мал­ка­та Си­бел Ра­х­ми­е­ва връ­чи ку­па и по­да­ръ­ци от клу­ба и Об­щи­на­та на Спор­тист №10 – Жи­в­ко То­до­ров Го­с­по­ди­нов. Той е един от най- тру­до­лю­би­ви­те съ­с­те­за­те­ли с го­ля­ма во­ля и си­лен бор­бен дух. През 2014 г.се е кла­си­рал на 11 и 16 мя­с­то в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” за юно­ши мла­д­ша въз­раст и на 16 мя­с­то за стар­ша въз­раст в съ­ща­та ди­с­ци­п­ли­на.

Ми­ха­е­ла Та­че­ва обя­ви и на­г­ра­ди спор­тист № 9 – Ми­ха­е­ла Ни­ко­ла­е­ва Ве­ли­ко­ва. Ми­ха­е­ла е още един при­мер ,че то­зи спорт не е са­мо за мъ­же. През го­ди­на­та Ми­ха­е­ла има спе­че­лен брон­зов ме­дал в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” при де­вой­ки мла­д­ша въз­раст, 4 и 8 мя­с­то в тла­с­ка­не­то на гю­ле, и 6 и 7 мя­с­то пак в хвър­ля­не­то на чук.               Ста­ни­с­лав Сто­я­нов Пе­те­лев връ­чи на­г­ра­ди­те на Спор­тист № 8 – Ни­ко­лай Ге­ор­ги­ев Ни­ко­лов. Ни­ко­лай е брон­зов ме­да­лист в ди­с­ци­п­ли­на­та “мя­та­не на диск” за юно­ши мла­д­ша въз­раст.В съ­ща­та ди­с­ци­п­ли­на има спе­че­ле­ни и ед­но 4 и две 5-ти ме­с­та. В ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” се е на­ре­ж­дал два пъ­ти на 6-о, един път 7-ми и ве­д­нъж на 8-мо мя­с­то.              Ма­рия – Ма­г­да­ле­на Аб­ра­ше­ва от­во­ри пли­ка с име­то на Спор­тист № 7 – Хри­с­то Сто­я­нов Бан­ков, брон­зов ме­да­лист от ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” за юно­ши, мла­д­ша мъ­з­раст, ка­то в съ­ща­та ди­с­ци­п­ли­на се е на­ре­ж­дал и на 4 и 5 мя­с­то. 6 и 7-ми е ста­вал в ди­с­ци­п­ли­ни­те “мя­та­не на диск” и “тла­с­ка­не на гю­ле”.

Ни­ко­ла Ко­лев обя­ви Спор­тист № 6 – Све­то­с­лав Ил­ков Бо­ри­сов, дъл­го­го­ди­шен съ­с­те­за­тел, кой­то ве­че се съ­с­те­за­ва в най-тру­д­на­та въз­ра­с­то­ва гру­па в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” при мъ­же­те. През го­ди­на­та той три пъ­ти е пе­че­лил брон­зо­вия ме­дал в та­зи ди­с­ци­п­ли­на .           Спор­тист № 5 за 2014 г. обя­ви Хри­с­ти­ян Ди­ми­т­ров, кой­то гор­до по­со­чи Ге­ор­ги Хри­с­тов Хри­с­тов. За то­зи съ­с­те­за­тел сме­ло мо­жем да ка­жем, че е с вро­ден та­лант в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук”. С мал­ко­то си тре­ни­ро­в­ки през го­ди­на­та три пъ­ти се ка­ч­вал на стъл­би­ч­ка­та, пе­че­лей­ки брон­зо­ви ме­да­ли и един път е ста­вал 4-ти в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” за юно­ши мла­д­ша въз­раст.

На сце­на­та  се ка­чи мал­ки­ят спор­тист Ни­ко­ла Янъ­ков, кой­то връ­чи на­г­ра­ди­те на Спор­тист № 4 – Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов. Той е един от дъл­го­го­ди­ш­ни­те клу­б­ни съ­с­те­за­те­ли, съ­с­те­за­ващ се в най-гор­на­та и тру­д­на гру­па при мъ­же­те в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук”. За да се съ­с­те­за­ваш в та­зи въз­ра­с­то­ва гру­па, не мо­же да не си про­фе­си­о­на­лист в ди­с­ци­п­ли­на­та си. Уси­ли­я­та , тре­ни­ро­в­ки­те и кон­ку­рен­ци­я­та тук ста­ват в пъ­ти по -го­ле­ми и за­то­ва по­бе­ди­те на Бо­рис са осо­бе­но цен­ни. През 2014 г.е пе­че­лил 2, 3 и 4 -то мя­с­то в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” за мъ­же.

Най-го­лям ин­те­рес има­ше към спор­ти­с­ти­те, оп­ре­де­ле­ни за по­че­т­ни­те пър­ви три ме­с­та.                 Ека­те­ри­на Ди­мо­ва или “на­ше­то же­ля­з­но мо­ми­че” е де­вой­ка­та, ко­я­то въ­п­ре­ки кре­х­ка­та си въз­раст, е вли­за­ла не един път в ис­то­ри­я­та на ле­ка­та ат­ле­ти­ка. То­ва не про­пу­с­на да на­п­ра­ви и та­зи го­ди­на, ка­то по­до­б­ри со­б­с­т­ве­ния си На­ци­о­на­лен ре­корд в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” за де­вой­ки, мла­д­ша въз­раст. Ня­ма съ­с­те­за­ние или тур­нир в Бъл­га­рия, не­за­ви­си­мо от въз­ра­с­то­ва­та гру­па, в ко­я­то е уча­с­т­ва­ла и да не е взе­ла ме­дал. Де­сет ме­да­ла е до­ба­ви­ла към ко­ле­к­ци­я­та си са­мо през по­с­ле­д­на­та го­ди­на и от тях – 3 зла­т­ни, 4 сре­бър­ни и 3 брон­зо­ви.

Съ­що та­ка по­к­ри­ва нор­ма­тив и взе­ма уча­с­тие в Ев­ро­пей­с­ка­та ква­ли­фи­ка­ция за Мла­де­ж­кия олим­пий­с­ки фе­с­ти­вал в Ба­ку, Азър­бей­джан. Да­ни­ел Ал Ат­раш връ­чи ку­па­та и мно­го­то по­да­ръ­ци на Ека­те­ри­на Ди­мо­ва ка­то Спор­тист № 3 за 2014 г.                 Си­нът на сем.Ан­д­ре­е­ви – Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев, обя­ви Спор­тист № 2 – Да­ни­ел Ра­х­мат Фа­йаз – Джа­ха­ни. Да­ни­ел е но­си­те­лят на бал­чи­ш­кия ме­ж­ду­на­ро­ден ме­дал, а имен­но брон­зо­во­то от­ли­чие от Бал­кан­с­ки­те иг­ри в Се­рес, Гър­ция за юно­ши и де­вой­ки, стар­ша въз­раст. За­е­д­но с то­зи, ме­да­ли­те му през го­ди­на­та са об­що 10. Три пъ­ти е пе­че­лил шам­пи­он­с­ка­та ти­т­ла, 4 пъ­ти е пе­че­лил сре­б­ро­то и 2 пъ­ти е взе­мал брон­зо­во­то от­ли­чие. За Спор­тист №1 за 2014г. към Спор­тен клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка “Чер­но мо­ре – 2005” гр.Бал­чик е из­б­ран Ай­хан Ап­ти. То­ва обя­ви не­го­ви­ят кон­ку­рент, но и при­я­тел Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров.

Ай­хан е на­ци­о­нал­ни­ят шам­пи­он на Бъл­га­рия в ди­с­ци­п­ли­на­та “хвър­ля­не на чук” за мъ­же. През го­ди­на­та от спе­че­ле­ни­те 6 ме­да­ла, 5 са зла­т­ни и един сре­бъ­рен. Уча­с­т­вал е на 4 ме­ж­ду­на­ро­д­ни съ­с­те­за­ния, на ко­и­то ви­на­ги се е кла­си­рал във фи­нал­на­та ше­с­ти­ца. На ев­ро­пей­с­ка­та ку­па по зим­ни хвър­ля­ния в По­р­ту­га­лия е на 6 мя­с­то. На Ев­ро­пей­с­ко­то от­бор­но пър­вен­с­т­во в Ри­га, Ла­т­вия, спе­чел­ва 4 мя­с­то. На Бал­кан­с­ко­то пър­вен­с­т­во в Пи­те­щи, Ру­мъ­ния ста­ва 4. И на Бал­ка­ней­шън в Лю­б­ля­на, Сло­ве­ния от­но­во се на­ре­ж­да 4. Дру­га­та ва­ж­на на­г­ра­да, ко­я­то спе­че­ли и бе­ше го­ля­ма оцен­ка за не­го­вия труд е, че гра­ж­да­ни­те на гр.Бал­чик го из­б­ра­ха за “Ли­це на гр.Бал­чик за 2014г”. През 2015г. На Ай­хан от­но­во му пре­д­с­то­ят ва­ж­ни съ­с­те­за­ния, ка­к­то и на тре­ньо­ра му Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев. Те пре­д­с­тои да се пре­бо­рят с тру­д­но­с­ти­те, да по­с­ти­г­нат ну­ж­ни­те ре­зул­та­ти и нор­ма­ти­ви. С ед­на при­я­т­на за­ка­ч­ка-по­же­ла­ние Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва им по­да­ри по един ку­фар, за да си при­го­т­вят ба­га­жа с вре­ме. Ста­ту­е­т­ки на СКЛА “Чер­но мо­ре 2005” гр.Бал­чик, с го­ле­ми бла­го­дар­но­с­ти бя­ха връ­че­ни на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов, д-р Цве­те­ли­на До­н­че­ва и во­кал­на фор­ма­ция “Гур­ко­во”с ръ­ко­во­ди­тел Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва.     Кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов обя­ви, че обе­ща­ни­е­то за мо­дер­на клу­б­на ба­за ще ста­не факт през та­зи про­лет. Има ве­че одо­б­рен про­ект, стро­и­тел­но раз­ре­ше­ние и из­пъл­ни­тел. Ат­ле­ти­те ще мо­гат да тре­ни­рат при най-ци­ви­ли­зо­ва­ни ус­ло­вия.

След  офи­ци­ал­на­та част, вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи бя­ха по­ка­не­ни на изи­с­кан ко­к­тейл, по­д­го­т­вен от пре­зи­ден­та на клу­ба Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва.

В за­к­лю­че­ние ис­кам да ка­жа, че то­ва тър­же­с­т­во е ве­че тра­ди­ци­он­на изя­ва на об­ще­с­т­ве­ния жи­вот в на­ча­ло­то на ка­лен­дар­на­та го­ди­на и ка­к­то ме­да­ли­те, за­с­лу­же­но е спе­че­ли­ло при­з­на­ни­е­то на хо­ра­та.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

P2640598

 

Коментарите са затворени.